BDO

odw Budżet: PRZYGOTOWANIE DO WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2018 - kompendium wiedzy o finansach publicznych jednostek samorządu terytorialnego

Kod: 672218

Miejsce: Zakopane, Hotel Czarny Potok

Termin: 22 sierpień 2018 - 22 sierpień 2018

Cena: 490.00 zł +VAT

Prowadzący
Tomasz Wojtania
Doświadczony wykładowca z 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. W latach 1993-2001 pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Instytutu Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Stały współpracownik niektórych firm szkoleniowych. Autor setek publikacji i materiałów szkoleniowych, autor podręcznika "Podstawy rachunkowości budżetowej". Współautor raportu Banku Światowego "Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)". Autor projektu stanowiska dla Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie. Jako wykładowca pracował m.in. dla Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądów, Prokuratur, Urzędów Wojewódzkich, Izb i Urzędów Skarbowych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowych Inspektoratów Weterynarii, GDDKIA, Urzędów Pracy, Urzędów Gmin i Miast, Starostw Powiatowych, Urzędów Marszałkowskich oraz podległych im jednostek oświaty, pomocy społecznej, geodezji i innych, w tym jednostek pełniących rolę Instytucji oraz beneficjentów środków unijnych. Ponadto pracował dla agencji rządowych: ARIMR, ANR, ARR, ARM i innych jednostek sektora finansów publicznych np.:WFOŚIGW. Pracował również w Programie Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego LGPP oraz w KPRM w zespole Prof. T. Lubińskiej zajmując się tam tematyką budżetu zadaniowego. Przeszkolony w zakresie ochrony informacji niejawnych przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie. Współpracownik i działacz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Konsultant Banku Światowego nr 479364. Wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Lecha Kaczyńskiego.
Cel szkolenia


Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad prowadzenia gospodarki budżetowej i zarządzania systemem finansów publicznych gmin, powiatów, województw oraz zasad prowadzenia gospodarki budżetowej samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym zasad funkcjonowania systemu informacyjnego o stanie finansów publicznych czyli rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej gmin, powiatów, województw.

Szkolenie 1-dniowe dla kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójtów, burmistrzów, prezydentów w wyborach samorządowych na jesień 2018 roku

Program

 

 1. Finanse publiczne i ich rola w funkcjonowaniu państwa i samorządu terytorialnego - rodzaje jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.
 2. Zadania jednostek samorządu terytorialnego - zadania własne i zlecone oraz zasady ich finansowania i źródła dochodów.
 3. Organy jednostek samorządu terytorialnego - kompetencje organu wykonawczego a kompetencje organu stanowiącego.
 4. Budżet jednostki samorządu terytorialnego a budżet państwa i budżet środków europejskich - zasady wykonywania planów finansowych jednostek wykonujących budżet.
 5. Formy organizacyjno-prawne jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego i specyfika ich działalności - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, spółki komunalne, związki i stowarzyszenia, samorządowe osoby prawne.
 6. Podstawowe definicje obowiązujące w finansach publicznych, w planowaniu i wykonywaniu budżetu oraz w rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej.
 7. Klasyfikacja budżetowa, jej szczególne znaczenie i zastosowanie w praktyce.
 8. Pojęcie polityki rachunkowości - zasady podziału ksiąg rachunkowych na księgi organu finansowego (budżetowego), księgi organu podatkowego i księgi jednostki oraz ich związek z planowaniem i wykonywaniem budżetu.
 9. Nadrzędne i szczególne zasady rachunkowości budżetowej i ich znaczenie praktyczne - zasada memoriału a zasada kasowa.
 10. Powiązanie oraz rozliczenie z budżetem dochodów i wydatków budżetowych realizowanych przez jednostki wykonujące budżet - metoda "brutto" a metoda "netto".
 11. Organizacja systemu księgowości i sprawozdawczości budżetowej - zasady ustalania wyniku wykonania budżetu i wyniku finansowego.
 12. Majątek jednostki samorządu terytorialnego - mienie komunalne i zasady gospodarowania mieniem komunalnym.
 13. Rola systemu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej i finansowej jako źródła danych o finansach jednostki samorządu terytorialnego - typowe przypadki nieprawidłowości i kreatywnej księgowości podległych jednostek.
 14. Dyscyplina finansów publicznych i odpowiedzialność karna organów władzy publicznej
 15. Odpowiedzi na pytania.
KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

       

Cena: 490 zł + VAT**/ osoba

Cena szkolenia z zakwaterowaniem***: 790  + VAT**/osoba

** Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych cena bez VAT
 
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia lub zaznaczenie właściwej opcji na formularzu zgłoszenia.


Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • certyfikat ukończenia szkolenia,
  • przerwy kawowe, obiad
  • *** zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, (istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju jednoosobowym za dodatkową opłatą - 100zł),  pełne wyżywienie(od obiadokolacji 21.08 do obiadu 22.08.2018),korzystanie ze Strefy Relaksu (basen, dwie sauny oraz jacuzzi),

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Zakopane
Hotel Czarny Potok
ul. Tetmajera 20
018 20 20 215


Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera