BDO

odw Płace w ujęciu praktycznym z uwzględnieniem zmian przepisów od 2018 r. (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 734418

Miejsce: Gdańsk, Centrum miasta

Termin: 21 sierpień 2018 - 21 sierpień 2018

Cena: 520.00 zł +VAT

Program

1. Wpływ zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych od 2018 r. na dokonywanie rozliczeń płacowych
a) kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek dochodowy; wysokość, zasady stosowania przy poborze miesięcznych zaliczek na podatek 
b) zmiana limitów zwolnień podatkowych:

  • świadczenia rzeczowe i pieniężne z ZFŚS
  • dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18
  • zapomogi z ZFŚS oraz ze środków obrotowych
  • świadczenia związane z opieką nad dziećmi pracowników
  • świadczenia otrzymywane przez emerytów i rencistów od byłego pracodawcy

c) KUP i ulga podatkowa po ustaniu zatrudnienia - zmiany wykładni
 
2. Świadczenia na rzecz pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych w świetle optymalizacji kosztów - praktyczne problemy
a) samochód służbowy wykorzystywany w celach prywatnych
b) samochód prywatny wykorzystywany w celach służbowych
c) należności z tytułu podróży służbowych
d) świadczenia wynikające z przepisów bhp
e) abonamenty medyczne, karty sportowe, szczepienia, dojazdy do pracy, wynajem mieszkania
f) nagrody wygrane przez pracowników w konkursach organizowanych przez pracodawcę  
  
3. Dokonywanie potraceń w praktyce 
a) różnice w dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia za pracę i z zasiłków
b) dokonywanie potrąceń w przypadku gdy pracownik otrzymuje oprócz wynagrodzenia świadczenia niepieniężne 
c) ustalanie kwoty wolnej od potrąceń z wynagrodzenia i z zasiłków 
d) praktyczne metody dokonywania potrąceń w przypadku zbiegu potrąceń
e) odliczenie nadpłaconego wynagrodzenia za okres nieobecności w pracy (absencja krótko i długoterminowa)

4. Ustalanie wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop 
a) składniki wynagrodzenia uwzględniane i niepodlegające uwzględnieniu w podstawie wymiaru wynagrodzenia urlopowego; jak traktować premię uznaniową wypłacaną cyklicznie
b) zmiana warunków wynagrodzenia i jej wpływ na podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego
c) zasady uzupełniana podstawy ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy
d) ustalanie wynagrodzenia za inne okresy niewykonywania pracy, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia

5. Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku 
a) zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników za okresy miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne lub inne
b) składniki stałe i zmienne w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego - zasady uzupełniania wynagrodzenia
c) podstawa wymiaru zasiłku w miesiącu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek
d) zmiana warunków zatrudnienia i jej wpływ na podstawę wymiaru zasiłku
e) dodatki z tytułu przekroczenia średnio-tygodniowych norm czasu pracy w podstawie wymiaru zasiłku
f) wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia zawartej z pracownikiem w podstawie wymiaru zasiłku
g) składniki wypłacane za okres absencji chorobowej i minimalna podstawa wymiaru zasiłku

6. Rekompensata za pracę nadliczbową w praktyce 
a) terminy wypłaty; normalnego wynagrodzenia, dodatków z tytułu przekroczeń dobowych i średnio-tygodniowych w wydłużonych okresach rozliczeniowych
b) zasady rekompensaty pracy nadliczbowej; na wniosek i bez wniosku pracownika, wykonywanej w dniu roboczym i wolnym od pracy
c) kwalifikacja godzin nadliczbowych przepracowanych pomiędzy dobami pracowniczymi
d) rozliczenie wynagrodzenia w przypadku zatrudnienia lub zwolnienia pracownika w trakcie okresu rozliczeniowego
e) godziny nadliczbowe pracowników mobilnych
f) rozliczanie nadgodzin niepełnoetatowca
     
7. Sesja odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia  
     

KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

   

Cena: 520zł + 23% VAT*

*
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma


Cena obejmuje:

  • uczestnictwo w szkoleniu
  • autorskie materiały szkoleniowe
  • lunch, serwis kawowy
  • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Gdańsk
Centrum miasta
Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera