BDO

Budżet: Inwentaryzacja roczna - metody i terminy jej przeprowadzania w jednostkach sektora finansów publicznych (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 1062417

Miejsce: Katowice, Centrum miasta

Termin: 8 grudzień 2017 - 8 grudzień 2017

Cena: 490.00 zł +VAT

Prowadzący
Katarzyna  Poterucha
ekonomista, analityk finansowy, księgowa. Posiada ponad 13-letnie doświadczenie w obszarach finansów, księgowości i analizy finansowej poparte wieloma dyplomami i certyfikatami (m. in. dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie "Rachunkowość" i "Rachunkowość zarządcza i controlling", certyfikat ukończenia kursu zawodowego na Główną Księgową.
Doświadczenie z zakresu edukacji innych rozpoczęła pracą w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku jako Wykładowca przedmiotu "Bankowość". W trakcie wykonywania tego zawodu uczestniczyła w przygotowywaniu uczniów do wielu konkursów z wiedzy z zakresu Bankowości i Finansów. Była również uczestnikiem komisji egzaminacyjnych. Kolejne umiejętności trenerskie zdobyła prowadząc szkolenia wewnętrzne z zakresu finansów dla kadry Działu Księgowości i Działu Finansowego w WSK PZL-Świdnik S.A. Jest specjalistą z zakresu analizy finansowej, zewnętrznych źródeł finansowania działalności, rachunkowości i finansów. Uczestniczyła również w cyklu szkoleń dot. doskonalenia strategicznych kompetencji kadry zarządzającej rozwijając swoje umiejętności interpersonalne. Od prawie roku prowadzi szkolenia z zakresu finansów i księgowości dla jednostek sektora finansów publicznych (m.in. "Środki trwałe na gruncie polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego", "Inwentaryzacja roczna", "Zamknięcie roku w jednostkach sektora finansów publicznych"). Jest osobą rzetelną, solidną, ambitną, stawiającą na ciągły rozwój i doskonalenie swoich kompetencji oraz ceniącą i lubiącą pracę z innymi.
Cel szkolenia

Celem szkolenia jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy z tematyki dotyczącej inwentaryzacji
w jednostkach sektora finansów publicznych.

Korzyści ze szkolenia;
dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu słuchacze będą mogli samodzielnie przeprowadzać inwentaryzację, jak również zidentyfikować ewentualne nieprawidłowości  w metodach i sposobach jej przeprowadzania i rozliczania.

Program
 1. Inwentaryzacja - definicja i jej rola w rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych
  - Cel, funkcje i prawne zasady inwentaryzacji obowiązujące w jednostkach sektora finansów publicznych 
 2.   Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie inwentaryzacji 
  - obowiązki kierownika jednostki oraz dyscyplina finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji
 3. Metody inwentaryzacji oraz terminy i częstotliwość ich przeprowadzania 
 4. Przygotowanie inwentaryzacji 
  - opracowanie przepisów wewnętrznych w zakresie inwentaryzacji
 5. Przeprowadzanie, rozliczanie i dokumentowanie wyników inwentaryzacji
 6.  Spis z natury 
  - cel i istota spisu z natury
  - składniki majątkowe podlegające inwentaryzacji metodą spisu z natury
  - spis z natury środków trwałych z uwzględnieniem nowej KŚT-2016
  - komisja inwentaryzacyjna i zespoły spisowe
  - przebieg spisu z natury 
  - udokumentowanie faktu przeprowadzenia i rozliczenia spisu z natury
  - różnice inwentaryzacyjne (zasady ewidencjonowanie i rozliczania różnic inwentaryzacyjnych)
 7. Składniki majątku podlegające inwentaryzacji metodą uzgodnienia sald 
 8.  Weryfikacja sald 
  - składniki majątkowe podlegające inwentaryzacji metodą weryfikacji sald
  - cel i istota weryfikacji sald
  - osoby odpowiedzialne za weryfikację sald
  - przebieg weryfikacji sald
KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

Partnerzy:

      

Cena: 490 + 23% VAT*

**Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.


Prosimy o dokonanie płatności najwcześniej po otrzymaniu e-maila potwierdzającego szkolenie, istnieje możliwość zapłaty w ciągu 7 dni po otrzymaniu faktury.

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Katowice
Centrum miasta
Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera