BDO

Budżet: KSIEGOWOŚĆ I KLASYFIKACJA BUDŻETOWA 2018/2019 NOWE ZASADY GRUPOWANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ ROZLICZEŃ ZAKUPU ŚRODKÓW TRWAŁYCH, PODATKU VAT I MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚCI W ROKU 2018 (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 948918

Miejsce: Katowice, Centrum miasta

Termin: 18 październik 2018 - 18 październik 2018

Cena: 490.00 zł +VAT

Prowadzący
Tomasz Wojtania

Doświadczony wykładowca z 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. W latach 1993-2001 pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Instytutu Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Stały współpracownik niektórych firm szkoleniowych. Autor setek publikacji i materiałów szkoleniowych, autor podręcznika "Podstawy rachunkowości budżetowej". Współautor raportu Banku Światowego "Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)". Autor projektu stanowiska dla Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie. Jako wykładowca pracował m.in. dla Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądów, Prokuratur, Urzędów Wojewódzkich, Izb i Urzędów Skarbowych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowych Inspektoratów Weterynarii, GDDKIA, Urzędów Pracy, Urzędów Gmin i Miast, Starostw Powiatowych, Urzędów Marszałkowskich oraz podległych im jednostek oświaty, pomocy społecznej, geodezji i innych, w tym jednostek pełniących rolę Instytucji oraz beneficjentów środków unijnych. Ponadto pracował dla agencji rządowych: ARIMR, ANR, ARR, ARM i innych jednostek sektora finansów publicznych np.:WFOŚIGW. Pracował również w Programie Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego LGPP oraz w KPRM w zespole Prof. T. Lubińskiej zajmując się tam tematyką budżetu zadaniowego. Przeszkolony w zakresie ochrony informacji niejawnych przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie. Współpracownik i działacz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Konsultant Banku Światowego nr 479364. Wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Lecha Kaczyńskiego.

Cel szkolenia


Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się finansami, budżetem, księgowością i sprawozdawczością w zakresie prawidłowego księgowania i zastosowania podziałek klasyfikacji budżetowej w wykonaniu budżetu roku 2018 oraz w zakresie przygotowania projektu planu finansowego na rok 2019.
Na szkoleniu omówione zostanie praktyczne ujęcie w ewidencji księgowej i w sprawozdawczości budżetowej kasowo zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych, memoriałowo ujmowanych przychodów i kosztów, należności i zobowiązań, z uwzględnieniem aktualniej klasyfikacji budżetowej pod względem treści ekonomicznej i treści prawnej zdarzeń i operacji gospodarczych oraz problemów dotyczących podziału wydatków na wydatki bieżące i wydatki majątkowe szczególnie w zakresie finansowania środków trwałych do 10 tys. zł i rozliczeń w podatku VAT.
Na szkoleniu omówione zostaną nowe zasady grupowania wydatków w projektach planów finansowych na rok 2019 wraz z nowymi procedurami obowiązującymi przy wykonywaniu budżetu w zakresie mechanizmu podzielonej płatności.


Szkolenie dla: gmin, miast, powiatów, województw, państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i pozabudżetowych, samorządowych zakładów budżetowych.

Program
 1. Wydatki bieżące a wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego w świetle art. 236 ustawy o finansach publicznych.
 2. Nowe zasady grupowania wydatków jednostek samorządu terytorialnego w projektach planów finansowych na rok 2019 - zasady łączenia paragrafów wydatków w nowe symbole grup i ich zastosowanie w projektach planów finansowych na rok 2019.
 3. Grupy wydatków bieżących w świetle art. 236 ustęp 3 ustawy o finansach publicznych.
 4. Grupy wydatków majątkowych w świetle art. 236 ustęp 4 ustawy o finansach publicznych.
 5. Przygotowanie jednostek do grupowania wydatków - wady i zalety grupowania wydatków w gminach, powiatach, województwach.
 6. Grupowanie wydatków w księgowości - księgowanie planu finansowego w grupach  a księgowanie zrealizowanych wydatków w paragrafach klasyfikacji budżetowej w roku 2019.
 7. Grupowanie wydatków w sprawozdawczości budżetowej - zmiany zasad sporządzania sprawozdania i nowy wzór sprawozdania RB-28S.
 8. Wydatki bieżące a wydatki majątkowe budżetu państwa w świetle art. 124 ustawy o finansach publicznych i nowego stanowiska Departamentu Budżetu Państwa w zakresie finansowania inwestycji i stosowania art. 7 ustawy o rachunkowości oraz opisu zamieszczonego pod paragrafem 614 klasyfikacji budżetowej.
 9. Dekretowanie treści ekonomicznej zdarzeń i operacji gospodarczych i wątpliwości związane z ich treścią prawną - wyjaśnienia typowych wątpliwości interpretacyjnych w zakresie zastosowania poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej  w roku 2018.
 10. Podatek VAT i mechanizm podzielonej płatności (MPP) oraz jego księgowanie - zakres zastosowania paragrafu 453 klasyfikacji wydatków do podatku VAT i MPP.
 11. Jednorazowo amortyzowane środki trwałe do 10 tys. złotych oraz środki trwałe powyżej 10 tys. zł i środki trwałe w budowie oraz ich księgowanie - zastosowania paragrafu 421 i innych paragrafów wydatków bieżących oraz paragrafu 606 i 605 i innych paragrafów wydatków majątkowych m.in. na koncie 011, 013, 080.
 12. Typowe przypadki dotyczące zawyżania wydatków bieżących i zaniżania wydatków majątkowych budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
 13. Odpowiedzi na pytania - wzory i schematy księgowań.
KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

Partnerzy:

      

Cena: 490 + 23% VAT*

**Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.


Prosimy o dokonanie płatności najwcześniej po otrzymaniu e-maila potwierdzającego szkolenie, istnieje możliwość zapłaty w ciągu 7 dni po otrzymaniu faktury.

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Katowice
Centrum miasta
Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera