BDO

Egzekucje komornicze w wynagrodzeniach (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 836917

Miejsce: Warszawa, Centrum miasta

Termin: 15 wrzesień 2017 - 15 wrzesień 2017

Cena: 490.00 zł +VAT

Cel szkolenia

Jednodniowe szkolenie o charakterze warsztatowym z naliczania list płac z uwzględnieniem specyfiki dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę i zasiłku. Omówienie obowiązków pracodawcy wobec wystawcy tytułu wykonawczego  i procedury postępowania pracodawcy w przypadku otrzymania kilku tytułów wykonawczych do zajęcia wynagrodzenia lub zasiłku. Najnowsze i najciekawsze wyjaśnienia, kontrowersje, najczęściej popełniane błędy, przykładowe wzory pism do organów egzekucyjnych, stanowiska urzędowe. Omówienie nowelizacji przepisów na działania pracodawców w 2017 r.

Cel: Kompleksowe omówienie oraz przećwiczenie na przykładach praktycznych ogólnych zasad dokonywania potrąceń na liście płac, z uwzględnieniem kwoty wolnej od potrąceń w 2017 roku, a także zbiegu egzekucji oraz potrącenia z wynagrodzenia i zasiłku.

Adresaci: pracownicy działu kadr i płac.

Program

1. Nowelizacja przepisów wpływająca na egzekucję z wynagrodzeń i zasiłków w 2017 r.:

 • Kodeks postępowania cywilnego
 • Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
 • Ustawa o emeryturach i rentach z FUS

2. Nowa wartość kwoty wolnej przy potrąceniach niealimentacyjnych z zasiłków - od 1 lipca 2017 r.
3. Wynagrodzenie za pracę oraz zasiłki jako przedmiot egzekucji - stanowiska urzędowe i orzecznictwo wpływające na
praktykę płacową.
4. Ogólne zasady dokonywania potrąceń lub odliczeń z wynagrodzenia za pracę na podstawie art. 87 i 91 KP a obowiązki
pracodawcy otrzymującego tytuł egzekucyjny dotyczący wynagrodzenia, zasiłku lub wierzytelności.
5. Uprawnienia komornika i organu administracyjnego zajmującego wynagrodzenie - podobieństwa i różnice pomiędzy
egzekucją sądową i administracyjną.
6. Zbiegi tytułów egzekucyjnych po nowelizacji przepisów - czyli nowe obowiązki pracodawców od 8 września 2016 r. w
praktyce:

 • zbieg egzekucji sądowej z administracyjną w praktyce,
 • ustalanie organu właściwego do łącznego prowadzenia obu egzekucji,
 • pisma pracodawcy do organów egzekucyjnych o zbiegu egzekucji,
 • omówienie znaczenia tej nowelizacji na działania pracodawcy,

7. Zbieg egzekucji sądowej z sądową w praktyce:

 • kto powinien otrzymywać potrącone wynagrodzenie,
 • przykładowe tytuły wykonawcze oraz pisma od pracodawcy do komorników.

8. Zbieg egzekucji administracyjnej z administracyjną w praktyce:

 • nowe zasady wyznaczania administracyjnego organu egzekucyjnego właściwego do łącznego prowadzenia obu egzekucji,
 • przykładowe pisma pracodawcy do administracyjnych organów egzekucyjnych o zbiegu egzekucji  administracyjnych.

9. Procedura postępowania pracodawcy - krok po kroku - w przypadku zajęcia wynagrodzenia za pracę lub zasiłków:

 • terminy, zakres i obieg informacji udzielanych przez pracodawcę,
 • ustalanie stanu zadłużenia,
 • spłata zadłużenia i rozliczenie dłużnika,
 • zbieg kilku potrąceń na jednej liście płac pracownika: egzekucja alimentacyjna i niealimentacyjna w praktyce - stanowisko resortu pracy,
 • potrącenia ze składników miesięcznych i za okresy dłuższe niż jeden miesiąc,
 • potrącenia w miesiącu, w którym dla pracownika-dłużnika sporządzanych jest kilka list płac.

10. Kwoty wolne od potrąceń, gdy dokonujemy potrącenia w 2017 r.:

 • z wynagrodzenia za pracę,
 • z wynagrodzenia chorobowego,
 • z zasiłków.

11. Potrącenia z wynagrodzenia - bez zgody pracownika - w praktyce w 2017 r.:

 • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
 • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
 • zaliczki,
 • kary pieniężne,
 • przykładowe obliczenia na liście płac.

12. Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia - za zgodą pracownika w praktyce 2017 r.:

 • kolejność dokonywania potrąceń,
 • zgoda na potrącenia - jak powinien wyglądać sposób wyrażania zgody na potrącenia?
 • kwota wolna od potrąceń,
 • przykładowe obliczenia na liście płac.

13. Potrącenia z zasiłków po zmianie kwoty wolnej od potrąceń oraz granicy potrąceń w 2017 r. - ćwiczenia praktyczne.
14. Zbieg egzekucji z wynagrodzenia i zasiłku pracownika - przykładowe obliczenia na liście płac.
15. Praktyczne przykłady i obliczenia kwot potrąceń na liście płac dla pracowników, którzy:

 • przez cały miesiąc pobierają wynagrodzenie chorobowe
 • przez cały miesiąc pobierają zasiłek chorobowy
 • przez za część miesiąca otrzymują wynagrodzenie za pracę, a za część mają prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego
 • przez za część miesiąca pobierają wynagrodzenie chorobowe, a za część mają prawo do zasiłków ubezpieczenia     społecznego.

16. Potrącenia na liście płac dla byłego pracownika.
17. Potrącenia z wynagrodzenia zmarłego pracownika.
18. Potrącenia z odpraw, odszkodowań, ekwiwalentu pieniężnego za urlop.
19. Potrącenia z umów cywilno-prawnych od 1 stycznia 2017 r. po nowelizacji przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę:

 • zajęcie wierzytelności w praktyce,
 • kiedy występuje kwota wolna i granica potrącenia?
 • umowa zlecenia jako świadczenie powtarzające się i służące utrzymaniu dłużnika a stosowanie reguł dotyczących
  egzekucji z wynagrodzenia za pracę,
 • potrącenia z jednorazowych umów zlecenia i umów o dzieło,
 • egzekucja z umowy cywilno-prawnej zawieranej z własnym pracownikiem.

20. Praktyczne wskazówki jak unikać błędów przy dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia, zasiłków, umów cywilno-prawnych.
21. Przykładowe wzory pism kierowanych do organów egzekucyjnych od pracodawcy.
22. Kontrowersje i wątpliwości dotyczące egzekucji ze świadczeń pieniężnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, ryczałtów za samochód prywatny, innych świadczeń w naturze itp.
23. Najnowsze stanowisko GIODO w zakresie przekazywania przez pracodawcę numeru rachunku bankowego pracownika komornikowi.
24. Sankcje za nieprawidłowe postępowanie pracodawcy przy dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków.
25. Sesja odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Kurs ma charakter wykładowo-warsztatowy - przeznaczony jest dla osób zainteresowanych praktycznym naliczaniem płac. Prosimy uczestników o przyniesienie kalkulatorów.

KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

  

Cena: 490 + 23% VAT*

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma.


Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Warszawa
Centrum miasta
Centrum Konferencyjne Golden Floor. Al. Jerozolimskie 123 A, Warszawa (budynek Millenium Plaza - po wejściu należy kierować się na lewo do głównej recepcji)Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera