BDO

Rekompensata za pracę nadliczbową - warsztaty (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 496118

Miejsce: Lublin, Centrum miasta

Termin: 19 kwiecień 2018 - 19 kwiecień 2018

Cena: 490.00 zł +VAT

Cel szkolenia

Szkolenie o charakterze warsztatów, polegające na łączeniu teorii z praktyką. Uczestnicy wykonają podczas zajęć szereg ćwiczeń z omawianych zagadnień.

Program

I. Praca w godzinach nadliczbowych:
1. Pojęcie i dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych;
2. Zlecanie pracy nadliczbowej (czy wykonywanie pracy nadliczbowej na polecenie pracodawcy jest obowiązkiem pracownika)
3. Czy udział w szkoleniach zawodowych poza rozkładowym czasem pracy skutkuje powstaniem godzin nadliczbowych;
4. Czas spędzony w podróży służbowej a praca nadliczbowa;
5. Limity pracy w godzinach nadliczbowych; dobowe i średnio-tygodniowe w okresie rozliczeniowym i w roku; ustalanie rocznego limitu godzin nadliczbowych zgodnie ze stanowiskiem MPiPS oraz PIP;
6. Godziny nadliczbowe z tytułu przekroczenia dobowych i średnio-tygodniowych norm czasu pracy (ustalanie przekroczenia norm dobowych i tygodniowych);
7. Pojęcie doby pracowniczej i jej wpływ na powstanie pracy nadliczbowej (z uwzględnieniem ruchomych rozkładów czasu pracy);
8. Godziny nadliczbowe "w czarnych dziurach" - kiedy powstają i jak je zakwalifikować;
9. Ustalanie wysokości dodatków za pracę nadliczbową (przypadającą w dni robocze, w porze dziennej i nocnej, w niedzielę, święta i dni wolne wynikające z przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy);
10. Ustalanie podstawy obliczenia normalnego wynagrodzenia i dodatków za pracę nadliczbową (jakie składniki płacowe uwzględniamy przy ustalaniu normalnego wynagrodzenia a jakie przy ustalaniu dodatków);
11. Zasady ustalania stawki za 1 godzinę w przypadku pracownika wynagradzanego stałą płacą miesięczną dla celów wypłaty normalnego wynagrodzenia i dodatków za pracę nadliczbową (w odniesieniu do jednomiesięcznego i dłuższego niż miesiąc okresu rozliczeniowego);  
12. Zasady i terminy wypłaty wynagrodzenia za pracę nadliczbową (kiedy płacimy normalne wynagrodzenie, kiedy dodatki w przypadku jednomiesięcznego oraz dłuższych niż jeden miesiąc okresów rozliczeniowych);
13. Zasady rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych z tytułu przekroczeń dobowych norm czasu pracy czasem wolnym od pracy; na wniosek pracownika, bez wniosku pracownika z inicjatywy pracodawcy (kiedy pracownik powinien złożyć wniosek o udzielenie czasu wolnego / kiedy pracodawca powinien podjąć decyzję o udzieleniu czasu wolnego z własnej inicjatywy - stanowisko PIP);
14. Ustalanie wynagrodzenia za pracę, w przypadku rekompensowania pracy nadliczbowej czasem wolnym od pracy (kiedy udzielenie czasu wolnego jest niekorzystne dla pracodawcy);
15. Zasady rekompensaty za pracę w "dniu wolnym" wynikającym z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy;
16. Zasady rekompensaty za pracę wykonywaną w niedziele i święta (dopuszczalność pracy w niedzielę i święta, czy pracownik może nie wyrazić zgody na odbiór dnia wolnego w zamian za pracę w niedzielę i święto, kiedy i ile dodatków należy wypłacić za pracę w niedzielę i święto);
17. Godziny nadliczbowe dla pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych; 
18. Rekompensata za czas dyżuru (kiedy pełnienie dyżuru powoduje powstanie pracy nadliczbowej);
19. Różnica miedzy godzinami nadliczbowymi a ponadwymiarowymi w przypadku pracowników niepełno-etatowych i rozliczanie pracy nadliczbowej pracownika niepełno-etatowego;
20. Czas odpracowania tzw. "prywatnych wyjść z pacy" a praca nadliczbowa;
21. Praca w godzinach nadliczbowych pracowników mobilnych;
22. Godziny nadliczbowe osób zatrudnionych w kilku spółkach w grupie kapitałowej; 
23. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe w podstawach płacowych; urlopowej i zasiłkowej (zasady uwzględniania wynagrodzenia za pracę nadliczbową w ustalaniu wynagrodzenia urlopowego oraz w ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku).
II. Ćwiczenia praktyczne z ustalania wynagrodzenia za pracę nadliczbową w różnych przypadkach.  

KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

  

 

Cena: 490zł + 23% VAT*

*
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma


Cena obejmuje:

  • uczestnictwo w szkoleniu
  • autorskie materiały szkoleniowe
  • lunch, serwis kawowy
  • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Lublin
Centrum miasta
Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera