BDO

odw Budżet: NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE OŚWIATY 2018 (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 471218

Miejsce: Rzeszów, siedziba klienta

Termin: 19 marzec 2018 - 19 marzec 2018

Cena: 490.00 zł +VAT

Cel szkolenia

Począwszy od 1 stycznia 2010 obowiązuje w zasadzie nie funkcjonujące w praktyce nowe rozwiązanie systemowe zawarte w artykułach 55-67 ustawy finansach publicznych dotyczące należności budżetowych. Istotnym novum było wprowadzenie wówczas do ustawy o finansach publicznych oraz enumeratywne wskazanie katalogu środków publicznych, stanowiących niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym. Podstawowym dokumentem ustalającym taką należność budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego nie jest nota lub rachunek lub faktura, lecz decyzja administracyjna. Niestety od kilku lat przepisy ustawy o finansach publicznych były w praktyce ignorowane, gdyż jednostki myliły należności cywilnoprawne z należnościami publicznoprawnymi niepodatkowymi. Te oczywiste błędy eliminuje obowiązująca od 1 stycznia 2018 roku ustawa z 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych, która w art. 52 ustęp 15  stanowi, iż opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach stanowią niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym.

Nowe przepisy komplikują funkcjonowanie tzw. kont żywieniowych w ramach rachunków dochodów własnych oświaty w przedszkolach,  i co najgorsze, wynika z nich konieczność ich likwidacji oraz dokonania stosownych zmian w uchwałach normujących zasady funkcjonowania rachunków dochodów własnych oświaty i ich zasad obsługi finansowo księgowej.

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zarządzania należnościami budżetowymi publicznoprawnymi niepodatkowymi oraz należnościami cywilnoprawnymi jednostek budżetowych oświaty, zasad rachunkowości należności budżetowych, ich wyceny na dzień powstania i na dzień bilansowy, weryfikacji prawdopodobieństwa ich uzyskania oraz zasad dokonywania odpisów aktualizujących należności wątpliwe. Na szkoleniu omówione zostaną zasady ewidencji księgowej należności, właściwego księgowania kwot należności głównej, należnych odsetek i innych należności ubocznych, potrąceń, umarzania w całości albo w części, odraczana lub rozkładana na raty należności, właściwego zastosowania przepisów art. 54a-59a ustawy finansach publicznych do należności cywilnoprawnych i art. 60-67 ustawy finansach publicznych do należności publicznoprawnych niepodatkowych. Na szkoleniu omówione zostaną zasady prezentacji należności budżetowych w sprawozdawczości budżetowej typu "RB" oraz w sprawozdawczości finansowej wg. zasad obowiązujących w roku 2018 i w świetle nowego planu kont na rok 2018.

Profil uczestnika:
Szkolenie 1-dniowe dla: kadry kierowniczej i księgowych jednostek budżetowych oświaty, szkół, przedszkoli i placówek, biur obsługi i centrów usług wspólnych, organów prowadzących oraz okręgowych i centralnej komisji egzaminacyjnej (OKE i CKE).

Program

NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE OŚWIATY 2018
- USTALANIE STANU NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH PUBLICZNOPRAWNYCH I CYWILNOPRAWNYCH W ŚWIETLE USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH I USTAWY  FINANSOWANIU ZADAN OŚWIATOWYCH 
- OPŁATY ZA POBYT I WYŻYWIENIE DZIECKA W PRZEDSZKOLU JAKO NIEPODATKOWE NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE O CHARAKTERZE PUBLICZNOPRAWNYM

 

 1. Pojęcie i definicja należności niepodatkowych o charakterze publicznoprawnym - niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych i ich przykłady z praktyki.
 2. Ustawa z 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych i obowiązująca od 1 stycznia 2018 roku zmiana podejścia do opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu - opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach jako niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym.
 3. Ogólne zasady finansowania oświaty a zasady tworzenia rachunków dochodów własnych oświaty w świetle art. 223 ustawy o finansach publicznych - likwidacja kont żywieniowych i zmiany zasady finansowania wyżywienia w świetle art. 52 ustęp 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
 4. Opłaty za egzaminy maturalne, o których mowa w art. 44zzq ustawy o systemie oświaty jako niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym i ich zastosowanie w OKE i CKE oraz problem weryfikacji prawidłowości poboru opłaty w szkołach.
 5. Rozliczanie uszkodzonych, zniszczonych, niezwróconych podręczników lub materiałów edukacyjnych przekazanych przez MEN - zmiany art. 22ak ust. 3 ustawy o systemie oświaty z dniem 15 lutego 2017 roku - czy to też są należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym?
 6. Decyzja administracyjna jako podstawowy dokument ustalający wysokość, termin zapłaty należności budżetowej o charakterze publicznoprawnym niepodatkowym za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu - nowe obowiązki wójta, burmistrza, prezydenta i kierowników jednostek budżetowych oświaty.
 7. Zastosowanie procedur Kodeksu postępowania administracyjnego do należności i opłat pobieranych przez jednostki budżetowe - przykładowa decyzja administracyjna i jej elementy.
 8. Zakres zastosowania przepisów Działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa do należności stanowiących dochody budżetowe - m.in. wyjaśnienie jakie odsetki naliczać : ustawowe czy podatkowe, kiedy nie naliczać odsetek, sposób rozliczania wpłat, itp..
 9. Zasady umarzania i potrącania z urzędu oraz na wniosek dłużnika niepodatkowych należności o charakterze publicznoprawnym - ulgi i ich zastosowanie w praktyce.
 10. Zakres zastosowania przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - przekazanie egzekucji należności niepodatkowych o charakterze publicznoprawnym do trybu administracyjnego oraz konsekwencje związane z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych związane z niewłaściwym dochodzeniem należności.
 11. Pojęcie i definicja należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny w jednostkach budżetowych oświaty.
 12. Zasady umarzania z urzędu i na wniosek dłużnika należności  pieniężnych mających charakter cywilnoprawny - porządkowanie należności cywilnoprawnych a problem związany z utratą mocy uchwał organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego wydanych na podstawie art. 59 ustawy o finansach publicznych.
 13. Zasady niedochodzenia "drobnych" należności o charakterze cywilnoprawnym do 100 zł.
 14. Zasady zawierania ugody w sprawie spornej należności cywilnoprawnej w świetle obowiązujących od 1 czerwca 2017 roku zmian ustawy o finansach publicznych ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności.
 15. Problem szczególny - zasady dochodzenia kwoty równowartości 40 euro jaka przysługuje bez wezwania od dłużnika, w świetle ustawy z dnia 8 marca 2013 o terminach zapłaty w transakcjach handlowych oraz administracyjna kara pieniężna w świetle obowiązujących od 1 czerwca 2017 roku zmian KPA.
 16. Zasady wyceny należności na dzień ich powstania i na dzień bilansowy oraz na moment sprawozdawczy - nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej obowiązujące w jednostkach budżetowych oświaty w roku 2018.
 17. Problem wyceny należności budżetowych cywilnoprawnych z podatkiem VAT i ich ujęcia w księgowości i sprawozdawczości budżetowej - kontrowersyjne zalecenia skarbników związane z centralizacją rozliczeń w VAT a broszura MF i stanowisko KRRIO dot. podatku Vat, z których wynika iż należności należy wykazywać w kwotach netto.
 18. Aktualizacja należności budżetowych oraz procedura ustalania odpisu aktualizującego należności budżetowe - zastosowanie Krajowego Standardu Rachunkowości nr 4 "Utrata wartości aktywów" w jednostkach budżetowych oświaty.
 19. Ujednolicenie zasad księgowań należności budżetowych jako przychodów działalności podstawowej, działalności pozostałej, działalności finansowej oraz jako przychodów przyszłych okresów - wzory księgowań należności głównej, w tym VAT należnego, należnych odsetek, innych należności ubocznych, umorzenia w całości albo w części, odroczenia lub rozłożenia na raty, zaniechania poboru, przeniesienia i przejęcia własności, przedawnienia, postępowania spornego i egzekucyjnego, itp..
 20. Ujednolicenie księgowań należności związanych z zadaniami zleconymi - problem dotyczący księgowania należności jako zobowiązań w zakresie zadań zleconych.
 21. Ujednolicenie księgowań należności z tytułu zwrotów, refundacji wydatków i świadczeń nienależnie pobranych - problem dotyczący księgowania należności na zwroty i refundacje wydatków budżetowych (stornem czerwonym lub czarnym), wyjaśnienie kiedy można kompensować należności ze zobowiązaniami w rozumieniu art. 498 KC i typowe nieprawidłowości związane z kompensowaniem należności ze zobowiązaniami.
 22. Zasady prezentacji należności budżetowych w sprawozdaniach typu "RB" w świetle nowego rozporządzenia o sprawozdawczości budżetowej - odmienność zasad wykazywania należności budżetowych w sprawozdaniu RB-27, RB-27UE, RB-27S, RB-27ZZ, RB-33, RB-40 od zasad dotyczących sprawozdania RB-N w zakresie należności głównej, odsetek i odpisów aktualizujących należności.
 23. Problem szczególny dotyczący należności samorządowych zakładów budżetowych oraz należności dotyczących rachunków dochodów własnych oświaty i placówek dyplomatycznych i ich ujęcie w sprawozdaniach typu "RB".
 24. Zasady prezentacji należności budżetowych w sprawczości finansowej - odmienność zasad wykazywania należności budżetowych w sprawozdaniach typu RB, od zasad ich prezentacji w sprawozdaniu finansowym.
 25. Należności budżetowe w nowym planie kont na rok 2018 - rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 26. Dyscyplina finansów publicznych w zakresie należności budżetowych obowiązująca w roku 2018.
 27. Odpowiedzi na pytania.
KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

Partnerzy:

      

Cena: 490 + 23% VAT*

**Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.


Prosimy o dokonanie płatności najwcześniej po otrzymaniu e-maila potwierdzającego szkolenie, istnieje możliwość zapłaty w ciągu 7 dni po otrzymaniu faktury.

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Rzeszów
siedziba klienta
Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera