BDO

Budżet: LETNI KURS RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ 2018

Kod: 670918

Miejsce: Zakopane, Hotel Czarny Potok

Termin: 19 sierpień 2018 - 21 sierpień 2018

Cena: 1890.00 zł +VAT

Prowadzący
Tomasz Wojtania
Doświadczony wykładowca z 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. W latach 1993-2001 pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Instytutu Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Stały współpracownik niektórych firm szkoleniowych. Autor setek publikacji i materiałów szkoleniowych, autor podręcznika "Podstawy rachunkowości budżetowej". Współautor raportu Banku Światowego "Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)". Autor projektu stanowiska dla Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie. Jako wykładowca pracował m.in. dla Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądów, Prokuratur, Urzędów Wojewódzkich, Izb i Urzędów Skarbowych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowych Inspektoratów Weterynarii, GDDKIA, Urzędów Pracy, Urzędów Gmin i Miast, Starostw Powiatowych, Urzędów Marszałkowskich oraz podległych im jednostek oświaty, pomocy społecznej, geodezji i innych, w tym jednostek pełniących rolę Instytucji oraz beneficjentów środków unijnych. Ponadto pracował dla agencji rządowych: ARIMR, ANR, ARR, ARM i innych jednostek sektora finansów publicznych np.:WFOŚIGW. Pracował również w Programie Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego LGPP oraz w KPRM w zespole Prof. T. Lubińskiej zajmując się tam tematyką budżetu zadaniowego. Przeszkolony w zakresie ochrony informacji niejawnych przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie. Współpracownik i działacz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Konsultant Banku Światowego nr 479364. Wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Lecha Kaczyńskiego.
Cel szkolenia

Celem kursu jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej w Polsce, z uwzględnieniem zasad obowiązujących w systemie finansów publicznych i zasad prowadzenia gospodarki budżetowej jednostek sektora finansów publicznych w roku 2018 z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności .

Szkolenie 2-dniowe dla państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i pozabudżetowych.

Program
 1. Finanse publiczne i ich rola w funkcjonowaniu państwa i samorządu terytorialnego w roku 2018.
 2. Konwencje pomiarowe funkcjonujące w systemie finansów publicznych oraz w rachunkowości i sprawozdawczości - zasada memoriału a zasada kasowa.
 3. Podstawowe definicje obowiązujące w finansach publicznych i rachunkowości budżetowej -  praktyczne znaczenie inwestycji w rozumieniu ustawy o finansach publicznych a odmienna definicja inwestycji w rozumieniu ustawy o rachunkowości.
 4. Klasyfikacja budżetowa i jej zastosowanie w planowaniu i wykonywaniu budżetu oraz planu finansowego jednostki sektora finansów publicznych.
 5. Budżet państwa, budżet środków europejskich a budżet jednostki samorządu terytorialnego - podstawowe definicje, podobieństwa i różnice.
 6. Plany finansowe jednostek sektora finansów publicznych i zasady ich wykonywania w roku 2018 - plany kasowe a plany memoriałowe.
 7. Mechanizm podzielonej płatności "split payment" i jego zastosowanie w zakresie wykonywania ustawy budżetowej i wykonywania uchwały budżetowej na rok 2018 - operacje na koncie VAT a wykonywanie budżetu na koncie VAT.
 8. Specyficzna rola rachunkowości budżetowej w systemie finansów publicznych - pojęcie polityki rachunkowości na rok 2018 w świetle nowego rozporządzenia o rachunkowości.
 9. Zasady podziału ksiąg rachunkowych na księgi organu finansowego (budżetowego), księgi organu podatkowego i księgi jednostki oraz ich związek z planowaniem i wykonywaniem budżetu w roku 2018.
 10. Zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w rachunkowości budżetowej w roku 2018, w tym z uwzględnieniem podatku VAT oraz powiązanie i rozliczenie z budżetem dochodów i wydatków budżetowych realizowanych przez jednostki wykonujące budżet i plan finansowy - netto czy brutto.
 11. Ewidencja księgowa dochodów i wydatków budżetowych w jednostce wykonującej budżet i plan finansowy - wzory księgowań.
 12. Ewidencja księgowa należności i zobowiązań budżetowych w jednostce wykonującej budżet i plan finansowy - wzory księgowań.
 13. Ewidencja księgowa przychodów i kosztów oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów w jednostce wykonującej budżet i plan finansowy - wzory księgowań.
 14. Ewidencja księgowa podatku VAT - wzory księgowań, w tym w zakresie mechanizmu podzielonej płatności i operacji na koncie VAT.
 15. Ewidencja księgowa aktywów obrotowych oraz aktywów trwałych w jednostce wykonującej budżet i plan finansowy - nowa klasyfikacja środków trwałych obowiązująca w roku 2018 oraz zwiększenie do 10tys. wartości jednorazowo amortyzowanych środków trwałych.
  Ewidencja wyniku finansowego i jego ustalenie w jednostce wykonującej budżet i plan finansowy a zasady ustalania wyniku wykonania budżetu.
 16. Sprawozdawczość budżetowa w zakresie budżetu państwa, budżetu środków europejskich, budżetu jednostki samorządu terytorialnego - zasady sporządzania sprawozdań typu "Rb" w świetle nowego rozporządzenia o sprawozdawczości budżetowej.
 17. Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych i jej specyfika.
 18. Sprawozdawczość finansowa i nowe zasady sporządzania sprawozdań finansowych za rok 2018 - bilans wykonania budżetu, bilans jednostki, bilans placówki, rachunek zysków i strat jednostki, zestawienie zmian funduszu jednostki , informacja dodatkowa.
 19. Wprowadzenie do reformy systemu budżetowego w Polsce - projektowane zmiany w zasadach polityki budżetowej, budżet na 3 lata, nowa klasyfikacja budżetowa, uporządkowanie rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej.

 

KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

       

Cena: 1790 zł + VAT**/ osoba

Cena bez zakwaterowania: 980  zł + VAT**/ osoba

** Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych cena bez VAT
 
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia lub zaznaczenie właściwej opcji na formularzu zgłoszenia.


Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, (istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju jednoosobowym za dodatkową opłatą - 100zł),
 • pełne wyżywienie(od obiadokolacji 19.08 do obiadu 21.08.2018), przerwy kawowe,
 • korzystanie ze Strefy Relaksu (basen, dwie sauny oraz jacuzzi),

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Zakopane
Hotel Czarny Potok
ul. Tetmajera 20
018 20 20 215


Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera