BDO


środa, 09 maj 2018

Kiedy pracownik instytucji kultury uzyskuje prawo do nagrody jubileuszowej?

Czy należy wypłacić 31.07.2018 roku nagrodę jubileuszową dla naszej pracownicy, której wygasa umowa o pracę 31.07.2018 roku? Nagroda jubileuszowa przypada 25.10.2018 r. (do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy). Pracownica uzyskała prawo do emerytury 03.02.2015 r. (obecnie pracuje i pobiera emeryturę). Umowa była zawarta od 01.05.2007 r. do 03.02.2015 r. i po uzyskaniu prawa do emerytury ponownie umowa została zawarta od 05.02.2015 r. do 31.07.2018 r.

Odpowiedź: Nagroda jubileuszowa powinna być pracownicy wypłacona w dniu rozwiązania umowy o pracę.

Zgodnie z przepisami o działalności kulturalnej zasady wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury i przyznawania im innych świadczeń związanych z pracą określone w ustawie obowiązują do czasu objęcia ich układem zbiorowym pracy lub regulaminem wynagradzania. Tym samym zastosowanie będzie miał w pierwszej kolejności regulamin.

Przepis regulaminu wynagradzania wskazany w pytaniu, konkretnie § 10 ust. 11 stanowi, że w razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę, pracownikowi, któremu do  nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy. Z pytania wynika, że umowa ma być realizowana tylko do końca lipca 2018 r., podczas, gdy prawo do nagrody jubileuszowej pracownica nabyłaby zaledwie niespełna 3 miesiące później.

Związek pomiędzy zakończeniem stosunku pracy a przejściem na emeryturę/rentę jest w orzecznictwie i piśmiennictwie rozumiany bardzo szeroko, nie tylko jako związek czasowy, ale także funkcjonalny. Tu będzie związek z przejściem na emeryturę, gdyż pracownica do tej pory – mimo posiadania praw emerytalnych – nie korzystała z nich w pełni. W odniesieniu do odpraw emerytalno-rentowych judykatura stoi na stanowisku, że skorzystanie przez pracownika z uprawnień emerytalnych w czasie trwania zatrudnienia nie powoduje utraty prawa do odprawy emerytalnej w chwili, gdy nastąpi rozwiązanie stosunku pracy (wyrok SN z 6 maja 2003 r., sygn. akt I PK 223/02). Regułę tę można zastosować także do sytuacji, w której pracownik ma prawo do emerytury, nawet z niego skorzystał, ale obecnie powrócił do pracy (lub ją kontynuuje) i przez to niejako zrezygnował z pełni swoich uprawnień emerytalnych. To oznacza, że w sytuacji gdy pracownica ma prawo do emerytury, po rozwiązaniu umowy z upływem czasu przejdzie lub co najmniej może przejść na emeryturę, nagroda jubileuszowa powinna być jej wypłacona.

 

Podstawa prawna:

  • art. 31d ust. 3 ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 862 ze zm.).

Michał Culepa
specjalista w zakresie wynagrodzeń

 

placewfirmie

 

Znajdź praktyczne rozwiązania z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatków pomocne w prawidłowym rozliczaniu płac i naliczaniu wynagrodzeń w 2018 r.


www.placewfirmie.pl