BDO

odw Budżet: NOWE ZASADY KSIĘGOWANIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W ROKU 2018 (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 660318

Miejsce: Wrocław, Wrocław - Centrum miasta

Termin: 24 lipiec 2018 - 24 lipiec 2018

Cena: 490.00 zł +VAT

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad ewidencji księgowej środków trwałych, zasad ich wyceny, zasad klasyfikowania i zasad finansowania w roku 2018 w jednostkach sektora finansów publicznych.

Na szkoleniu omówione zostaną szczegółowo nowe zasady ewidencji środków trwałych jakie obowiązują od 1 stycznia 2018 roku w świetle nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,  z uwzględnieniem nowego obowiązującego od 1 stycznia 2018 roku podniesionego do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo oraz nowej tabeli amortyzacyjnej, a także z uwzględnieniem nowej obowiązującej od 1 stycznia 2018 roku klasyfikacji środków trwałych tzw. KŚT 2016. Na szkoleniu omówiony zostanie nowy krajowy standard rachunkowości nr 11 "Środki trwałe", który wpływa na sposób księgowania środków trwałych, i prawidłowe zastosowanie paragrafów 421, 472, 605, 606 ( i innych) klasyfikacji budżetowej w roku 2018.
Celem krajowego standardu rachunkowości nr 11-Środki trwałe-jest wyjaśnienie (interpretacja)  przepisów ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości dotyczących środków trwałych, a przez to zapewnienie porównywalności rozwiązań stosowanych przez jednostki w zakresie uznawania, wyceny i ujęcia w księgach rachunkowych oraz w planowaniu i wykonywaniu budżetu tego składnika aktywów, tj. środków trwałych.

Ponadto na szkoleniu omówione zostaną funkcjonujące w praktyce rozwiązania i uproszczenia w zakresie księgowania środków trwałych, w tym zakresie tzw. środków  trwałych niskocennych, w tym jednorazowo amortyzowanych i nowe obowiązki w zakresie zarządzania oraz ewidencji mienia Skarbu Państwa, które wynikają z ustawy z 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym i z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 września 2017 w sprawie sposobu ewidencjonowania mienia Skarbu Państwa. Na szkoleniu omówione zostanie również nowe stanowisko  Dep. BP MF z dnia 27 marca 2018 roku wskazujące na obowiązek wykazywania jednorazowej amortyzacji jako jej koszt, a nie jako koszt zużycia materiałów. Oznacza to, iż w trybie pilnym należy zmienić politykę rachunkowości środków trwałych na rok 2018, gdyż zawyżane są wydatki bieżące a zaniżane wydatki majątkowe jednostek wykonujących budżet.

Szkolenie 1 dniowe dla wszystkich państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, a szczególnie ministerstw, urzędów centralnych, urzędów wojewódzkich, administracji zespolonej, urzędów gmin i miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, jednostek zarządzających i wynajmujących mienie skarbu państwa i mienie komunalne, zarządów nieruchomościami, jednostek oświaty, pomocy społecznej, urzędów pracy, sądów, prokuratury, służb mundurowych, KAS, RIO, NIK, ZUS, KRUS oraz dysponentów państwowych funduszy celowych agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej i państwowych osób prawnych.
Program
 1. Podstawowe definicje, nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej oraz zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w roku 2018 - definicja środków trwałych, definicja środków trwałych w budowie, definicja inwestycji wg. ustawy o rachunkowości.
 2. Ustawa o rachunkowości a ustawa o finansach publicznych - wyjaśnienie znaczenia i treści ekonomicznej podstawowych definicji: inwestycje, wydatki bieżące, wydatki majątkowe.
 3. Ustawa z 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym i nowe obowiązki wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 września 2017 w sprawie sposobu ewidencjonowania mienia Skarbu Państwa w roku 2018 - zasady dochowania należytej staranności a sposób zarządzania mieniem państwowym.
 4. Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych, tzw. KŚT 2016 - wyłączenie z definicji środków trwałych aktywów przynoszących korzyści ekonomiczne.
 5. Klucze powiązań KŚT 2010 - KŚT 2016 i KŚT 2016 - KŚT 2010 oraz charakterystyka najważniejszych zmian zasad klasyfikowania środków trwałych w świetle KŚT 2016 - grupy, podgrupy i rodzaje środków trwałych.
 6. Nowe zasady rachunkowości budżetowej obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku według rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - treść ekonomiczna kont 011, 013, 014, 015, 016, 017, 080 oraz kont 071, 072, 077.
 7. Zwiększenie do 10 tys. złotych limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo oraz wprowadzenie nowej tabeli amortyzacji środków trwałych - nowa obowiązująca od 1 stycznia 2018 roku ustawa z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
 8. Błędy w finansowaniu i księgowaniu środków trwałych - problem środków trwałych finansowanych z paragrafu 421, 424, 425, 427 i innych paragrafów wydatków bieżących po zwiększeniu do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo - problem szczególny dotyczący służb mundurowych i błędów załącznika nr 7 i załącznika nr 8 klasyfikacji budżetowej.
 9. Cel krajowego standardu rachunkowości nr 11 "Środki trwałe" i jego zastosowanie w jednostkach i zakładach budżetowych - zakres zastosowania paragrafu 421 do składnika aktywów nieuznanego za środek trwałych oraz zakres zastosowania paragrafu 472 do amortyzacji planowej i jednorazowej.
 10. Klasyfikacja budżetowa i finansowanie środków trwałych - wydatki a zakupy inwestycyjne w świetle wyjaśnień Ministerstwa Finansów z 27 marca 2018 roku oraz praktyczne zastosowanie paragrafów 605, 607, 611, 613 i paragrafów 606, 608, 612, 614 klasyfikacji budżetowej w roku 2018 w planowaniu i wykonywaniu budżetu.
 11. Warunki uznania składnika majątku za środek trwały - problem dolnej granicy wartości środków trwałych w roku 2018, wynikające z ustawy o finansach publicznych zasady jej ustalania oraz typowe nieprawidłowości występujące w praktyce związane z kwotą 3,5 tys. zł lub 10 tys. zł.
 12. Inwentarz i obiekt inwentarzowy jako podstawowa jednostka ewidencji środków trwałych - zasady identyfikacji obiektów inwentarzowych stanowiących środki trwałe, numerowanie, "metkowanie" i przekodowanie obiektów z KŚT 2010 na KŚT 2016, zasady prowadzenia kart i ksiąg inwentarzowych.
 13. Numer inwentarzowy - części dodatkowe i części peryferyjne a podnumery inwentarzowe, pojedyncze a zbiorcze obiekty inwentarzowe, zespolenie funkcjonalne a zespolenie rodzajowe obiektów inwentarzowych, sieciowe środki trwałe i obiekty liniowe.
 14. Ustalanie wartości początkowej środka trwałego - cena nabycia, koszt wytworzenia a podatek VAT oraz nieodpłatne otrzymanie środka trwałego.
 15. Koszty i przychody finansowania zewnętrznego środka trwałego i ich wpływ na jego wycenę.
 16. Finansowanie i księgowanie nakładów ponoszonych w okresie użytkowania środka trwałego - ulepszenia, ulepszenia obcego środka trwałego, miary wartości użytkowej, konserwacje, remonty, części zamienne.
 17. Amortyzacja środka trwałego -  metody, stawki, zbiorcze i jednorazowe odpisy po zwiększeniu limitu do 10 tys. zł wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo.
 18. Zaprzestanie ujmowania środka trwałego - sprzedaż, likwidacja, nieodpłatne przekazanie, przekwalifikowanie.
 19. Obowiązki inwentaryzacyjne w zakresie środków trwałych w roku 2018.
 20. Zasady prawidłowej ewidencji księgowej środków trwałych oraz środków trwałych w budowie -  przykłady praktyczne oraz wzory i schematy księgowań, w tym według zaleceń MF i RIO.
 21. Prezentacja i ujawnianie informacji na temat wydatków bieżących i majątkowych, w tym wydatków i zakupów inwestycyjnych w sprawozdaniach typu "RB" - analiza przypadków skutkujących zawyżaniem wydatków bieżących i zaniżaniem wydatków majątkowych wskutek niewłaściwego stosowania klasyfikacji budżetowej, analiza przypadków skutkujących dodatkowym zaniżaniem faktycznych wydatków majątkowych związanych z przeksięgowaniem z konta dochodów na konto wydatków refundacji podlegającego odliczeniu VAT naliczonego i używaniem paragrafu 453 klasyfikacji budżetowej do faktur zakupowych i planowania inwestycji.
 22. Prezentacja i ujawnianie informacji na temat środków trwałych jako mienia państwowego lub mienia komunalnego w sprawozdaniu finansowym - zmiany wzoru bilansu na rok 2018 i nowy załącznik nr 12 Informacja dodatkowa a zasady ustalania aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury i innych informacji prezentowanych w sprawozdaniu finansowym za rok 2018.
 23. Analiza dwóch projektów stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji użytkowania wieczystego gruntów oraz gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste - zmiany zasad księgowania i prezentowania w sprawozdaniu finansowym gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, które stają się pozycją bilansową, choć w niektórych jednostkach ujmowane były pozabilansowo.
 24. Odpowiedzi na pytania.
KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

Partnerzy:

      

Cena: 490 + 23% VAT*

**Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.


Prosimy o dokonanie płatności najwcześniej po otrzymaniu e-maila potwierdzającego szkolenie, istnieje możliwość zapłaty w ciągu 7 dni po otrzymaniu faktury.

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Wrocław
Wrocław - Centrum miasta
Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera