BDO

odwd Budżet: Zadania gmin z zakresu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej po zmianach od kwietnia 2018 r. (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 502518

Miejsce: Warszawa, Centrum miasta

Termin: 21 maj 2018 - 21 maj 2018

Cena: 490.00 zł +VAT

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników szkolenia ze zmianami wprowadzonymi ustawą o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz z uchyleniem dotychczasowej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej; uwzględnienie nowej ustawy - Prawo przedsiębiorców oraz pozostałych ustaw z pakietu "Konstytucja Biznesu"
(ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i  innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców).

Korzyści:
Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności oceny zakresu dokonanych zmian w ramach poszczególnych ustaw składających się na "Konstytucję Biznesu" związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej.
W szczegółowy sposób zapoznają się z obowiązkami nałożonymi na gminy i zasadami ich realizacji z zakresu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Adresaci:
Pracownicy urzędów gmin wykonujący zadania związane z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej.

Program

I. Pakiet ustaw składający się na tzw. Konstytucję Biznesu (ustawa - Prawo przedsiębiorców, ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców):

 1. Cel i podstawowe zasady nowych regulacji,
 2. zakres zmian i nowe instytucje,
 3. zadania gmin w nowym pakiecie ustaw,
 4. zasady wejścia w życie (ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej).

II. Nowe rozwiązania Prawa przedsiębiorców mające wpływ na Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej:

 1. Definicja działalności gospodarczej,
 2. działalność nieewidencjonowana,
 3. podjęcie działalności gospodarczej i wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 4. ulga na start,
 5. zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej na czas nieokreślony i na czas określony.

III. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG):

 1. zadania CEIDG,
 2. wpis do CEIDG,
 3. podział danych wpisywanych do CEIDG na dane ewidencyjne i dane informacyjne,
 4. ograniczenie ilości danych wpisywanych do CEIDG,
 5. przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności; jeden przedmiot przeważającej działalności,
 6. przesłanki niepoprawności wniosku o wpis, wezwanie do skorygowania lub uzupełnienia wniosku,
 7. integralna część wniosku o wpis i dane dołączane fakultatywnie; nowy podział; zasady zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego pracowników,
 8. wniosek o wpis z informacją o niepodjęciu działalności,
 9. wniosek o zmianę wpisu i jego wykreślenie; nowe zasady zgłaszania zmian wpisywanych do CEIDG: zrezygnowanie z terminu na zmianę danych informacyjnych,
 10. wpis informacji o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej (nowe zasady zawieszenia, wznawiania i zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej),
 11. informacje dopisywane do CEIDG z urzędu,
 12. wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG i sprostowanie wpisu w CEIDG,
 13. zasady publikowania w CEIDG informacji o pełnomocnikach i prokurentach,
 14. domniemanie ciągłości wykonywania działalności gospodarczej,
 15. archiwizacja wniosków i dokumentów z nimi związanych; udostępnianie dokumentów przez gminę ministrowi właściwemu do spraw gospodarki,
 16. zasady wpisu do CEIDG przedsiębiorców zagranicznych,
 17. przepisy przejściowe.
KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

Partnerzy:

      

Cena: 490 + 23% VAT*

**Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.


Prosimy o dokonanie płatności najwcześniej po otrzymaniu e-maila potwierdzającego szkolenie, istnieje możliwość zapłaty w ciągu 7 dni po otrzymaniu faktury.

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Warszawa
Centrum miasta
ul. Postępu 12Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera