BDO

odw Budżet: FINANSE PUBLICZNE I RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 2018 (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 582418

Miejsce: Warszawa, Centrum miasta

Termin: 18 maj 2018 - 18 maj 2018

Cena: 490.00 zł +VAT

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad finansów publicznych i polityki rachunkowości na rok 2018 oraz zasad sporządzania sprawozdań typu RB z wykonania budżetu państwa i budżetu środków europejskich w KGPSP i KWPSP, sprawozdań typu RB z wykonania budżetu powiatu w KPPSP, a także w zakresie wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego, sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdań finansowych. Na szkoleniu omówione zostaną zasady prowadzenia rachunkowości budżetowej w świetle obowiązujących od 1 stycznia 2018 roku nowych wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a także nowe zasady sporządzania sprawozdawczości budżetowej w świetle rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Ponadto na szkoleniu omówione zostaną zagadnienia dotyczące zobowiązań i zaangażowania, należności budżetowych cywilnoprawnych i publicznoprawnych niepodatkowych, a także zasad finansowania i klasyfikowania środków trwałych po zwiększeniu do 10 tys. zł wartości środków trwałych które mogą być amortyzowane jednorazowo.

Szkolenie 1-dniowe dla kadry kierowniczej, głównych księgowych i księgowych komend powiatowych i komend miejskich państwowej straży pożarnej, dla komend wojewódzkich, w tym dysponentów funduszu wsparcia państwowej straży pożarnej, dla komendy głównej oraz dla szkół państwowej straży pożarnej..

Program
 1. Finanse publiczne i ich rola w funkcjonowaniu państwa w roku 2018.
 2. Konwencje pomiarowe funkcjonujące w systemie finansów publicznych oraz w rachunkowości i sprawozdawczości - zasada memoriału a zasada kasowa.
 3. Budżet państwa i budżet środków europejskich a budżet powiatu i plan państwowego funduszu celowego w komendach straży pożarnej - podstawowe definicje, podobieństwa i różnice, wydatki bieżące a wydatki majątkowe.
 4. Podstawowe definicje obowiązujące w finansach publicznych i rachunkowości budżetowej -  praktyczne znaczenie inwestycji w rozumieniu ustawy o finansach publicznych a odmienna definicja inwestycji w rozumieniu ustawy o rachunkowości.
 5. Specyficzna rola rachunkowości budżetowej w systemie finansów publicznych - pojęcie polityki rachunkowości na rok 2018 w świetle nowego rozporządzenia o rachunkowości.
 6. Zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w rachunkowości budżetowej w roku 2018 oraz powiązanie i rozliczenie z budżetem dochodów i wydatków budżetowych realizowanych przez jednostki wykonujące budżet i plan finansowy państwowego funduszu celowego.
 7.  Ewidencja księgowa dochodów i wydatków budżetowych w jednostce wykonującej budżet i środków ujętych w planie finansowym państwowego funduszu celowego - wzory księgowań.
 8. Ewidencja księgowa należności i zobowiązań budżetowych w jednostce wykonującej budżet i plan finansowy państwowego funduszu celowego - wzory księgowań, w tym należności cywilnoprawne i publicznoprawne niepodatkowe w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz problem zobowiązań i zaangażowania, wykazywanego jako obrót strony MA konta 998.
 9. Ewidencja księgowa przychodów i kosztów oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów w jednostce wykonującej budżet i plan finansowy państwowego funduszu celowego - wzory księgowań.
 10. Ewidencja księgowa podatku VAT w jednostce wykonującej budżet i plan finansowy państwowego funduszu celowego - wzory księgowań, w tym omówienie mechanizmu podzielonej płatności i nowych wymogów JPK.
 11. Ewidencja księgowa aktywów obrotowych oraz aktywów trwałych w jednostce wykonującej budżet i plan finansowy państwowego funduszu celowego - nowa klasyfikacja środków trwałych obowiązująca w roku 2018 oraz zwiększenie do 10 tys. złotych wartości jednorazowo amortyzowanych środków trwałych, w tym problem prawidłowego zastosowania paragrafów 421, 424, 425, 605, 606, 611, 612 oraz paragrafu 472 powodujący zawyżanie wydatków bieżących i zaniżanie wydatków majątkowych.
 12. Ewidencja wyniku finansowego i jego ustalenie w jednostce wykonującej budżet i plan finansowy państwowego funduszu celowego a zasady ustalania wyniku wykonania budżetu państwa i budżetu środków europejskich oraz budżetu powiatu.
 13. Sprawozdawczość budżetowa w zakresie budżetu państwa, budżetu środków europejskich, budżetu powiatu, planu państwowego funduszu celowego - zasady sporządzania sprawozdań typu "Rb" w roku 2018 w świetle nowego rozporządzenia o sprawozdawczości budżetowej.
 14. Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych i jej specyfika.
 15. Sprawozdawczość finansowa i nowe zasady sporządzania sprawozdań finansowych za rok 2018 - przygotowanie do sporządzenia nowego sprawozdania "Informacja dodatkowa".
 16. Wprowadzenie do reformy systemu budżetowego w Polsce - projektowane zmiany w zasadach polityki budżetowej, budżet na 3 lata, nowa klasyfikacja budżetowa, uporządkowanie rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej.
KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

Partnerzy:

      

Cena: 490 + 23% VAT*

**Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.


Prosimy o dokonanie płatności najwcześniej po otrzymaniu e-maila potwierdzającego szkolenie, istnieje możliwość zapłaty w ciągu 7 dni po otrzymaniu faktury.

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Warszawa
Centrum miasta
ul. Postępu 12Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera