BDO

Budżet: Najczęstsze problemy klasyfikacji budżetowej, również po zmianach przepisów (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 741617

Miejsce: Warszawa, Centrum miasta

Termin: 14 wrzesień 2017 - 14 wrzesień 2017

Cena: 490.00 zł +VAT

Cel szkolenia

Cel szkolenia:
 Szkolenie ma na celu podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze klasyfikacji budżetowej, również po ostatnich zmianach przepisów - ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych tj. wskazania zmian interpretacyjnych w klasyfikacji oraz najczęściej występujących błędów wynikających z protokołów RIO i NIK

Adresaci: pracownicy działów merytorycznych (odpowiedzialni w zakresie wydatków strukturalnych) i księgowości w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach podległych

Program

1. Omówienie zmian związanych ze zmianą opisów już istniejących rozdziałów klasyfikacji budżetowej jak i z dodaniem nowych.
2. Zmiany paragrafów dochodów dokonane w ostatnim czasie: 038, 052, 053, 054, 069, 097, 291,  666.
3. Nowe paragrafy dochodów:

 • 061 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
 • 062 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości
 • 063 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego
 • 064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
 • 093 Wpływy z opłat paszportowych oraz pozostałych opłat konsularnych
 • 094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
 • 095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
 • 278 Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej
 • 295 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
 • 669 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych.

4. Zmiany paragrafów wydatków dokonane w ostatnim czasie: 291, 666.
5. Nowe paragrafy wydatków:

 • 278 Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej
 • 295 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności
 • 669 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych.

6. Najczęstsze problemy interpretacyjne  paragrafów dochodów m.in.:

 • odsetki 091, 092
 • wpływy z różnych opłat 069, a 097
 • kary 057 i 058

7. Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów wydatków m.in:

 • materiałów 421 a 422, 423, 424, 427, 430
 • oprogramowania  430 a 443, 424
 • umów o dzieło 417 a 427, 430, 409
 • nagród konkursowych 419
 • opłat za zagospodarowanie odpadów 430 a 452
 • świadczeń 311 a 302
 • delegacji krajowych i zagranicznych 441 i 442
 • ekspertyz 439
 • tłumaczeń 438
 • usług między jst 433
 • usług zdrowotnych 428 a 430
 • szkoleń 455, 470 i 430
 • opłat komorniczych 461
 • remontów 427 a 430, oraz kwestii remont a ulepszenie 427 a 605

8. Pozostałe paragrafy wydatkowe i dochodowe w przykładach
9. Pytania.

KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

  

Cena: 490 + 23% VAT*

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma.


Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Warszawa
Centrum miasta
ul. Postępu 12Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera