BDO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH z uwzględnieniem wytycznych Rozporządzenia ogólnego (RODO) oraz zmian w 2017 roku (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 738717

Miejsce: Legnica, Legnica - Centrum miasta

Termin: 14 wrzesień 2017 - 14 wrzesień 2017

Cena: 490.00 zł +VAT

Cel szkolenia

Cel szkolenia:
Omówienie szeroko rozumianych zagadnień prawnych oraz propozycji praktycznych rozwiązań pomocnych w budowaniu systemów skutecznej ochrony bezpieczeństwa informacji z uwzględnieniem najnowszych uregulowań prawnych obowiązujących w 2015 i 2016 roku.  Uczestnicy szkolenia poznają również zasady tworzenia, wdrażania i stosowania polityki bezpieczeństwa informacji w jednostce organizacyjnej, zasady definiowania i analizy ryzyka, zgodnie z wytycznymi BS 7799-3 oraz zasady stosowania zabezpieczeń w poszczególnych obszarach organizacji, zgodnie z wytycznymi i standardami ISO 17799

Grupa docelowa:

 • Osoby pełniące lub przygotowujące się do pełnienia funkcji ABI, odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji w swoich jednostkach organizacyjnych
 • Menadżerowie projektujący systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • Kadra zarządzająca najwyższego szczebla
 • Osoby zainteresowane zagadnieniami ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w swoich jednostkach organizacyjnych

Korzyści dla Uczestników szkolenia:
Usystematyzowanie wiedzy i zapoznanie się:

 • z najnowszymi uregulowaniami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, obowiązującymi od 1 stycznia 2015 roku, które weszły w życie w maju 2015 roku i które doprecyzowały rolę i zadania ABI i znowelizowały ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 7 marca 2011 roku, ze zmianami w ustawie o ochronie danych osobowych wprowadzonymi ustawą z dnia 7 listopada 2014 roku o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, regulującą zasady współpracy GIODO z PIP oraz zmianami w szczegółowych aktach prawnych powiązanych z tą ustawą oraz z planowanymi zmianami, wprowadzonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady Europy w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych, których wejście w życie zaplanowano na drugi kwartał 2016 roku
 • z zakresem obowiązków i uprawnień ABI zgodnych z ww. przepisami

 

Program

1. Źródła prawa i obowiązujące pojęcia - omówienie i zakres stosowania

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz obowiązujące przepisy wykonawcze do cytowanej ustawy
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
 • Wewnętrzne źródła prawa w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych

2. Zasady przetwarzania danych osobowych

 • zakres obowiązków i odpowiedzialności w zakresie powierzania i udostępniania danych osobowych:
  - powierzanie a udostępnianie - podobieństwa i różnice
  - zawieranie umów powierzania danych osobowych - elementy umowy
  - udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych za granicę
  - zabezpieczenia
  - obowiązek informacyjny
  - odpowiedzialność za naruszenie przepisów ochrony danych osobowych

3. Administrator danych osobowych w rozumieniu aktualnych przepisów prawa z uwzględnieniem wytycznych
Rozporządzenia ogólnego (RODO) oraz zmian w 2017 roku
4. Przetwarzanie danych osobowych w kadrach - prawa i obowiązki pracodawcy

 • zakres i przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy i pracownika
 • udostępnianie akt osobowych pracowników
 • ochrona danych osobowych w przypadku prowadzenia szczegółowej listy obecności
 • stanowisko GIODO  w sprawie przechowywania danych w aktach osobowych pracowników

5. Kategorie zagrożeń bezpieczeństwa danych osobowych - postępowanie na wypadek zagrożenia.
6. Administrator Bezpieczeństwa Informacji w rozumieniu aktualnych przepisów prawa.

 • niezbędne kwalifikacje zawodowe
 • usytuowanie ABI w strukturze jednostki organizacyjnej

7. Zasady powoływania i odwoływania ABI. Obowiązek zgłoszenia ABI do GIODO - dokumentacja i terminy
8. Uprawnienia i obowiązki ABI po nowelizacji ustawy

 • nowe obowiązki kontrolne w zakresie sprawdzania zgodności przetwarzania danych z przepisami ustawy - zakres merytoryczny i terminy sprawdzenia według wytycznych GIODO, sprawozdania z kontroli
 • prowadzenie rejestrów zbiorów danych przetwarzanych w danej jednostce organizacyjnej - zmiany w zakresie i obowiązku rejestracji zbiorów w GIODO
 • obowiązek zapewnienia w jednostce organizacyjnej przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w myśl art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy o odo
 • sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych
 • nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, o której mowa w art. 36 ust. 2 ustawy oraz przestrzegania zasad określonych w tej ustawie
 • zarządzanie ryzykiem w zakresie przetwarzania danych osobowych
 • zapewnienie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych

9. Rejestr zbiorów danych osobowych - rola i zadania ABI w tym zakresie
10. Rejestrowanie  zbiorów danych u GIODO

 • podstawa prawna obowiązku rejestracyjnego
 • zbiory danych osobowych zwolnione z obowiązku rejestracji
 • rejestracja zbiorów danych w praktyce
 • wypełnianie zgłoszenia rejestracyjnego do GIODO - warsztaty

11. Procedury zabezpieczenia danych osobowych

 • zakres obowiązku zabezpieczenia danych osobowych
 • poziomy bezpieczeństwa danych osobowych
 • środki bezpieczeństwa danych osobowych

12. Odpowiedzialność za naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych

 • odpowiedzialność administracyjna
 • odpowiedzialność cywilna
 • odpowiedzialność karna

13. Kompetencje kontrolne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
14. Inspektor ochrony danych a Administrator Bezpieczeństwa Informacji w rozumieniu aktualnych przepisów prawa
15. Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych
16. Współadministratorzy danych osobowych - kim są i kiedy można ich powołać?

KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

  

Cena: 490 + 23% VAT*

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma.


Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Legnica
Legnica - Centrum miasta
Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera