BDO

Budżet: SPLIT PAYMENT W BUDŻECIE 2018 - PLANOWANIE I WYKONYWANIE BUDŻETU ORAZ KSIĘGOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 700418

Miejsce: Warszawa, Siedziba BDO Sp. z o.o. ul. Postępu 12

Termin: 23 lipiec 2018 - 23 lipiec 2018

Cena: 490.00 zł +VAT

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie wdrożenia począwszy od 1 lipca 2018 mechanizmu podzielonej płatności oraz rzetelnego i prawidłowego stosowania zasady kasowej przy planowania i wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz budżetu państwa i budżetu środków europejskich, a także w zakresie rzetelnego i prawidłowego stosowania zasady memoriałowej oraz zasad wyceny aktywów i pasywów z podatkiem VAT przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych i przy sprawozdawczości budżetowej jednostek budżetowych w roku 2018.

Na szkoleniu omówione zostaną wymogi ustawy o finansach publicznych i procedury budżetowe, w tym zasada powiązania jednostki budżetowej z budżetem metodą "brutto", którą trzeba będzie wdrożyć począwszy od 1 lipca 2018 na kontach rozrachunkowych i na koncie VAT i połączyć z mechanizmem podzielonej płatności "split payment".

  Ponadto na szkoleniu omówione zostaną nowe struktury jednolitych plików kontrolnych JPK KR, JPK MAG, JPK WB, JPK FA i ich związek z prawidłowym stosowaniem numeru NIP i prawidłowo prowadzoną księgowością i sprawozdawczością budżetową, w sytuacji, gdy w praktyce każda samorządowa jednostka budżetowa posługuje się w swojej księdze głównej dwoma numerami NIP: numerem NIP jednostki samorządu terytorialnego i numerem NIP danej jednostki budżetowej.

Szkolenie 1-dniowe dla: wszystkich państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, a szczególnie dla urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich i samorządowych centrów usług wspólnych oraz jednostek objętych centralizacją rozliczeń w VAT, a także państwowych jednostek budżetowych uznanych za samodzielnych podatników VAT, w tym ministerstw, urzędów wojewódzkich, urzędów centralnych, administracji zespolonej.
Program
 1. Nowy mechanizm podzielonej płatności "split payment" - planowanie i wykonywanie budżetu a funkcjonowanie i obieg dokumentów księgowych na kontach VAT w zakresie budżetu, subkonta dochodów i subkonta wydatków, kont rachunków dochodów własnych, kont samorządowych zakładów budżetowych, kont funduszy celowych i kont pozabudżetowych, kont projektów unijnych i innych kont rozliczeniowych w gminach, powiatach, województwach i w państwowych jednostkach budżetowych uznanych za samodzielnych podatników.
 2. Typowe problemy budżetowe i księgowe związane z mechanizmem podzielonej płatności - problem możliwości blokowania przez KAS środków  budżetowych opisana w wyjaśnieniach MF.
 3. Jak legalnie uniknąć mechanizmu podzielonej płatności - metody i ich wyjaśnienie.
 4. Faktury czy decyzje - zadania organu władzy publicznej i sfera użyteczności publicznej a działalność gospodarcza, czyli kiedy jednostka budżetowa podlega, a kiedy nie podlega pod VAT.
 5. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny a niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych - problem szczególny: ustawa z 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych a problem opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu pobieranych na podstawie faktury Vat zwolniony.
 6. Problem organu właściwego uprawnionego do wydania interpretacji indywidualnej w zakresie należności budżetowej o charakterze publicznoprawnym niepodatkowym stanowiącej dochody budżetu gminy, powiatu, województwa  - typowe błędy i wadliwość interpretacji wydawanych przez KAS w zakresie faktycznych kompetencji wójta, burmistrza, prezydenta.
 7. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej jednostek wykonujących budżet obowiązujące w roku 2018, w tym szczególna rola urzędu jako jednostki w planowaniu i wykonywaniu rozliczeń w podatku VAT -  VAT a powiązanie jednostki z budżetem metodą "brutto" i metodą "netto".
 8. Typowe nieprawidłowości zawarte w broszurach informacyjnych MF oraz w wyjaśnieniach KR RIO w zakresie podatku VAT dla jednostek budżetowych, problem dochodów wykonanych w sposobie wykonywania proporcji, problem przeksięgowania z konta dochodów na konto wydatków równowartości VAT naliczony, który pomniejszył VAT należny i wynikająca z tego faktu nierzetelność danych budżetowych w zakresie wszystkich sprawozdań budżetowych.
 9. Zasady prowadzenia rachunkowości budżetowej w świetle przepisów ustawy o rachunkowości i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu (...) - nowy plan kont na rok 2018 a podatek VAT.
 10. Zasady prawidłowej wyceny księgowej aktywów i pasywów z podatkiem VAT w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych objętych centralizacją rozliczeń VAT oraz w państwowych jednostkach budżetowych uznanych za samodzielnych podatników VAT w roku 2018.
 11. Wykaz kont księgowych nowego planu kont niezbędnych do księgowania podatku VAT, w tym szczególna rola konta 300 "Rozliczenie zakupu" i zakres wykorzystywania paragrafu 453 w praktyce - zadania z przykładami liczbowymi pokazujące skutki wieloletnich zaniedbań w księgowości dochodów i wydatków budżetowych oraz należności i zobowiązań budżetowych z podatkiem VAT oraz wzory rzetelnej księgowości.
 12. Zasady sporządzania sprawozdawczości finansowej i sprawozdawczości budżetowej z podatkiem VAT - nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 w sprawie sprawozdawczości budżetowej a problemy związane ze sprawozdawczością budżetową za rok 2017 i za pierwsze półrocze roku 2018 w zakresie podatku VAT.
 13. Nowe struktury logiczne JPK na żądanie obowiązujące od 1 lipca 2018: JPK KR, JPK MAG, JPK WB, JPK FA.
 14. Odpowiedzi na pytania.
KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

Partnerzy:

      

Cena: 490 + 23% VAT*

**Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.


Prosimy o dokonanie płatności najwcześniej po otrzymaniu e-maila potwierdzającego szkolenie, istnieje możliwość zapłaty w ciągu 7 dni po otrzymaniu faktury.

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Warszawa
Siedziba BDO Sp. z o.o. ul. Postępu 12
Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera