BDO

odw Akademia HR - dokumentacja osobowa i listy płac od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2018 r.z uwzględnieniem najnowszych zmian przepisów (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 1063717

Miejsce: Warszawa, Centrum miasta

Termin: 5 luty 2018 - 20 luty 2018

Cena: 1790.00 zł +VAT

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie w praktyczny sposób wiedzy z zakresu zasad sporządzania dokumentacji pracowniczej oraz naliczania wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych na listach płac oraz wskazanie zależności pomiędzy listą płac a dokumentacją osobową i obowiązkami pracodawcy wobec pracownika, PIP, ZUS i US.

Warsztaty oparte na ćwiczeniach praktycznych z wykorzystaniem przepisów prawnych, interpretacji urzędowych oraz orzecznictwa sądowo-administracyjnego.

Korzyści dla uczestników:

 • Poznanie najważniejszych zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej i jej wpływu na listę płac.
 • Zdobycie umiejętności naliczania listy płac od ustalenia wartości brutto należnych świadczeń dla pracowników po obliczenie kwoty do wypłaty z uwzględnieniem najnowszych zwolnień składowo-podatkowych.
 • Zapoznanie się z obszarem prawnym regulującym zagadnienia kadrowo-płacowe w praktyce.

Szkolenie przeznaczone dla osób:

 • pragnących pogłębić wiedzę na temat naliczania płac z różnymi składnikami płacowymi odzwierciedlającymi system wynagrodzenia pracodawcy i absencje pracownika
 • odpowiedzialnych za prawidłowe naliczanie wynagrodzeń; rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych; naliczanie składek ZUS; rozliczających koszty świadczeń pracowniczych mających na celu zweryfikowania sposobu wykonywanej pracy
 • które chcę "odświeżyć swoją wiedzę" powracając do zawodu po długoletniej przerwie
 • które zamierzają się przekwalifikować i chcą poznać tajniki wiedzy z zakresu kadr i płac
 • rozpoczynających pracę w dziale kadr lub płac, które chcę ugruntować swoją wiedzę w ujęciu praktycznym i teoretycznym
 • pragnących poznać praktyczny aspekt zmian w prawie pracy i zasadach naliczeń płacowych obowiązujących w 2017 r.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób początkujących w zawodzie,  jak również dla pracujących w działach kadrowo-płacowych, którzy chcą uporządkować i ugruntować swoją wiedzę - zakres materiału na poziomie podstawowym z elementami praktycznymi i odniesieniem do interpretacji i orzecznictwa. Jest to szkolenie o charakterze warsztatowym z naliczania list płac z uwzględnieniem aspektów podatkowych i składkowych. Zastosowanie prawa pracy w kalkulacji wynagrodzenia "od brutto do netto" - wpływ oświadczeń pracowniczych na naliczenia płacowe oraz zdarzenia kadrowe rozliczane w ujęciu płacowym. Ukazanie problemów płacowych najczęściej występujących w praktyce. Uczestnicy od początku do końca szkolenia poznają zastosowanie teorii prawa pracy w naliczaniu listy płac rozwiązując konkretne przykłady.

Program

BLOK PRAWO PRACY

1. Regulacje prawne niezbędne do prawidłowego prowadzenia dokumentacji osobowej oraz naliczania wynagrodzeń. Omówienie wybranych:

 • Kodeks pracy
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika
 • Ustawa z  13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29.5.1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie Pracy
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8.1.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop
 • Regulamin pracy - przepis wewnątrzzakładowy
 • Regulamin wynagradzania - przepis wewnątrzzakładowy
 • Inne akty wewnątrzzakładowe

2. Podstawowe obowiązki stron stosunku pracy:

 • Podstawowe zasady prawa pracy
 • Ochrona danych osobowych w praktyce
 • Gromadzenie dokumentacji kandydata i prowadzenie akt osobowych pracownika
 • Badania lekarskie
 • Szkolenia BHP
 • Ochrona wynagrodzenia za pracę
 • Odpowiedzialność materialna
 • Kary porządkowe

3. Umowa o pracę w praktyce kadrowej pracodawców:

 • Zasady nawiązywania stosunków pracy
 • Rodzaje umów o pracę
 • Zakres obowiązków - ustnie czy pisemnie?
 • Najkorzystniejsze warunki zatrudniania - czym różni się punkt widzenia pracownika i pracodawcy?
 • Jak zmienić warunki zawartej umowy o pracę?
 • Porozumienie zmieniające a wypowiedzenie zmieniające
 • Czasowe powierzenie innej pracy
 • Regulacje wewnętrzne a zapisy umowy o pracę

4. Rozwiązywanie stosunku pracy:

 • Sposoby rozwiązywania umów o pracę
 • Jak wybrać najlepszy sposób rozwiązania umowy o pracę?
 • Uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę
 • Rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym
 • Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych
 • Kto i kiedy jest chroniony przed rozwiązaniem umowy o pracę?
 • Czy pracownik może odejść "z dnia na dzień"?
 • Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa?
 • Dlaczego pracodawca musi pamiętać o świadectwie pracy?

5. Czas pracy w praktyce - ogólne zagadnienia:

 • Norma a wymiar czasu pracy
 • Okresy odpoczynku
 • Podróż służbowa
 • Godziny nadliczbowe a ryczałt
 • Praca w dniu wolnym
 • Praca w niedzielę i święta
 • Praca w nocy
 • Dyżur pracownika
 • Czas pracy pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych
 • Ewidencja czasu pracy

6. Urlopy wypoczynkowe w praktyce:

 • Wymiar urlopu, prawo do urlopu i plan urlopowy
 • Czy urlopu udzielamy na wniosek pracownika czy możemy pracownika wysłać na urlop?
 • Kiedy możemy pracownika odwołać z urlopu?
 • Urlop na żądanie a urlop zaległy
 • Kiedy pracownikowi nie możemy odmówić urlopu?

7. Inne urlopy: macierzyńskie, rodzicielskie, wychowawcze, okolicznościowe, bezpłatne:

 • Kiedy pracownikowi przysługuje urlop szkoleniowy?
 • Uprawnienie związane z rodzicielstwem - opieka nad dzieckiem do 14 r.ż., urlop macierzyński, urlop rodzicielski i urlop wychowawczy po nowelizacji Kodeksu pracy od 2 stycznia 2016 r.
 • Zwolnienie od pracy z zachowaniem/bez zachowania prawa do wynagrodzenia, m.in. do sądu, honorowy dawca krwi, wolontariusz 
 • Pracownik choruje - czyli zwolnienia lekarskie w praktyce
 • Co jeszcze usprawiedliwia nieobecność pracownika w pracy?

BLOK WYNAGRODZENIA NA LIŚCIE PŁAC

8. System wynagrodzeń - co oznacza i jak wpływa na listę płac:

 • Rodzaje systemów wynagrodzeń
 • Dostosowanie systemu do specyfiki firmy
 • Wpływ systemu wynagrodzeń na zdefiniowanie i naliczanie składników płacowych
 • Składniki płacowe obowiązkowe i dobrowolne dla pracodawców
 • Premia a nagroda - czyli co warto wiedzieć o zasadach wypłacania i rozliczania składników płacowych?

9. Lista płac dla pracownika w praktyce - po nowelizacji przepisów od 1 stycznia 2018 r.:

 • Przychód z umowy o pracę podstawą do naliczania składek ZUS i zaliczki na podatek
 • Lista płac od brutto do netto
 • Koszty uzyskania przychodu, kwota wolna od podatku, skala podatkowa
 • Podleganie ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu w praktyce - czyli definicja pracownika kodeksowa, podatkowa i ubezpieczeniowa a naliczenia płacowe

10. Minimalne wynagrodzenie za pracę w aspekcie kadrowo-płacowym w 2017 r.:

 • Wynagrodzenie za pracę na poziomie płacy minimalnej
 • Minimalna wysokość zasiłku
 • Kwota wolna od potrąceń
 • Dodatek za pracę w porze nocnej

11. Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w praktyce:

 • Wysokość składek
 • Podstawa naliczania składek na ubezpieczenia społeczne
 • Przychody zwolnione ze składek
 • Obliczanie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • Świadczenia na rzecz pracowników a składki ZUS
 • Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - zasady naliczania i stosowania zwolnień

12. Zaliczka na podatek dochodowy w praktyce:

 • Przychód, dochód, podstawa opodatkowania - czyli ważne pojęcia podatkowe na listach płac
 • Świadczenia pieniężne i w naturze na rzecz pracowników a moment powstania przychodu
 • Wyliczanie zaliczki na podatek dochodowy (uwzględnienie kosztów uzyskania przychodu oraz kwoty wolnej)
 • 50% koszty uzyskania przychodu w zatrudnieniu pracowniczym

13. Przychody zwolnione od podatku i składek - zestawienie porównawcze.
14. Listy płac - naliczenie wynagrodzenia do wypłaty poprzez obliczenia składek ZUS, zaliczki na podatek i wynagrodzenia netto - ćwiczenia.
15. Wynagrodzenie urlopowe oraz ekwiwalent pieniężny za urlop na liście płac: 

 • Wpływ zmiany warunków wynagrodzenia na podstawę wymiaru urlopu wypoczynkowego
 • Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy dłuższe niż jeden miesiąc - wliczane tylko do ekwiwalentu za urlop - ćwiczenia praktyczne
 • Zasady ustalania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy
 • Zastosowanie zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop
 • Wyliczania wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu pieniężnego - podobieństwa i różnice

16. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę w 2018 roku:

 • Podstawa naliczeń potrącenia z wynagrodzenia za pracę
 • Kolejność dokonywanych potrąceń
 • Granice dokonywania potrąceń
 • Kwota wolna od potrąceń
 • Fakultatywne potrącenia wymagające zgody pracownika
 • Potrącenia z zasiłków w praktyce: kwoty wolne, granice potrąceń, metodologia obliczeń

17. Zasady obliczania różnych świadczeń z tytułu niezdolności do pracy - ujęcie ogólne:

 • Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca
 • Wynagrodzenie za czas choroby
 • Zasiłki z ubezpieczenia społecznego
 • Podstawa zasiłkowa - najważniejsze zasady obliczania podstawy wymiaru w praktyce

18. "Wieloskładnikowe" listy płac - ćwiczenia.
19. Sesja odpowiedzi na pytania uczestników.

Na zajęcia proszę przynieść kalkulatory.

Metodologia kursu:

 • Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu z elementami warsztatu.
KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

         

Terminy zajęć:

05-06.02.2018

19-20.02.2018

Cena szkolenia: 1.790zł + 23% VAT
* jeśli szkolenie jest opłacone co najmniej w 70% lub w całości ze środków publicznych - jest zwolnione z VAT

Cena kursu obejmuje:

 • Uczestnictwo w kursie
 • Autorskie materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia kursu
 • Lunch, Serwis kawowy

Cena nie obejmuje kosztów noclegu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.MIEJSCE SZKOLENIA
Warszawa
Centrum miasta
ul. Postępu 12Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera