BDO

Budżet: KLASYFIKACJA BUDŻETOWA PO ZMIANACH DOKONANYCH W 2017 ROKU ORAZ OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU - PRAKTYCZNE WARSZTATY W PRZYKŁADACH MERYTORYCZNYCH (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 1018517

Miejsce: Warszawa, Centrum miasta

Termin: 7 grudzień 2017 - 7 grudzień 2017

Cena: 490.00 zł +VAT

Cel szkolenia

Celem niniejszego szkolenia jest prezentacja zagadnień dotyczących szeroko rozumianej klasyfikacji budżetowej .W ramach szkolenia uczestnicy zapoznają się z problematyką objętą tematem szkolenia na bazie praktycznych przykładów z jakimi mają do czynienia w swej działalności jednostki sektora finansów publicznych oraz w aspekcie prawnym .

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
Uczestnicy kursu będą mogli wynieść praktyczną wiedzę niezbędną do wypełniania nałożonych na nich obowiązków . Dodatkowo uczestnicy mogą na bieżąco wyjaśniać swoje problemy dotyczące tematu objętego kursem.

ADRESACI SZKOLENIA
Szkolenie adresowane jest do Głównych Księgowych , Księgowych oraz pozostałych pracowników pionu finansowo-księgowego którzy są odpowiedzialni za funkcjonowanie prowadzonych w jednostce ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań  .

Program
 1. Ogólna charakterystyka zmian w klasyfikacji budżetowej wprowadzona w 2017 roku:
  - opłaty
  - wpływy z lat poprzednich
  - wpłaty z lat poprzednich
  - zwroty z lat poprzednich
  - pozostałe wpływy/zwroty
  - zwroty/wpływy z lat poprzednich a paragrafy merytoryczne
  -pozostałe dochody/wpływy
 2. Zmiany w zakresie ujęcia wpływów w paragrafie 097 w związku z wprowadzeniem paragrafu 094
 3. Zmiany w zakresie ujmowania wpływów z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - wprowadzenie paragrafu 066 w związku z paragrafem 094- przykłady
 4. Zmiany w zakresie ujmowania wpływu opłaty za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w związku z paragrafem 094 - przykłady
 5. Zmiana zastosowania paragrafu 068 w związku z paragrafem 094 przykłady
 6. Zmiana zastosowania paragrafu 069 w związku z paragrafem 066,067, 068 oraz 094- przykłady
 7. Zmiana zastosowania paragrafu 097 w związku z paragrafem 069 - przykłady
 8. Zmiany klasyfikacji paragrafów w układzie rozdziałów klasyfikacji budżetowej - przykłady
 9. Powiazani paragrafów z odpowiednimi rozdziałami klasyfikacji budżetowej - przykłady
 10. Pułapki związane z zastosowaniem paragrafu 094 oraz 097 w związku z podatkiem VAT- przykłady
 11. Klasyfikacja budżetowa w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów - przykłady
 12. Klasyfikacja budżetowa w rozporządzeniu w sprawie sprawozdawczości budżetowej - paragraf 098 oraz 097 w związku z realizacją dochodów na zadaniach zleconych
 13. Pułapki dotyczące zwrotu wydatków w klasyfikacji budżetowej - przykłady
 14. Klasyfikacja budżetowa a VAT w samorządowej oraz państwowej jednostce - zastosowanie paragrafu 453 od 2018 roku w związku z podzieloną płatnością w VAT(SPLIT PAYMENT)
 15. Ogólna charakterystyka zmian klasyfikacji budżetowej wprowadzona w 2017 roku w obszarze wydatków
  - wydatki netto - odwrócone obciążenie
  - wydatki brutto - wydatki z VAT
  - wydatki i "wydatki " - przykłady
  - paragrafy wydatkowe - zakupy inwestycyjne
  - paragrafy wydatkowe - zakupy bieżące
  - paragrafy wydatkowe - Rb28s po centralizacji - paragraf 453 w teorii oraz praktyce
  - paragrafy wydatkowe w powiązaniu z rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej
  - zawieranie ugód.
 16. Paragarfy wydatkowe - wydatki bieżące w przykładach
 17. Paragarfy wydatkowe - wydatki / zakupy inwestycyjne w przykładach.
 18. Klasyfikacja budżetowa w powiązaniu ze zmianami ustawy o finansach publicznych, ustaw merytorycznych związanych z obszarami aktywności danej jednostki - 1 stycznia 2018 roku.
KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

Partnerzy:

      

Cena: 490 + 23% VAT*

**Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.


Prosimy o dokonanie płatności najwcześniej po otrzymaniu e-maila potwierdzającego szkolenie, istnieje możliwość zapłaty w ciągu 7 dni po otrzymaniu faktury.

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Warszawa
Centrum miasta
ul. Postępu 12Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera