BDO

odw Budżet: KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W ROKU 2018 - zwiększenie do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 1094917

Miejsce: Wrocław, Wrocław - Centrum miasta

Termin: 16 marzec 2018 - 16 marzec 2018

Cena: 490.00 zł +VAT

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad klasyfikowania, wyceny oraz ewidencji księgowej w jednostkach budżetowych i pozabudżetowych środków trwałych, w świetle nowego podniesionego do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo oraz nowej obowiązującej od 1 stycznia 2018 roku klasyfikacji środków trwałych tzw. KŚT 2016, a także w świetle aktualnej definicji środków trwałych określonej w ustawie o rachunkowości i w nowym planie kont na rok 2018. 

 Na szkoleniu omówiony zostanie nowy krajowy standard rachunkowości nr 11 "Środki trwałe", który wpływa na sposób księgowania środków trwałych, w tym m.in. na ustalenie dolnej wartości środków trwałych, remonty i ulepszenia.

 Na szkoleniu omówione zostaną szczegółowo nowe zasady ewidencji środków trwałych jakie obowiązują w roku 2018 w świetle nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U z 2017 pozycja 1911).

Celem krajowego standardu rachunkowości nr 11 "Środki trwałe" jest wyjaśnienie (interpretacja)  przepisów ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości dotyczących środków trwałych, a przez to zapewnienie porównywalności rozwiązań stosowanych przez jednostki w zakresie uznawania, wyceny i ujęcia w księgach rachunkowych oraz w planowaniu i wykonywaniu budżetu tego składnika aktywów, tj. Środków trwałych.

Na szkoleniu omówiony zostanie również projekt stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji użytkowania wieczystego gruntów oraz gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste oraz obowiązujące od 2018 roku zmiany zasad księgowania i prezentowania w sprawozdaniu finansowym gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, które stają się pozycją bilansową.

Ponadto na szkoleniu omówione zostaną dodatkowe obowiązki w zakresie ewidencji mienia Skarbu Państwa wynikające z ustawy z 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym i nowe obowiązki wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 września 2017 w sprawie sposobu ewidencjonowania mienia Skarbu Państwa. Omówione zostaną zasady sporządzania tzw. zaległego sprawozdania o stanie mienia skarbu państwa według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz zasady sporządzania  sprawozdania o stanie mienia skarbu państwa według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku przez państwowe i samorządowe jednostki budżetowe i pozabudżetowe.

Profil uczestnika :
Szkolenie dla ministerstw, urzędów centralnych i urzędów wojewódzkich, administracji zespolonej, urzędów gmin i miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, jednostek zarządzających i wynajmujących mienie skarbu państwa i mienie gmin, powiatów, województw, zarządów nieruchomościami oraz pozostałych jednostek budżetowych, w tym jednostek oświaty, pomocy społecznej, urzędów pracy i innych, a także ZUS i KRUS oraz agencji wykonawczych i instytucji gospodarki budżetowej.

Program
 1. Nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej oraz zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w roku 2018 - definicja środków trwałych wg. ustawy o rachunkowości, a pojęcie inwestycji i nieruchomości inwestycyjnych.
 2. Ustawa o finansach publicznych a definicja środków trwałych - inwestycje wg. ustawy o rachunkowości a inwestycje wg. ustawy o finansach publicznych.
 3. Definicja środków trwałych w obowiązującej od 1 stycznia 2018 roku nowej Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT 2016) zawartej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 roku - klucze powiązań KŚT 2010 - KŚT 2016 i KŚT 2016 - KŚT 2010.
 4. Charakterystyka najważniejszych zmian i zasady klasyfikowania środków trwałych w świetle KŚT 2016 - grupy, podgrupy i rodzaje środków trwałych.
 5. Nowe zasady rachunkowości budżetowej obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku według rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - specyfika kont 011, 013, 014, 015, 016, 017, 020, 030, 080 oraz kont 071, 072, 077.
 6. Nowa obowiązująca od 1 stycznia 2018 roku ustawa z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - zwiększenie limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo oraz wprowadzenie nowej tabeli amortyzacji środków trwałych.
 7. Problem środków trwałych finansowanych z paragrafu 421 i innych paragrafów wydatków bieżących po zwiększeniu do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo, a wynikające z KSR 11 zasady stosowania paragrafu 472 oraz paragrafu 605 i paragrafu 606 klasyfikacji budżetowej w roku 2018.
 8. Problem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste - nowa pozycja bilansowa w bilansie za rok 2018 i jednocześnie nie do końca właściwie rozwiązany problem w nowym planie kont na rok 2018.
 9. Ustawa z 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym i nowe obowiązki wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 września 2017 w sprawie sposobu ewidencjonowania mienia Skarbu Państwa w roku 2018.
 10. Cel krajowego standardu rachunkowości nr 11 "Środki trwałe" i jego zastosowanie w jednostkach budżetowych i pozabudżetowych oraz w planowaniu i wykonywaniu budżetu w zakresie wydatków bieżących i majątkowych.
 11. Warunki uznania składnika majątku za środek trwały - problem dolnej granicy wartości środków trwałych w roku 2018, zasady jej ustalania oraz typowe nieprawidłowości występujące w praktyce związane z kwotą 3500zł.
 12. Zasady identyfikacji obiektów inwentarzowych stanowiących środki trwałe - "metkowanie" i przekodowanie środków trwałych z KŚT 2010 na KŚT 2016.
 13. Ustalanie wartości początkowej środka trwałego - cena nabycia, koszt wytworzenia a podatek VAT.
 14. Koszty i przychody finansowania zewnętrznego środka trwałego i ich wpływ na jego wycenę.
 15. Finansowanie i księgowanie nakładów ponoszonych w okresie użytkowania środka trwałego - ulepszenia, konserwacje, remonty, części zamienne.
 16. Umorzenie lub amortyzacja środka trwałego -  metody, stawki, zbiorcze i jednorazowe odpisy po zwiększeniu limitu do 10 tys. zł wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo.
 17. Zaprzestanie ujmowania środka trwałego - sprzedaż, likwidacja, nieodpłatne przekazanie, przekwalifikowanie.
 18. Obowiązki inwentaryzacyjne w zakresie środków trwałych w roku 2018.
 19. Prezentacja i ujawnianie informacji na temat środków trwałych jako mienia państwowego lub mienia komunalnego w sprawozdaniu finansowym, budżetowym i innym - zmiany wzoru bilansu na rok 2018.
 20. Zasady ustalania aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury i innych informacji prezentowanych w załączniku nr 12 Informacja dodatkowa - polityka rachunkowości środków trwałych na rok 2018.
 21. Odpowiedzi na pytania.
KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

Partnerzy:

      

Cena: 490 + 23% VAT*

**Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.


Prosimy o dokonanie płatności najwcześniej po otrzymaniu e-maila potwierdzającego szkolenie, istnieje możliwość zapłaty w ciągu 7 dni po otrzymaniu faktury.

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Wrocław
Wrocław - Centrum miasta
Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera