BDO

Budżet: KSIĘGOWANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Z PODATKIEM VAT W ŚWIETLE NOWEGO PLANU KONT NA ROK 2018 - nowe struktury JPK od 1 lipca 2018 i mechanizm podzielonej płatności (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 35218

Miejsce: Warszawa, Centrum miasta

Termin: 16 luty 2018 - 16 luty 2018

Cena: 490.00 zł +VAT

Prowadzący
Tomasz Wojtania
Doświadczony wykładowca z 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. W latach 1993-2001 pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Instytutu Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Stały współpracownik niektórych firm szkoleniowych. Autor setek publikacji i materiałów szkoleniowych, autor podręcznika "Podstawy rachunkowości budżetowej". Współautor raportu Banku Światowego "Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)". Autor projektu stanowiska dla Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie. Jako wykładowca pracował m.in. dla Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądów, Prokuratur, Urzędów Wojewódzkich, Izb i Urzędów Skarbowych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowych Inspektoratów Weterynarii, GDDKIA, Urzędów Pracy, Urzędów Gmin i Miast, Starostw Powiatowych, Urzędów Marszałkowskich oraz podległych im jednostek oświaty, pomocy społecznej, geodezji i innych, w tym jednostek pełniących rolę Instytucji oraz beneficjentów środków unijnych. Ponadto pracował dla agencji rządowych: ARIMR, ANR, ARR, ARM i innych jednostek sektora finansów publicznych np.:WFOŚIGW. Pracował również w Programie Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego LGPP oraz w KPRM w zespole Prof. T. Lubińskiej zajmując się tam tematyką budżetu zadaniowego. Przeszkolony w zakresie ochrony informacji niejawnych przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie. Współpracownik i działacz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Konsultant Banku Światowego nr 479364. Wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Lecha Kaczyńskiego.
Cel szkolenia

Celem szkolenia jest uporządkowanie i ujednolicenie procedur w zakresie planowania, wykonywania i księgowania dochodów i wydatków budżetowych z należnym i naliczonym podatkiem VAT, w tym z VAT odwrotne obciążenie.
Na szkoleniu omówione zostaną zasady posługiwania się paragrafem 453 Podatek od towarów i usług (VAT) klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków i zobowiązań związanych z wykonywaniem budżetu w roku 2018. Omówione zostaną broszury informacyjne Ministerstwa Finansów i stanowisko KR RIO wprowadzające sporo zamieszania w księgowości i sprawozdawczości budżetowej, a także związane z nimi nowe obowiązki w zakresie JPK i mechanizmu podzielonej płatności.

Szkolenie 1-dniowe dla:
wszystkich jednostek budżetowych i zakładów budżetowych, a szczególnie dla urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich i administracji zespolonej, ministerstw, sądów i prokuratury.

Program
 1. Nowy plan kont na rok 2018 a podatek VAT - VAT jako dochód budżetu państwa i wykaz kont księgowych nowego planu kont niezbędnych do księgowania podatku VAT, w tym szczególna rola konta 300 "Rozliczenie zakupu".
 2. Zasady wykonywania budżetu państwa i budżetu jednostki samorządu terytorialnego a mechanizm podzielonej płatności "split payment"
  - nierozwiązywalne problemy z kontem VAT do kont rozliczeniowych w zakresie subkonta dochodów i subkonta wydatków, kont rachunków dochodów własnych, kont funduszy celowych i kont pozabudżetowych, kont projektów unijnych i innych.
 3. Centralizacja rozliczeń w VAT w samorządach i typowe nieprawidłowości przy ustalaniu wykazu jednostek objętych centralizacją rozliczeń w VAT w gminach, powiatach, województwach.
 4. Nowe struktury logiczne JPK na żądanie od 1 lipca 2018 - problem stosowania dwóch numerów NIP i REGON w jednostkach objętych centralizacją VAT a nowe struktury logiczne JPK na żądanie oraz kontrowersje związane z centralizacją rozliczeń PIT i ZUS.
 5. Typowe błędy MRiF związane z podatkiem VAT zawarte w broszurach informacyjnych i wyjaśnieniach KR RIO oraz ich wpływ na księgowość budżetową i rzetelność danych generowanych w systemie finansów publicznych.
 6. Praktyka księgowania VAT w państwowych i samorządowych jednostkach i zakres wykorzystywania paragrafu 453 - analiza rozwiązań funkcjonujących w praktyce w tym kontrowersje związane z traktowaniem jednostki objętej centralizacją jako płatnika VAT i związane z tym nieprawidłowości i naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
 7. Zasady prawidłowego księgowania dochodów i wydatków budżetowych z podatkiem VAT oraz zasady prawidłowej wyceny aktywów i pasywów z podatkiem VAT w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych objętych centralizacją rozliczeń VAT w roku 2018 
  - księgowe wszystkich etapów związanych z należnym i naliczonym podatkiem VAT w samorządowych jednostkach budżetowych, w rachunkach dochodów własnych oświaty, w samorządowych zakładach budżetowych, księgowanie faktur, rozliczenie tzw. deklaracji cząstkowej i ustalenie rozrachunków z tytułu podatku VAT w księgach urzędu i organu oraz prawidłowe zastosowanie paragrafu 453.
 8. Zasady prawidłowego księgowania dochodów i wydatków budżetowych z podatkiem VAT oraz zasady prawidłowej wyceny aktywów i pasywów z podatkiem VAT w państwowych jednostkach budżetowych w roku 2018 - wykreślenie zwolnienia z VAT usług świadczonych pomiędzy jednostkami i zakładami budżetowymi, problem jednostek nie objętych centralizacją w VAT i przypadki szczególne dotyczące państwowych jednostek budżetowych.
 9. Księgowanie odwrotnego obciążenia VAT  w roku 2018.
 10. Zasady sporządzania sprawozdawczości budżetowej i finansowej z podatkiem VAT w roku 2018 - paragraf 453 w sprawozdaniach typu RB w zakresie budżetu państwa i budżetu środków europejskich oraz w zakresie budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
 11. Odpowiedzi na pytania.
KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

Partnerzy:

      

Cena: 490 + 23% VAT*

**Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.


Prosimy o dokonanie płatności najwcześniej po otrzymaniu e-maila potwierdzającego szkolenie, istnieje możliwość zapłaty w ciągu 7 dni po otrzymaniu faktury.

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Warszawa
Centrum miasta
ul. Postępu 12Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera