BDO

Budżet: ZAMKNIĘCIE ROKU 2017 W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH ORAZ NOWA POLITYKA RACHUNKOWOŚCI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2018 (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 1003217

Miejsce: Toruń, Hotel 1231 ****

Termin: 7 grudzień 2017 - 8 grudzień 2017

Cena: 1590.00 zł +VAT

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie procedur związanych z księgowym zamknięciem roku 2017, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, zasad wyceny aktywów i pasywów oraz weryfikacja prawidłowości księgowań dochodów i wydatków budżetowych, należności budżetowych i odpisów aktualizujących należności, zobowiązań budżetowych, zaangażowania, przychodów i kosztów oraz rozliczeń międzyokresowych, a także zasad ustalania wyniku finansowego i wyniku wykonania budżetu za rok 2017. Na szkoleniu omówione zostaną również zasady ustalania polityki rachunkowości na rok 2018 w świetle aktualnych przepisów ustawy o rachunkowości i nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U z 2017 pozycja 1911).

Profil uczestnika:
Szkolenie 2-dniowe dla kierowników, głównych księgowych i księgowych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych.

Program
 1. Zasady systemowe w zakresie finansów publicznych a obowiązki i odpowiedzialność kierownika jednostki i głównego księgowego za rachunkowość i sprawozdawczość jednostki budżetowej.
 2. Nadrzędne zasady rachunkowości oraz zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w rachunkowości budżetowej w roku 2017.
 3. Organizacja rachunkowości budżetowej i typowe nieprawidłowości z nią związane występujące w roku 2017 - naruszenie zasady podmiotowości w jednostkach posiadających więcej niż jedną księgę główną lub identyfikujących się w systemie REGON swoim numerem, a w systemie NIP identyfikujących się dwoma numerami NIP (do VAT i do płatnika).
 4. Rzetelność księgowości i jej weryfikacja - cel i funkcje rocznej inwentaryzacji jako części systemu rachunkowości jednostki budżetowej.
 5. Przygotowanie, przeprowadzenie i rozliczenie prac inwentaryzacyjnych metodą spisu z natury, metodą uzgadniania sald, metodą weryfikacji - typowe nieprawidłowości związane z inwentaryzacją w jednostkach budżetowych.
 6. Analiza rozwiązań funkcjonujących w praktyce roku 2017 - weryfikacja księgowania i rozliczenia dochodów i wydatków budżetowych zrealizowanych przez jednostki budżetowe, w tym problem szczególny dotyczący księgowania dochodów i wydatków budżetowych z podatkiem VAT.
 7. Analiza rozwiązań funkcjonujących w praktyce roku 2017 - weryfikacja księgowania należności budżetowych podatkowych, należności publicznoprawnych niepodatkowych, należności cywilnoprawnych po zmianach ustawy o finansach publicznych jakie nastąpiły w roku 2017 oraz weryfikacja prawdopodobieństwa ich uzyskania.
 8. Analiza rozwiązań funkcjonujących w praktyce roku 2017 - weryfikacja księgowania zobowiązań budżetowych i zaangażowania budżetu.
 9. Analiza rozwiązań funkcjonujących w praktyce roku 2017 - weryfikacja księgowania aktywów trwałych i obrotowych oraz typowe nieprawidłowości występujące w jednostkach w zakresie przepisów dot. zasad zarządzania mieniem państwowych oraz w zakresie budowy obiektów inwentarzowych i kwot związanych z uproszczeniami dot. ewidencji środków trwałych.
 10. Analiza rozwiązań funkcjonujących w praktyce roku 2017 - weryfikacja księgowania przychodów i kosztów "księgowych" oraz rozliczeń międzyokresowych a typowe nieprawidłowości związane ze zwrotami i refundacjami wydatków.
 11. Przygotowanie do ustalenia prawidłowego wyniku finansowego jednostki budżetowej za rok 2017 oraz jego powiązanie z wynikiem wykonania budżetu - ustalenie wyniku działalności operacyjnej podstawowej i pozostałej, wyniku działalności finansowej, wyniku finansowego.
 12. Przygotowanie do sporządzenia rocznej sprawozdawczości budżetowej i finansowej za rok 2017 - analiza wzorów sprawozdań i powiązanie danych sprawozdawczych z prawidłowo prowadzoną księgowością budżetową.
 13. Typowe przypadki nierzetelności danych sprawozdawczych jakie mogą wystąpić w jednostkach budżetowych.
 14. Przygotowanie polityki rachunkowości na rok 2018 - charakterystyka nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 15. Nowy plan kont 2018 - omówienie zasad funkcjonowania poszczególnych kont i zasad organizowania ksiąg rachunkowych jednostek budżetowych, organów podatkowych (w tym KAS), organów finansowych (budżetowych), placówek dyplomatycznych.
 16. Najważniejsze modele ewidencyjne obowiązujące w roku 2018 - nowe wzory księgowań,
 17. Odpowiedzi na pytania.
KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

Współpraca:

    

Cena szkolenia z zakwaterowaniem*: 1 590 zł /os.+ 23%VAT
* Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych cena bez VAT
 Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia lub zaznaczenie właściwej opcji na formularzu zgłoszenia.

Cena szkolenia z zakwaterowaniem obejmuje:

 • Cena szkolenia z zakwaterowaniem obejmuje:
 • noclegi od 6.12.2017 do 8.12.2017 (zakwaterowanie ) - 2 noclegi w pokojach dwuosobowych
  (korzystanie z pokoju jednoosobowego wiąże się z dopłatą),
 • uczestnictwo w zajęciach w dniach 7-8.12.2017r.
 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • certyfikat uczestnictwa,
 • pełne wyżywienie (od kolacji w dniu 6.12. do obiadu w dniu 8.12.)

www.hotel1231.pl

 

 


MIEJSCE SZKOLENIA
Toruń
Hotel 1231 ****
Przedzamcze 6


www.hotel1231.pl
Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera