BDO

odw Budżet: ZOBOWIĄZANIA I ZAANGAŻOWANIE BUDŻETU 2018 (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 661118

Miejsce: Katowice, Centrum miasta

Termin: 17 lipiec 2018 - 17 lipiec 2018

Cena: 490.00 zł +VAT

Cel szkolenia


Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad rachunkowości zobowiązań, w tym prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy oraz zobowiązań przyszłych okresów, a także rezerw i zaangażowania budżetu w świetle nowego planu kont na rok 2018. Na szkoleniu omówione zostaną zasady wyceny zobowiązań i zaangażowania, zasady ich ewidencji księgowej oraz zasady rzetelnej ich prezentacji w sprawozdawczości budżetowej i finansowej w roku 2018.


Szkolenie 1 dniowe dla wszystkich państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, w tym szczególnie dla ministerstw, urzędów wojewódzkich i administracji zespolonej oraz gmin, powiatów, województw i ich urzędów i podległych jednostek oświaty, pomocy społecznej, zarządów dróg i innych.

Program

ZOBOWIĄZANIA I ZAANGAŻOWANIE BUDŻETU 2018
- nowe zasady księgowania zobowiązań na koncie 640 i rezygnacja z odniesienia zaangażowania do planu finansowego jednostki budżetowej w półrocznej sprawozdawczości budżetowej

 1. Pojęcie i definicja zobowiązań - kodeks cywilny a ustawa o rachunkowości.
 2. Pojęcie i definicja zaangażowania - kodeks cywilny a ustawa o rachunkowości.
 3. Zaangażowanie a zobowiązania - podobieństwa i różnice.
 4. Pojęcie i definicja prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy - nowy opis konta 640 a bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów.
 5. Pojęcie i definicja zobowiązań przyszłych okresów - nowy opis konta 640 a czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
 6. Pojęcie i definicja zobowiązań długo i krótkoterminowych - nowy załącznik nr 12 Informacja dodatkowa a problem braku w bilansie pozycji dla długoterminowych czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów.
 7. Pojęcie i definicja rezerw - zastosowanie konta 840.
 8. Pojęcie i definicja zobowiązań warunkowych - nowe konto pozabilansowe..
 9. Plan a zaangażowanie i zobowiązania oraz szczególna rola zapewnienia finansowania w roku 2018 - rezygnacja z odniesienia zaangażowania do planu finansowego jednostki budżetowej i wynikające z tego fakty skutki praktyczne wpływające na zarządzanie jednostką budżetową.
 10. Umowy, decyzje i inne postanowienia oraz podatek VAT jako zobowiązanie i jako zaangażowanie - przykłady z praktyki oraz ich treść ekonomiczna.
 11. Zasady wyceny zobowiązań na dzień ich powstania i na dzień bilansowy oraz na moment sprawozdawczy obowiązujące w roku 2018.
 12. Zasady wyceny zaangażowania na dzień ich powstania i na dzień bilansowy oraz moment sprawozdawczy obowiązujące w roku 2018.
 13. Ujednolicenie zasad ujmowania zobowiązań, w tym związanych z dostawami i usługami niezafakturowanymi - miesiąc jako okres sprawozdawczy a problemy związane z zaliczaniem zobowiązań do właściwego okresu na przykładzie uproszczeń w polityce rachunkowości związanych z wpływem faktur do jednostki, typowe błędy polityk i praktyki rachunkowości jednostek.
 14. Ujednolicenie zasad ujmowania rezerw, biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz zobowiązań warunkowych, ich wyceny oraz kryteriów prezentacji i ujawniania w sprawozdaniu finansowym jednostki budżetowej w świetle Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 6 "Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe" - zobowiązania których termin wymagalności lub kwota nie są pewne, szacowanie prawdopodobnych zobowiązań związanych ze świadczeniami wykonanymi na rzecz jednostki, zobowiązania warunkowe i ich przykłady.
 15. Ujednolicenie zasad ujmowania zobowiązań przyszłych okresów dotyczących czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, ich wyceny oraz kryteriów prezentacji i ujawniania w sprawozdaniu finansowym jednostki budżetowej - rozliczanie kosztów w czasie a zobowiązania okresu, decyzje przyznające świadczenia jako czynne RMK i inne przykłady.
 16. Ujednolicenie zasad księgowania zaangażowania - umowy, decyzje i inne postanowienia na koncie 983 i 984 oraz 998 i 999 po zmianach opisów kont obowiązujących w roku 2018 oraz szczególny przypadek dotyczący zaangażowania na koncie 985.
 17. Zasady prezentacji zobowiązań budżetowych w sprawozdaniach typu "RB" w zakresie wykonania budżetów oraz w zakresie operacji finansowych - odmienność zasad wykazywania zobowiązań budżetowych w sprawozdaniu RB-28, RB-28-PROGRAMY (WPR), RB-28UE (WPR), RB-28S i sprawozdania RB-Z w zakresie kwoty głównej zobowiązania i odsetek oraz problem zobowiązań niewykazywanych w sprawozdaniach typu "RB" lecz wykazywanych w sprawozdawczości finansowej i w sprawozdaniach z budżetu zadaniowego.
 18. Zasady prezentacji zaangażowania w sprawozdaniach typu "RB" - typowe problemy i nieprawidłowości związane z obrotem strony Ma konta 998.
 19. Zasady prezentacji zobowiązań budżetowych w sprawczości finansowej - odmienność zasad wykazywania zobowiązań budżetowych w sprawozdaniu typu RB od zasad ich prezentacji w sprawozdaniu finansowym w zakresie kwoty głównej zobowiązania, odsetek, rozliczenia zakupu (dostaw niezafakturowanych), rezerw, rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych i biernych, zobowiązań warunkowych.
 20. Problem szczególny dotyczący zobowiązań związanych z realizacją zadań zleconych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz zobowiązań związanych z państwowymi funduszami celowymi u dysponenta funduszu.
 21. Zobowiązania i zaangażowanie a dyscyplina finansów publicznych - odpowiedzi na pytania.

 

KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

Partnerzy:

      

Cena: 490 + 23% VAT*

**Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.


Prosimy o dokonanie płatności najwcześniej po otrzymaniu e-maila potwierdzającego szkolenie, istnieje możliwość zapłaty w ciągu 7 dni po otrzymaniu faktury.

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Katowice
Centrum miasta




Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera