BDO

odw-Dokonywanie rozliczeń płacowych w 2017r.z uwzględnieniem zmian przepisów (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 857917

Miejsce: Poznań, Centrum Miasta

Termin: 18 wrzesień 2017 - 18 wrzesień 2017

Cena: 490.00 zł +VAT

Cel szkolenia

- Zapoznanie uczestników ze zmianami w 2017 roku dotyczącymi:

 • Minimalnego wynagrodzenia za pracę
 • Podatku dochodowego od osób fizycznych

- Zapoznanie z nową wykładnią - dotyczącą obniżenia składki zdrowotnej
- Wyjaśnienie wątpliwości dotyczących dokonywania potrąceń, ustalania wynagrodzenia urlopowego oraz problemów
w rozliczaniu nadgodzin

Program

1. Zmiany w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę od 2017 r.

 • minimalne wynagrodzenie dla pracownika; co z wynagrodzeniem w pierwszym roku pracy, składniki podlegające i
  niepodlegające uwzględnieniu przy obliczaniu wynagrodzenia, wpływ zmiany wysokości płacy minimalnej na dokonywanie rozliczeń płacowych, wypłata wyrównania do poziomu płacy minimalnej pomimo tego, że wynagrodzenie pracownika zostało określone w stałej miesięcznej wysokości na poziomie minimalnego wynagrodzenia
 • minimalne wynagrodzenie dla zleceniobiorcy; minimalna stawka za godzinę pracy, pojęcie przyjmującego zlecenie
  lub świadczącego usługi, brak możliwości zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia w wysokości minimalnej stawki godzinowej, obowiązek dokonywania wypłaty w formie pieniężnej, obowiązek wypłacania wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu, potwierdzanie liczby godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług, przechowywanie dokumentów, uprawnienia PIP, wyłączenia w zakresie stosowania przepisów o minimalnej stawce godzinowej  

2. Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek - nowa wykładnia

 • zmiana wykładni w zakresie obniżania składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek w przypadku wypłaty
  zasiłku lub składnika niestanowiącego podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne; przykłady  

3. Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2017

 • nowa skala podatkowa
 • stosowanie kwoty wolnej od podatku przy sporządzaniu listy płac dla pracownika od stycznia 2017
 • niestosowanie ulgi podatkowej na wniosek pracownika przy poborze miesięcznych zaliczek na podatek
 • preferencyjny sposób poboru zaliczki od przychodu pracownika - zasady składnia oświadczeń
 • wybrane świadczenia na rzecz pracowników a obowiązek podatkowy i składkowy w świetle najnowszej wykładni   

4. Dokonywanie potraceń z wynagrodzenia, zasiłków, świadczeń z ZFŚS

 • zmiany w zasadach rozstrzygania zbiegu egzekucji wprowadzone od 8 września 2016 r.
 • potrącenia z wynagrodzenia za pracę, z zasiłków, ze świadczeń z ZFŚS oraz z wynagrodzenia z umów
   cywilnoprawnych
 • ustalanie kwoty wolnej od potrąceń z wynagrodzenia i z zasiłków 
 • praktyczne metody dokonywania potrąceń w przypadku zbiegu potrąceń
 • potrącenie nadpłaconego wynagrodzenia za okres nieobecności w pracy (absencja krótko i długoterminowa)

5. Ustalanie wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop 

 • składniki wynagrodzenia uwzględniane i niepodlegające uwzględnieniu w podstawie wymiaru wynagrodzenia
  urlopowego
 • zmiana warunków wynagrodzenia i jej wpływ na podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego
 • zasady uzupełniana podstawy ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy
 • ustalanie wynagrodzenia za inne okresy niewykonywania pracy, za które pracownik zachowuje prawo do
  wynagrodzenia

6. Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku 

 • zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników za okresy miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne lub
  inne
 • składniki stałe i zmienne w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego - zasady uzupełniania wynagrodzenia
 • podstawa wymiaru zasiłku w miesiącu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek
 • zmiana warunków zatrudnienia i jej wpływ na podstawę wymiaru zasiłku
 • dodatki z tytułu przekroczenia średnio-tygodniowych norm czasu pracy w podstawie wymiaru zasiłku
 • wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia zawartej z pracownikiem w podstawie wymiaru zasiłku
 • składniki wypłacane za okres absencji chorobowej i minimalna podstawa wymiaru zasiłku

7. Gdzie napotykamy problemy rozliczając nadgodziny 

 • rozliczenie wynagrodzenia w przypadku zatrudnienia lub zwolnienia pracownika w trakcie okresu rozliczeniowego
 • terminy wypłaty; normalnego wynagrodzenia, dodatków z tytułu przekroczeń dobowych i średnio-tygodniowych w
  wydłużonych okresach rozliczeniowych
 • wpływ pojęcia "doby pracowniczej" na dokonywanie rozliczeń po zmianie przepisów o czasie pracy
 • zasady rekompensaty pracy nadliczbowej; na wniosek i bez wniosku pracownika, wykonywanej w dniu roboczym i
  wolnym od pracy
 • kwalifikacja godzin nadliczbowych przepracowanych pomiędzy dobami pracowniczymi
 • godziny nadliczbowe pracowników mobilnych
 • rozliczanie nadgodzin niepełnoetatowca

8. Sesja odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia  

KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

  

Cena: 490zł + 23% VAT*

*
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma


Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Poznań
Centrum Miasta
Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera