BDO


środa, 09 maj 2018

Jak skorygować rodzaj wypłaconego świadczenia chorobowego?

W dniach od 27 grudnia 2017 r. do 12 stycznia 2018 r. na zwolnieniu lekarskim przebywał jeden z pracowników. Za dni przypadające w roku ubiegłym (27–31 grudnia) wypłaciliśmy mu zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego, natomiast za okres przypadający na rok bieżący (1–12 stycznia) otrzymał wynagrodzenie chorobowe, co zakwestionował  nam ZUS. Jak skorygować ten błąd?

Pracodawca będzie musiał złożyć korektę styczniowych raportów ZUS RCA i ZUS RSA za wspomnianego pracownika, w których zmieniona zostanie podstawa składki zdrowotnej i sama składka, a także skorygowany rodzaj wypłaconego świadczenia chorobowego.

Z pytania wynika, że wspomniana niezdolność do pracy nosiła charakter ciągły, tj. nie było w niej ani jednego dnia przerwy oraz, że 31 grudnia 2017 r. pracownikowi przysługiwał zasiłek chorobowy. W takiej sytuacji pracodawca powinien – mimo rozpoczęcia nowego roku kalendarzowego i tym samym otworzenia nowego limitu dni, przez które może być wypłacane wynagrodzenie chorobowe – kontynuować wypłatę zasiłku chorobowego aż do momentu wystąpienia chociażby jednodniowej przerwy w niezdolności do pracy. Tak się jednak nie stało i stąd zastrzeżenia kontrolujących.

Aby skorygować błąd, pracodawca będzie musiał złożyć korektę raportu imiennego ZUS RSA, w którym rozpisane zostały dni zwolnienia przypadające na styczeń 2018 r. Z pytania nie wynika, czy niezdolność do pracy została wykazana w dwóch oddzielnych raportach ZUS RSA (grudniowym oraz styczniowym), czy też tylko w jednym raporcie składanym za styczeń (w którym rozpisany został cały okres zwolnienia). W pierwszym przypadku korekta obejmie tylko raport styczniowy, ponieważ w grudniowym zostało wykazane prawidłowe świadczenie chorobowe.

Z uwagi na to, że przy obliczaniu wynagrodzenia chorobowego stosuje się identyczne zasady, jak przy liczeniu zasiłku chorobowego, korekty wymagać będzie jedynie kod świadczenia/przerwy. Zamiast kodu 331 (wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, finansowane ze środków pracodawcy), z którym wykazane było świadczenie wypłacone za dni od 1 do 12 stycznia, powinien być podany kod 313 (zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego).

Zmiana rodzaju świadczenia chorobowego wypłaconego za okres od 1 do 12 stycznia 2018 r. pociągnie za sobą konieczność skorygowania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, jak i wysokości samej składki, które wykazane zostały w raporcie ZUS RCA. Wynagrodzenie chorobowe jest bowiem uwzględniane w tej podstawie, natomiast zasiłek chorobowy jest z niej wyłączony.

Reasumując, w opisanej sytuacji pracodawca musi złożyć korektę raportu ZUS RSA, w którym wykazał nieprawidłowe świadczenie chorobowe oraz raportu ZUS RCA, w którym zawyżona została podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne i wysokość samej składki.

Podstawa prawna:

  • art. 92 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.),
  • art. 8–9 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1368),
  • art. 81 ust. 1 oraz ust. 5–6 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.),
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 222 ze zm.).

Bogdan Majkowski
specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

 

ubezpieczenia-wip

Zastanawiasz się, jak prawidłowo przygotować dokumentację ubezpieczeniową? Skorzystaj z praktycznych wskazówek dot. rozliczeń z ZUS, zawartych w „Ubezpieczeniach społecznych w praktyce” i prowadź dokumentację ZUS w 100% poprawnie!

www.ubezpieczeniaspoleczne.wip.pl