BDO

Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne - konstrukcja, opodatkowanie i oskładkowanie umów. Stan na 2018 r. (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 626718

Miejsce: Wrocław, Wrocław - Centrum miasta

Termin: 19 czerwiec 2018 - 20 czerwiec 2018

Cena: 900.00 zł +VAT

Cel szkolenia

Grupa docelowa: kadry i płace, kadra zarządzająca

Cele szkolenia: szkolenie ma za zadanie pogłębienie i ugruntowanie wiedzy na temat obowiązujących przepisów kadrowo-płacowych dotyczących umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę. Na szkoleniu zostanie położony duży nacisk praktyczne aspekty zawierania umów. Szkolenie będzie miało praktyczny charakter, a duża ilość przykładów spowoduje, że każdy znajdzie gotowe rozwiązania, które będzie mógł wdrożyć u siebie.

Program

Dzień I

Konstrukcja umów

1. Przegląd umów cywilnoprawnych

 • Umowa zlecenia i umowy o świadczenie usług
 • Umowa o dzieło
 • Kontrakt menedżerski
 • Zatrudnianie członków zarządów i rad nadzorczych
 • Umowy w ramach działalności gospodarczej (samozatrudnienie)

2. Umowa zlecenia a umowa o pracę

 • Cechy charakterystyczne umowy o pracę i umowy zlecenia
 • Czego nie wolno kopiować z kodeksu pracy do umowy zlecenia
 • BHP zleceniobiorców
 • Podróże służbowe

3. Umowa zlecenia a umowa o dzieło

 • Zlecenie jako umowa należytego starania
 • Dzieło jako umowa rezultatu
 • Podobieństwa i różnice między umowami
 • Jak zawierać umowę o dzieło, żeby zminimalizować ryzyko uznania jej za zlecenie
 • Umowy przenoszące prawa autorskie

4. Zatrudnienie członków zarządów, rad nadzorczych i pozostałych członków kadry zarządzającej

 • Kontrakty menedżerskie
 • Powołanie

5. Minimalne wynagrodzenie w  umowach cywilnoprawnych

 • Wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia w umowach cywilnoprawnych
 • Wysokość minimalnego wynagrodzenia w podziale na pracowników i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne
 • Pojęcie przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi
 • Minimalne wynagrodzenie a samozatrudnienie
 • Ewidencja godzin przy zleceniu
 • Wprowadzenia okresowości wypłat przy zleceniu
 • Wadliwe wykonanie pracy a wynagrodzenie
 • Wyłączenia z minimalnego wynagrodzenia
 • Minimalne wynagrodzenie u pracowników
 • Czy po 31 grudnia 2016 r. można zawierać nieodpłatne umowy zlecenia
 • Minimalne wynagrodzenie a umowy o dzieło
 • Minimalne wynagrodzenie a kontrakty menedżerskie
 • Minimalne wynagrodzenie 2018 r.
 • Wypłaty na przełomie lat a minimalne wynagrodzenie

6. Umowy w ramach działalności gospodarczej

 • Pojęcie samozatrudnienia
 • Zasady zawierania umów o współpracy


Dzień II

Opodatkowanie i oskładkowanie umów

1. Składki ZUS naliczane w przypadku stosunku pracy i umów cywilnoprawnych

 • Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez zleceniobiorców
 • Zbieg tytułów ubezpieczeniowych a składki ZUS
  - Kilka umów zleceń
  - Umowa zlecenia a umowa o pracę
  - Umowa zlecenia a działalność gospodarcza
  - Umowa zlecenia z emerytem lub rencistą
  - Umowa zlecenia z uczniem lub studentem do lat 26
 • Oświadczenia zleceniobiorców a obowiązki płatnika
 • Weryfikacja ZUS
 • Kiedy ZUS podważy umowę o dzieło
 • Na jakich zasadach składki odprowadzają członkowie zarządów i rad nadzorczych
 • Zwolnienia od składek
 • Propozycje uszczelnienia systemu - pomysły ZUS na zwiększenie wypływów (m.in. oskładkowanie umów o dzieło)
 • Składki od członków zarządów
 • Składki od członków rad nadzorczych

2. Opodatkowanie stosunku pracy i umów cywilnoprawnych

 • Rodzaje przychodów podatkowych
 • Moment uzyskania przychodów
 • Koszty procentowe (20% i 50%)
 • Koszty kwotowe (111,25 zł i 139,06 zł)
 • Koszty autorskie - nowy limit
 • Określenie katalogu osób, które mogą korzystać z kosztów autorskich (nowość 2018)
 • Konsekwencje przekroczenia limitu kosztów autorskich

3. Umowy cywilnoprawne z cudzoziemcami

 • Ustalanie statusu rezydencji podatkowej
 • Ryczałt a zaliczka
 • Identyfikator podatkowy cudzoziemca - zmiany w zakresie nadawania numeru PESEL

4. Umowy cywilnoprawne a VAT

 • Umowy w ramach działalności gospodarczej i poza nią
 • Sposób rozliczania faktur wystawianych przez osoby niebędące przedsiębiorcami
KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

     

Cena: 900 + 23% VAT*

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma.


Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Wrocław
Wrocław - Centrum miasta
Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera