BDO

odw : Budżet: FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ PROGRAMU "DOBRY START" (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 667818

Miejsce: Katowice, Centrum miasta

Termin: 19 lipiec 2018 - 19 lipiec 2018

Cena: 490.00 zł +VAT

Prowadzący
Tomasz Wojtania
Doświadczony wykładowca z 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. W latach 1993-2001 pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Instytutu Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Stały współpracownik niektórych firm szkoleniowych. Autor setek publikacji i materiałów szkoleniowych, autor podręcznika "Podstawy rachunkowości budżetowej". Współautor raportu Banku Światowego "Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)". Autor projektu stanowiska dla Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie. Jako wykładowca pracował m.in. dla Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądów, Prokuratur, Urzędów Wojewódzkich, Izb i Urzędów Skarbowych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowych Inspektoratów Weterynarii, GDDKIA, Urzędów Pracy, Urzędów Gmin i Miast, Starostw Powiatowych, Urzędów Marszałkowskich oraz podległych im jednostek oświaty, pomocy społecznej, geodezji i innych, w tym jednostek pełniących rolę Instytucji oraz beneficjentów środków unijnych. Ponadto pracował dla agencji rządowych: ARIMR, ANR, ARR, ARM i innych jednostek sektora finansów publicznych np.:WFOŚIGW. Pracował również w Programie Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego LGPP oraz w KPRM w zespole Prof. T. Lubińskiej zajmując się tam tematyką budżetu zadaniowego. Przeszkolony w zakresie ochrony informacji niejawnych przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie. Współpracownik i działacz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Konsultant Banku Światowego nr 479364. Wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Lecha Kaczyńskiego.
Cel szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie nowego zadania zleconego nałożonego na organy właściwe gmin, miast i powiatów na podstawie art. 187a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz uchwałą Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start".

 Na szkoleniu omówione zostaną zasady finansowania programu wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start".
Ponadto na szkoleniu omówione zostaną najważniejsze aspekty związane z przygotowaniem gmin, miast i powiatów do realizacji programu od strony finansowo-księgowej oraz związane z nimi zagadnienia dot. prowadzenia obsługi księgowej i nowych zasad rachunkowości i sprawozdawczości obowiązujących w roku 2018.

Szkolenie dla gmin, miast, powiatów oraz ośrodków pomocy społecznej, zespołów obsługi oświaty i innych jednostek realizujących program.

Program
 1. Nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej oraz zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w roku 2018.
 2. Organizacja systemu rachunkowości budżetowej programu "Dobry start" jako zadania zleconego - podział zadań związanych z realizacją programu "Dobry start" pomiędzy urzędem gminy i miasta, starostwem powiatowych a ośrodkiem pomocy społecznej, szkołą oraz organem finansowym gminy, miasta i powiatu.
 3. Finansowanie świadczenia programu "Dobry start"  - klasyfikacja budżetowa.
 4. Księgowanie dotacji w księgach organu i urzędu oraz środków na wydatki w księgach jednostek wypłacających świadczenie - wzory dekretacji.
 5. Ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego - wniosek jako dokument źródłowy.
 6. Księgowanie zaangażowania i zobowiązań programu "Dobry start" - zaangażowanie, zobowiązania warunkowe a zobowiązania zwykłe, zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe czynne na koncie 640.
 7. Księgowanie wypłat świadczeń i ujęcie rozrachunków na kontach księgowych jednostki bezpośrednio realizującej zadanie.
 8. Księgowanie świadczeń nienależnie pobranych - potrącenia z wypłacanego świadczenia wychowawczego, wypłacanych świadczeń rodzinnych oraz wypłacanych zasiłków dla opiekunów.
 9. Koszty obsługi programu "Dobry start" - przykłady wydatków bieżących i majątkowych stanowiących koszty obsługi.
 10. Sprawozdania budżetowe typu "RB" z wykonywania zadań z zakresu świadczenia programu "Dobry start".
 11. Sprawozdania finansowe z wykonywania zadań z zakresu programu "Dobry start" - ujęcie Programu 500+ w sprawozdawczości finansowej jednostki samorządu terytorialnego i w nowym załączniku nr 12 Informacja dodatkowa.
 12. Odpowiedzi na pytania. 


KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

Partnerzy:

      

Cena: 490 + 23% VAT*

**Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.


Prosimy o dokonanie płatności najwcześniej po otrzymaniu e-maila potwierdzającego szkolenie, istnieje możliwość zapłaty w ciągu 7 dni po otrzymaniu faktury.

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Katowice
Centrum miasta
Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera