BDO

odw Budżet: PLAN KONT 2018 - nowe zasady księgowości budżetowej (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 636418

Miejsce: Kraków, Centrum miasta

Termin: 19 czerwiec 2018 - 19 czerwiec 2018

Cena: 490.00 zł +VAT

Cel szkolenia


Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się finansami, budżetem, księgowością i sprawozdawczością budżetową w zakresie polityki rachunkowości na rok 2018 oraz prawidłowego stosowania zasad rachunkowości, a także praktycznego ujęcia w ewidencji księgowej kasowo zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych, memoriałowo ujmowanych przychodów i kosztów, należności i zobowiązań, zaangażowania, a także rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów w świetle nowego planu kont na rok 2018.

 Na szkoleniu omówione zostaną przepisy ustawy o rachunkowości i nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U z 2017 pozycja 1911) mające bezpośredni wpływ na rachunkowość budżetową w roku 2018.

Szkolenie dla wszystkich państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych, dysponentów państwowych funduszy celowych oraz gmin, powiatów, województw, ministerstw, urzędów wojewódzkich i administracji zespolonej, sądów i prokuratury, krajowej administracji skarbowej, wojska, policji i innych służb mundurowych, placówek, a także innych jednostek pozabudżetowych.

Program
 1. Nadrzędne zasady rachunkowości a prawo unijne - wdrożenie unijnej dyrektywy 2013/34/UE w sprawie rocznych sprawozdań finansowych oraz nadchodzące kolejne zmiany związane z dyrektywą 2011/85/UE w sprawie wymogów dla ram budżetowych dla państw członkowskich.
 2. Specyfika rachunkowości budżetowej - podział ksiąg na księgi organu finansowego, księgi organu podatkowego oraz księgi jednostek wykonujących budżet i księgi placówek dyplomatycznych i ich zastosowanie w roku 2018 w jednostkach nadrzędnych oraz w jednostkach podległych i nadzorowanych.
 3. Charakterystyka nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - nowości w nowym planie kont.
 4. Polityka rachunkowości 2018 - wygaśnięcie z mocy prawa polityki rachunkowości na rok 2017, dostosowanie opisu przyjętych zasad rachunkowości do nowych przepisów, eliminowanie typowych błędów i nieprawidłowości z lat minionych.
 5. Dochody i wydatki budżetowe - zasady wyceny i zasady ich księgowania  w roku 2018, w tym nowe rozwiązania dla organów podatkowych KAS.
 6. Dochody i wydatki budżetowe w zakresie podatku VAT oraz w zakresie zadań zleconych.
 7. Należności i zobowiązania budżetowe - zasady wyceny i zasady ich księgowania w roku 2018.
 8. Zaangażowanie budżetu - zasady wyceny i problem szczególny dot. zasad wykazywania zaangażowania w sprawozdaniu typu "RB" w związku z wykreśleniem powiązania zaangażowania z planem finansowym.
 9. Aktywa trwałe i obrotowe - zasady wyceny i zasady ich księgowania w roku 2018, problem szczególny związany z gruntami oddawanymi w użytkowanie wieczyste oraz zwiększenie z 3,5 tys. do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo.
 10. Przychody i koszty księgowe oraz wynik finansowy - zasady wyceny i zasady ich księgowania, grupowanie przychodów i kosztów, ustalanie wyniku finansowego, podatek VAT a wynik działalności operacyjnej roku 2018.
 11. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów - zasady wyceny i zasady ich księgowania na koncie 840 i na koncie 640 w roku 2018.
 12. Najważniejsze modele ewidencyjne obowiązujące w roku 2018 - dekretacja i wzory księgowań.
 13. Powiązanie danych księgowych z poszczególnymi sprawozdaniami typu "RB" i sprawozdania finansowego - obroty i salda a kwoty nominalne, kwoty netto, kwoty brutto, kwoty pomiędzy netto a brutto i ich ujęcie w sprawozdawczości budżetowej i finansowej w roku 2018.
 14. Nowe wzory sprawozdań finansowych obowiązujące za rok 2018 - charakterystyka wzorów sprawozdań, w tym nowego załącznika nr 12 Informacja dodatkowa.
 15. Odpowiedzi na pytania.


KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

Partnerzy:

      

Cena: 490 + 23% VAT*

**Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.


Prosimy o dokonanie płatności najwcześniej po otrzymaniu e-maila potwierdzającego szkolenie, istnieje możliwość zapłaty w ciągu 7 dni po otrzymaniu faktury.

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Kraków
Centrum miasta
Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera