BDO

odw Budżet: ROZPATRYWANIE PETYCJI, SKARG I WNIOSKÓW (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 487418

Miejsce: Warszawa, Centrum miasta

Termin: 19 czerwiec 2018 - 19 czerwiec 2023

Cena: 490.00 zł +VAT

Prowadzący
Marcin Antoniak
Radca prawny. Wieloletni praktyk (m.in. pełnił funkcję zastępcy, a następnie dyrektora komórki kontroli w naczelnym urzędzie administracji rządowej, dyrektora generalnego naczelnego urzędu administracji rządowej, radca prawny w urzędzie centralnym administracji rządowej), posiadający ponad 14-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu czynności formalno-organizacyjnych oraz nadzorczych i kontrolnych w stosunku do różnego rodzaju jednostek sektora finansów publicznych )przygotowywanie, prowadzenie oraz nadzór nad kilkuset kontrolami). Od blisko 6 lat specjalizuje się w świadczeniu obsługi prawnej jako radca prawny w zakresie prawa administracyjnego, finansów publicznych, dyscypliny finansów publicznych, zamówień publicznych, kontroli w administracji rządowej, jak również prawa farmaceutycznego. Autor książki "Kontrola rządowa w administracji publicznej. Poradnik dla kontrolujących i kontrolowanych", C.H. Beck, 2012. Posiada również bogate doświadczenie w występowaniu jako profesjonalny pełnomocnik procesowy przed sądami powszechnymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym (udział w kilkuset rozprawach). Od przeszło 12 lat pełni kolejno funkcje resortowego rzecznika dyscypliny finansów publicznych (2005-2012), a następnie zastępcy rzecznika dyscypliny finansów publicznych przy międzyresortowej komisji orzekającej (od marca 2012 r.). W tym okresie osobiście rozpatrzył przeszło 350 zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, złożył ponad 70 wniosków o ukaranie, brał udział w ponad 150 rozprawach przed komisjami orzekającymi. Od ponad 9 lata trener prowadzący specjalistyczne szkolenia z problematyki dotyczącej finansów publicznych, odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych, zamówień publicznych oraz organizacji i obsługi kontroli zewnętrznych zarówno w formule szkoleń otwartych jak i zamkniętych w których uczestniczyły osoby zatrudnione m.in. urzędach obsługujących organy administracji rządowej różnego szczebla, urzędach obsługujących jednostki samorządu terytorialnego różnego szczebla, wojewódzkich urzędach pracy, izbach celnych, sądów powszechnych, SPZOZ-ach, NZOZ-ach, regionalnych centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa, szpitalach klinicznych, instytutach badawczych.
Cel szkolenia
  • uzyskanie przydatnej wiedzy praktycznej z zakresu właściwego identyfikowania, rozpatrywania i dokumentowania sposobu załatwienia petycji, skarg i wniosków wpływających do różnorodnych organów szeroko pojętej administracji publicznej (administracji rządowej oraz administracji samorządowej)
  • uzyskanie przydatnej wiedzy praktycznej jak sobie rodzić z anonimami, "skargami pieniaczymi", zalewaniem organów skargami masowymi, próbami uzyskiwania darmowych porad prawnych
  • wyjaśnienie wątpliwości natury prawnej związanej z brzmieniem przepisów powszechnie obowiązujących regulujących problematykę rozpatrywania petycji, skarg i wniosków
  • zaprezentowanie dobrych praktyk i standardów organizacyjnych przyjętych w innych organach i podmiotach szeroko pojętej administracji publicznej w zakresie rozpatrywania petycji, skarg i wniosków
  • zaprezentowanie przydatnego orzecznictwa WSA i NSA dotyczącego załatwienia petycji, skarg i wniosków

Adresaci szkolenia:
 osoby pełniące funkcję organów administracji publicznej 
 pracownicy organów administracji rządowej 
 pracownicy organów administracji samorządowej

Program

Czym jest petycja skarga oraz wniosek - jak je od siebie odróżnić?

Podstawy i ramy prawne do rozpatrywanie petycji, skarg i wniosków:

1) ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1123)
2) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) - Dział VIII. Skargi i wnioski.
3) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46).

Rozpatrywanie skarg lub wniosków

1) Czym są skarga i wniosek - definicja i zakres przedmiotowy.
2) Zasady ogólne, charakter i zakres postępowania w przedmiocie skarg lub wniosków.
3) Forma i treść skargi lub wniosku.
4) Podmioty uprawnione do wnoszenia skarg lub wniosków.
5) Adresaci skarg lub wniosków.
6) Sposoby wnoszenia skarg lub wniosków. 
7) Tryb rozpatrywania skarg lub wniosków.
8) Terminy podejmowania czynności w ramach postepowania dotyczącego skarg lub wniosków.
9) Pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.
10) Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi lub wniosku.
11) Udział prasy i organizacji społecznych.
12) "Dyżur skargowo-wnioskowy".
13) Nadzór i okresowa kontrola załatwiania skarg i wniosków (sprawozdanie roczne sporządzane dla Prezesa NFZ oraz Ministerstwa Zdrowia)
14) Zmiany przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie skarg i wniosków.
15) Rozpatrujemy skargę - ĆWICZENIA PRAKTYCZNE
16) Rozpatrujemy wniosek - ĆWICZENIA PRAKTYCZNE

Rozpatrywanie petycji:

1) Czym jest petycja - definicja i zakres przedmiotowy.
2) Rodzaje petycji:
a) petycja wniesiona w interesie publicznym
b) podmiotu wnoszącego petycję
c) podmiotu trzeciego, za jego zgodą.
3) Forma i treść petycji.
4) Podmioty uprawnione do wnoszenia petycji
5) Adresat petycji
6) Sposoby wnoszenia petycji.
7) Tryb rozpatrywania petycji,
8) Terminy podejmowania czynności w ramach postepowania dotyczącego petycji.
9) Pozostawienie petycji bez rozpatrzenia.
10) Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji,
11) Petycja wielokrotna.
12) Kontrola i weryfikacja postepowania w sprawie rozpatrywania petycji.
13) zakres stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego do petycji,
14) Strona internetowa urzędu w procedurze rozpatrywania petycji (odwzorowania cyfrowe petycji, dokumentowanie postępowania, zawiadomienia).
15) Zbiorcza informacja o petycjach.
16) Rozpatrujemy petycję - ĆWICZENIA PRAKTYCZNE

Zakres kontroli sądowo-administracyjnej sposobu rozpatrzenia petycji, skarg i wniosków.

1) Analiza przydatnego orzecznictwa WSA i NSA dotyczącego rozpatrywanie petycji, skarg i wniosków.
2) Przykładowa skarga i odpowiedź do WSA na sposób rozpatrzenia przez organ skargi lub wniosku.

KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

Partnerzy:

      

Cena: 490 + 23% VAT*

**Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.


Prosimy o dokonanie płatności najwcześniej po otrzymaniu e-maila potwierdzającego szkolenie, istnieje możliwość zapłaty w ciągu 7 dni po otrzymaniu faktury.

Cena obejmuje:

  • uczestnictwo w szkoleniu
  • autorskie materiały szkoleniowe
  • lunch, serwis kawowy
  • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Warszawa
Centrum miasta
ul. Postępu 12Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera