BDO

Budżet: BUDŻETOWE I BILANSOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2017 I OTWARCIE ROKU 2018 - zasady sporządzenia sprawozdań typu RB i ich powiązanie ze sprawozdaniem finansowym za rok 2017 (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 983917

Miejsce: Warszawa, Centrum miasta

Termin: 11 grudzień 2017 - 11 grudzień 2017

Cena: 490.00 zł +VAT

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie procedur związanych z budżetowym i bilansowym (księgowym) zamknięciem roku 2017, a szczególnie w zakresie zasad sporządzania sprawozdań budżetowych typu "RB" za rok 2017 i powiązanie danych wykazywanych w sprawozdawczości budżetowej z danymi wykazywanymi w sprawozdaniu finansowym za rok 2017. Na szkoleniu omówione zostaną zasady prawidłowej wyceny aktywów i pasywów oraz weryfikacji prawidłowości księgowań dochodów budżetowych z zadań własnych i zleconych, odsetek, należności i odpisów aktualizujących należności, zaangażowania, zobowiązań, wydatków budżetowych, kosztów i rozliczeń międzyokresowych oraz zasad ustalania wyniku wykonania budżetu i wyniku finansowego za rok 2017, wraz z zasadami ich prezentacji w sprawozdaniu finansowym za rok 2017.

Na szkoleniu omówione zostanie nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U z 2017 pozycja 1911) i wynikające z niego nowe zasady prowadzenia rachunkowości budżetowej w roku 2018.

Na szkoleniu omówione zostaną również nowe zasady rachunkowości budżetowej obowiązujące od 1 stycznia 2018.

Profil uczestnika:
Szkolenie 1- dniowe dla wszystkich państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i pozabudżetowych, w tym jednostek budżetowych obsługujących dysponentów państwowych funduszy celowych.

Program
 1. Nadrzędne zasady rachunkowości oraz zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w rachunkowości budżetowej w roku 2017.
 2. Organizacja rachunkowości budżetowej - księgi organu budżetowego (finansowego), księgi organu podatkowego i księgi jednostki wykonującej budżet, w tym problemy z organizacją księgowości państwowych funduszy celowych w roku 2017.
 3. Identyfikacja podmiotu sprawozdawczego w systemie REGON - problem posługiwania się NIP-em i REGON-em w jednostkach samorządu terytorialnego po centralizacji rozliczeń VAT.
 4. Weryfikacja księgowania i rozliczenia dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 2017 przez jednostki budżetowe, w tym w zakresie zadań własnych i zleconych.
 5. Weryfikacja księgowania i rozliczenia wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 2017 przez jednostki budżetowe.
 6. Weryfikacja księgowania i rozliczenia środków państwowych funduszy celowych u ich dysponentów i w jednostkach realizujących zadania finansowane z funduszy.
 7. Weryfikacja księgowania należności budżetowych - definicja, zasady wyceny i zasady księgowania oraz problem przepisów artykułów
  60-67 ustawy finansach publicznych i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym.
 8. Weryfikacja księgowania zobowiązań budżetowych i zaangażowania - definicja, zasady wyceny i zasady księgowania, zobowiązania a zaangażowanie, zobowiązania krótkoterminowe, zobowiązania długoterminowe, zobowiązania ujmowane jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania ujmowane jako bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, rezerwy na zobowiązania oraz zobowiązania związane z rozliczeniem zakupu.
 9. Weryfikacja księgowania aktywów trwałych - definicja, zasady wyceny, zasady księgowania i ich grupowanie w KŚT.
 10. Weryfikacja księgowania aktywów obrotowych - definicja, zasady wyceny, zasady księgowania i ich grupowanie w jednostkach budżetowych.
 11. Weryfikacja księgowania przychodów "księgowych" osiągniętych w roku 2017 - definicja, zasady wyceny,  zasady księgowania i ich grupowanie w jednostkach budżetowych.
 12. Weryfikacja księgowania kosztów "księgowych" poniesionych w roku 2017 - definicja, zasady wyceny, zasady księgowania i ich grupowanie oraz powiązanie z klasyfikacją budżetową w jednostkach budżetowych.
 13. Weryfikacja księgowania rozliczeń międzyokresowych w jednostkach budżetowych - rozliczenia międzyokresowe przychodów, czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, rezerwy.
 14. Przygotowanie do księgowego ustalenia wyniku finansowego jednostki budżetowej za rok 2017 oraz jego powiązanie z wynikiem wykonania budżetu.
 15. Przygotowanie do sporządzenia rocznej sprawozdawczości budżetowej i finansowej za rok 2017 - problem odmiennych instrukcji i zasad dotyczących sprawozdawczości jednostek państwowych od jednostek samorządowych, problem odmiennych definicji sprawozdania jednostkowego, zbiorczego i łącznego, problem jednostek mających podwójne plany finansowe sporządzane zarówno w ujęciu kasowym jak i w ujęciu memoriałowym oraz w ujęciu klasyfikacji budżetowej i klasyfikacji zadaniowej.
 16. Wzory i zasady sporządzania sprawozdań za rok 2017 zakresie budżetu państwa dla dysponentów środków budżetu państwa wszystkich stopni (Rb-23, Rb-27, Rb-28), dysponentów środków budżetu państwa wszystkich stopni realizujący wydatki na programy z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz na realizację Wspólnej Polityki Rolnej (Rb-28 Programy i Rb-28 Programy WPR), dysponentów środków budżetu państwa realizujący wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (Rb-28NW i Rb-28NW Programy), dysponentów państwowych funduszy celowych (Rb-33 i Rb-40).
 17. Wzory i zasady sporządzania sprawozdań za rok 2017 w zakresie budżetu środków europejskich dla dysponentów części 87 (Rb-27UE), dysponentów środków budżetu państwa wszystkich stopni, wykonujący budżet środków europejskich (Rb-28UE i Rb-28UE WPR).
 18. Wzory i zasady sporządzania sprawozdań za rok 2017 w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego dla przewodniczących zarządów jednostek samorządu terytorialnego (Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-PDP, Rb-28S, Rb-28NWS, Rb-NDS, Rb-50 i Rb-ST), kierowników jednostek organizacyjnych podległych jednostkom samorządu terytorialnego (Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S i Rb-50), kierowników samorządowych zakładów budżetowych (Rb-30S), kierowników samorządowych jednostek budżetowych oświaty dysponujący rachunkiem dochodów własnych, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Rb-34S), kierowników jednostek budżetowych realizujący wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (Rb-28NWS).
 19. Wzory i zasady sporządzania kwartalnych i rocznych sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych za rok 2017: RB-N, RB-Z, RB-ZN, Rb-UZ, Rb-UN - wyjaśnienie zasad wykazywania lub nie sald na rachunkach bankowych podległych jednostek budżetowych z uwzględnieniem specyfiki jednostek państwowych i samorządowych.
  20. Powiązanie kont księgowych z poszczególnymi pozycjami bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za rok 2017 - dochody i wydatki oraz ich rozliczenie, środki pieniężne, należności i rozliczenia, zobowiązania, aktywa netto budżetu oraz wynik wykonania budżetu.
 20. Powiązanie kont księgowych z poszczególnymi pozycjami bilansu jednostki budżetowej za rok 2017 - aktywa trwałe i obrotowe, należności i zobowiązania, odpisy umorzeniowe środków trwałych, odpisy aktualizujące należności (wyjaśnienie dlaczego nie można księgować odsetek przypisanych a niezapłaconych na koncie 290), rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów, przykłady rozliczeń międzyokresowych przychodów, przykłady rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych kosztów, fundusz jednostki i wynik finansowy oraz stan (wynik) państwowego funduszu celowego w bilansie jednostki budżetowej.
 21. Powiązanie kont księgowych i paragrafów klasyfikacji budżetowej z poszczególnymi pozycjami rachunku zysków i strat jednostki budżetowej za rok 2017 - przychody i koszty z tytułu działalności operacyjnej podstawowej, pozostałe przychody i koszty operacyjne niezwiązane bezpośrednio z działalnością podstawową, przychody i koszty finansowe, dodatnie i ujemne skutki finansowe zdarzeń nadzwyczajnych, wynik działalności operacyjnej, wynik działalności finansowej, wynik zdarzeń nadzwyczajnych oraz wynik finansowy.
 22. Powiązanie kont księgowych poszczególnymi pozycjami zestawienia zmian funduszu jednostki budżetowej za rok 2017 - zwiększenia i zmniejszenia funduszu oraz wynik finansowy.
 23. Przygotowanie do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego za rok 2017 przez państwową i samorządową jednostkę budżetową, w tym dysponenta głównego i dysponenta II stopnia oraz przez urzędy gmin i miast, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie 
  - omówienie obowiązku dot. eliminowania wzajemnych rozliczeń. 
 24.  Ustalenie wzajemnych rozliczeń w ramach łącznego sprawozdania finansowego i ich udokumentowanie na arkuszu wyłączeniowym, przykład arkusza wyłączeniowego oraz jego powiązanie z kontem 976 - korekty obrotów i sald w zakresie łącznego sprawozdania finansowego  za rok 2017.
 25. Analiza zgodności danych pomiędzy poszczególnymi rodzajami sprawozdań typu "Rb" a sprawozdaniem finansowym za rok 2017 
  - problem należności i zobowiązań związanych z rozliczeniami międzyokresowymi i z rozliczeniem zakupu, problem odmienności zasad prezentacji należności i zobowiązań w poszczególnych sprawozdaniach typu "Rb", problem zwrotów wydatków zaniżających obroty na przychodach i kosztach, problem interpretacji pojęcia zaległości netto, problem VAT należnego płaconego z konta dochodów, problem odsetek ujmowanych na koncie 290, problem wynagrodzenia płatnika, problem zadań zleconych i uzgadniania sprawozdania Rb27s ze sprawozdaniem RB-27zz, itp..
 26. Nowy plan kont na rok 2018 - charakterystyka nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 27. Nowości w nowym planie kont a nadrzędne zasady rachunkowości oraz zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w rachunkowości budżetowej w roku 2018.
 28. Organizacja obsługi księgowej w jednostkach nadrzędnych i w jednostkach podległych oraz w centrach usług wspólnych w świetle nowego planu kont.
 29. Odpowiedzi na pytania.


KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

Partnerzy:

      

Cena: 490 + 23% VAT*

**Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.


Prosimy o dokonanie płatności najwcześniej po otrzymaniu e-maila potwierdzającego szkolenie, istnieje możliwość zapłaty w ciągu 7 dni po otrzymaniu faktury.

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Warszawa
Centrum miasta
ul. Postępu 12Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera