BDO

odw-Budżet: NOWY PLAN KONT 2018 - przygotowanie do reformy systemu budżetowego (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 1085817

Miejsce: Szczecin, Centrum miasta

Termin: 17 styczeń 2018 - 17 styczeń 2018

Cena: 490.00 zł +VAT

Prowadzący
Tomasz Wojtania

Doświadczony wykładowca z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. W latach 1993-2001 pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Instytutu Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Stały współpracownik niektórych firm szkoleniowych: w latach 2001-2015 przeprowadzał ok. 100 -200 szkoleń rocznie. Autor kilkudziesięciu publikacji i setek materiałów szkoleniowych z tematyki dotyczącej finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, autor podręcznika "Podstawy rachunkowości budżetowej". Jako wykładowca pracował m.in. dla Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądów i Prokuratur, Urzędów Wojewódzkich, Izb i Urzędów Skarbowych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojska i Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowego Inspektoratu Weterynarii, GDDKIA, Urzędów Pracy, Urzędów Gmin i Miast, Starostw Powiatowych, Urzędów Marszałkowskich oraz podległych im jednostek oświaty, pomocy społecznej, geodezji i innych, w tym jednostek pełniących rolę Instytucji oraz beneficjentów środków unijnych. Ponadto pracował dla rządowych agencji: ARIMR, ANR, ARR, ARM i innych jednostek sektora finansów publicznych np.: WFOŚIGW. Pracował również w Programie Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego LGPP oraz w KPRM w zespole Prof. T. Lubińskiej zajmując się tam tematyką budżetu zadaniowego. Przeszkolony w zakresie ochrony informacji niejawnych przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie. Współpracownik i działacz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Konsultant Banku Światowego.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się finansami, budżetem, księgowością i sprawozdawczością budżetową w zakresie polityki rachunkowości na rok 2018 oraz prawidłowego stosowania zasad rachunkowości, a także praktycznego ujęcia w ewidencji księgowej kasowo zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych, memoriałowo ujmowanych przychodów i kosztów, należności i zobowiązań, zaangażowania, a także rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów w świetle nowego planu kont na rok 2018.

Na szkoleniu omówione zostaną przepisy ustawy o rachunkowości i nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U z 2017 pozycja 1911) mające bezpośredni wpływ na rachunkowość budżetową w roku 2018.

Profil uczestnika:
Szkolenie dla wszystkich państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych, dysponentów państwowych funduszy celowych oraz gmin, powiatów, województw, ministerstw, urzędów wojewódzkich i administracji zespolonej, sądów i prokuratury, krajowej administracji skarbowej, wojska, policji i innych służb mundurowych, placówek, a także innych jednostek pozabudżetowych.

Program
 1. Zasady systemowe w zakresie finansów publicznych a nadchodząca reforma systemu budżetowego w Polsce - projektowane zmiany w zasadach polityki budżetowej, budżet na 3 lata, nowa klasyfikacja budżetowa, uporządkowanie rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej i inne zmiany.
 2. Prawo unijne a rachunkowość budżetowa w latach 2010-2017 - wdrożenie unijnej dyrektywy 2013/34/UE w sprawie rocznych sprawozdań finansowych oraz nadchodzące kolejne zmiany związane z dyrektywą 2011/85/UE w sprawie wymogów dla ram budżetowych dla państw członkowskich.
 3. Czy po 2 września 2017 roku mamy jeszcze jakąkolwiek sprawozdawczość budżetową ?  - termin wygaśnięcia starego rozporządzenia i termin obowiązywania nowego rozporządzenia o sprawozdawczości budżetowej oraz jego zastosowanie do sprawozdań za rok 2017 i w roku 2018, porównanie wzorów sprawozdań i instrukcji.
 4. Charakterystyka nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - nowości w nowym planie kont.
 5. Polityka rachunkowości 2018 - wygaśnięcie z mocy prawa polityki rachunkowości na rok 2017, dostosowanie opisu przyjętych zasad rachunkowości do nowych przepisów, eliminowanie typowych błędów i nieprawidłowości z lat minionych.
 6. Dochody i wydatki budżetowe - zasady wyceny i zasady ich księgowania  w roku 2018, w tym nowe rozwiązania dla organów podatkowych KAS.
 7. Dochody i wydatki budżetowe w zakresie podatku VAT oraz w zakresie zadań zleconych.
 8. Należności i zobowiązania budżetowe - zasady wyceny i zasady ich księgowania w roku 2018.
 9. Zaangażowanie budżetu - zasady wyceny i problem szczególny dot. zasad wykazywania zaangażowania w sprawozdaniu typu "RB" w związku z wykreśleniem powiązania zaangażowania z planem finansowym.
 10. Aktywa trwałe i obrotowe - zasady wyceny i zasady ich księgowania w roku 2018, problem szczególny związany z gruntami oddawanymi w użytkowanie wieczyste oraz zwiększenie z 3,5 tys. do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo.
 11. Przychody i koszty księgowe oraz wynik finansowy - zasady wyceny i zasady ich księgowania, grupowanie przychodów i kosztów, ustalanie wyniku finansowego, podatek VAT a wynik działalności operacyjnej roku 2018.
 12. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów - zasady wyceny i zasady ich księgowania na koncie 840 i na koncie 640 w roku 2018.
 13. Najważniejsze modele ewidencyjne obowiązujące w roku 2018 - dekretacja i wzory księgowań.
 14. Powiązanie danych księgowych z poszczególnymi sprawozdaniami typu "RB" i sprawozdania finansowego - obroty i salda a kwoty nominalne, kwoty netto, kwoty brutto, kwoty pomiędzy netto a brutto i ich ujęcie w sprawozdawczości budżetowej i finansowej w roku 2018.
 15. Nowe wzory sprawozdań finansowych obowiązujące za rok 2018 - charakterystyka wzorów sprawozdań, w tym nowego załącznika nr 12 Informacja dodatkowa.
 16. Ustalanie wartości rynkowej środków trwałych wykazywanych w załączniku nr 12.
 17. Odpowiedzi na pytania.
KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

Partnerzy:

      

Cena: 490 + 23% VAT*

**Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.


Prosimy o dokonanie płatności najwcześniej po otrzymaniu e-maila potwierdzającego szkolenie, istnieje możliwość zapłaty w ciągu 7 dni po otrzymaniu faktury.

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Szczecin
Centrum miasta
Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera