BDO

Budżet: PODZIELONA PŁATNOŚĆ (split payment) W PODATKU VAT - EWIDENCJA KSIĘGOWA NA POZIOMIE ORGANU ORAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - WARSZTATY RACHUNKOWOŚCI VAT OD PODSTAW (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 666018

Miejsce: Katowice, Centrum miasta

Termin: 12 lipiec 2018 - 12 lipiec 2018

Cena: 490.00 zł +VAT

Cel szkolenia


Celem niniejszego szkolenia jest szeroka analiza zagadnień dotyczących rozliczeń podzielonej płatności w podatku VAT od 2018 roku w obszarze aktywności jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem zmian ustawy VAT oraz nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 w sprawie rachunkowości w odniesieniu po podatku VAT.

Korzyści ze szkolenia
Uczestnicy kursu będą mogli wynieść praktyczną wiedzę niezbędną do wypełniania nałożonych na nich obowiązków.
Dodatkowo uczestnicy mogą na bieżąco wyjaśniać swoje problemy dotyczące tematu objętego kursem.

Adresaci szkolenia
Szkolenie adresowane jest do Skarbników, Głównych Księgowych , Księgowych oraz pozostałych pracowników pionu finansowo-księgowego, którzy są odpowiedzialni za funkcjonowanie prowadzonych w jednostce ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań w tym także CUW.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza do systemu podatku od towarów i usług tzw. mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment).


Split payment (podzielona płatność) to szczególne rozwiązanie wprowadzane do podatku VAT, które polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy lub jest rozliczana w inny sposób, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług jest płacona na specjalny rachunek bankowych dostawcy - rachunek VAT. Mechanizm podzielonej płatności znajdzie zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników VAT. Tym samym każda j.s.t.(urząd, jednostka budżetowa czy też samorządowy zakład budżetowy)będą zobowiązane do analizy wielu transakcji zakupu jak i sprzedaży pod kątem występowania w charakterze podatnika VAT albo w charakterze "konsumenta". W przypadku podatników, którzy będą stosować metodę podzielonej płatności, nie będą miały zastosowania między innymi regulacje statuujące sankcje podatkowe oraz odpowiedzialność solidarną. Dodatkowo zastosowanie split payment przez j.s.t. daje możliwość redukcji zobowiązania podatkowego w podatku VAT i to niezależnie czy pomniejsza podatek należny o podatek naliczony.

Wprowadzenie podzielonej płatności będzie dotyczyć każdej jednostki zarówno:
a) w obszarze ponoszenia wydatków ( jednostka realizuje płatność podzieloną - prawo wyboru jednostki czy podzielona płatność czy tradycyjny przelew)
b) w obszarze dochodów/wpływów ( jednostka otrzymuje wpływ w ramach podzielonej płatności - odbiorca towarów i usług podejmuje decyzję w sprawie zastosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych i ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

Program
 1. Podzielona płatność (split payment) - zasady działania - czyli kto inicjuje procedurę podzielonej płatności
 2. Podzielona płatność na poziomie urzędu oraz jednostek organizacyjnych (jednostki budżetowe):
  a) jeden rachunek VAT dla wszystkich rachunków rozliczeniowych
  b) typowanie rachunków rozliczeniowych do wydzielenia rachunków VAT
  c) każdy rachunek rozliczeniowy to także rachunek VAT
  d) jedna jednostka samorządu terytorialnego a kilka banków prowadzących obsługę - zjawisko występujące w praktyce działania niektórych j.s.t - pułapka rozliczeń rachunków VAT
  e) jeden rachunek VAT oraz organ i urząd spięty w jednym rachunku bankowym - tylko dochody , tylko wydatki albo jednocześnie dochody i wydatki
 3. Rozliczenia finansowe w ramach podzielonej płatności - rachunki bankowe - RACHUNEK VAT:
  a) operacje uznaniowe - wybrane przykłady
  b) zapłaty kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku od towarów i usług, przy użyciu komunikatu przelewu
  c) przekazania środków z innego rachunku VAT posiadacza rachunku VAT prowadzonego w tym samym banku
  d) zwrotu kwoty stanowiącej równowartość kwoty podatku od towarów i usług w przypadkach, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1-3 i ust. 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wynikającego z wystawionej przez podatnika faktury korygującej,
  e) zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 6a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przez urząd skarbowy
  f) operacje obciążeniowe - wybrane przykłady
  g) dokonania płatności kwoty odpowiadającej całości lub części kwoty podatku od towarów i usług z tytułu nabycia towarów lub usług na rachunek VAT,
  h) dokonania zwrotu kwoty stanowiącej równowartość kwoty podatku od towarów i usług, w przypadkach, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1-3 i ust. 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wynikającej z wystawionej przez podatnika faktury korygującej, na rachunek VAT nabywcy towarów lub usług
  i) wpłaty podatku od towarów i usług lub odsetek za zwłokę w podatku od towarów i usług na rachunek urzędu skarbowego
  j) przekazania przy użyciu komunikatu przelewu kwoty odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług na rachunek VAT dostawcy towarów lub usługodawcy przez podatnika, który:
  a. otrzymał płatność przy użyciu komunikatu przelewu oraz
  b. nie jest dostawcą towarów lub usługodawcą wskazanym na fakturze, za którą jest dokonywana płatność
  k) zwrotu przy użyciu komunikatu przelewu nienależnie otrzymanej płatności na rachunek VAT podatnika, od którego otrzymano tę płatność przy użyciu komunikatu przelewu
 4. Działanie rachunku VAT oraz rachunku rozliczeniowego posiadacza rachunku w  sytuacji organu , kont dochodów i wydatków na poziomie urzędu albo połączenia organu z urzędem na koncie 133 - przykłady
 5. Uznanie i obciążenie rachunku rozliczeniowego - organ oraz poziom jednostki budżetowej czy też samorządowego zakładu budżetowego w powiązaniu z rachunkiem VAT
 6. Komunikat przelewu - co to jest i jak ma działać - zastosowanie w praktyce
 7. Oprocentowanie rachunku VAT - rozliczenie odsetek o ile będą naliczane
 8. Zapłata podatku VAT oraz pomniejszanie zobowiązania według ustalonego wzoru:
  a) zapłata bez odliczeń podatku naliczonego
  b) zapłata po odliczeniu podatku naliczonego
 9. Wpłaty na rachunek VAT - przykłady
  a) konto 130 dochody + rachunek VAT
  b) konto 130 wydatki + rachunek VAT
  c) konto 130 dochody + wydatki w związku z rachunkiem VAT
  d) konto 133 organ + rachunek VAT
 10. Wypłaty/rozchody z rachunku VAT - przykłady:
  a) konto 130 dochody + rachunek VAT
  b) konto 130 wydatki + rachunek VAT
  c) konto 130 dochody + wydatki w związku z rachunkiem VAT
  d) konto 133 organ +rachunek VAT
 11.  Rachunek VAT(Split payment) oraz tradycyjny rachunek na którym gromadzone są środki z tytułu podatku VAT
  a) rachunek VAT(Split payment) w powiązaniu z rachunkiem tradycyjnym VAT - przykłady
  b) zapłata podatku VAT z rachunku VAT(Split payment), z rachunku tradycyjnego albo łącznie z obu rachunków VAT
 12. Zastosowanie paragrafu 453 od 2018 roku w związku z podzieloną płatnością.
 13.  Rachunek VAT a:
  a) dochody wykonane/otrzymane w Rb27s
  b) dochody wykonane/otrzymane w odniesieniu do RB27zz
  c) salda końcowe w tym zaległości do RB27s
  d) zobowiązania w paragrafach a rachunek VAT- wykonanie wydatków
  e) przelewy wewnątrz j.s.t. na pokrycie odwrotnego obciążenia
  f) brak wpływów na rachunek VAT a obowiązek transferu środków do Urzędu z jednostki.
 14. Pytania i dyskusja
KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

Partnerzy:

      

Cena: 490 + 23% VAT*

**Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.


Prosimy o dokonanie płatności najwcześniej po otrzymaniu e-maila potwierdzającego szkolenie, istnieje możliwość zapłaty w ciągu 7 dni po otrzymaniu faktury.

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Katowice
Centrum miasta
Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera