BDO

Umowy zlecenia i umowy o dzieło - kompendium wiedzy o umowach cywilnoprawnych na 2017r. dla praktyków (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 889017

Miejsce: Poznań, Centrum konferencyjne mieści się w bezpośrednim sąsiedztwie Centrum miasta Poznania, przy ulicy Jana Matejki 62, tuż obok Międzynarodowych Targów Poznańskich, vis-

Termin: 18 wrzesień 2017 - 18 wrzesień 2017

Cena: 490.00 zł +VAT

Cel szkolenia

Cele szkolenia:

 • poszerzenie wiedzy praktycznej z zakresu tworzenia umów zlecenia i umów o dzieło,
 • nabycie umiejętności rozróżniania umowy o dzieło od umowy zlecenia,
 • omówienie zmian dotyczących rozliczania wynagrodzeń z tytułu wykonywania umów cywilnoprawnych,
 • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk z zakresu tematyki umów cywilnoprawnych.
Program

1. Umowy cywilnoprawne a umowa o pracę - czym różni się umowa cywilnoprawna od umowy o pracę.
2. Na czym polega zasada swobody umów cywilnoprawnych.
3. Kto może zawierać umowy cywilnoprawne i w jakiej formie musi zostać zawarta umowa, aby była prawnie wiążąca.
4. Jak skonstruować dobrą umowę zlecenia?:

 • na jaki okres można zawrzeć umowę zlecenia - czy umowy zlecenia mogą być zawierane na czas nieokreślony?
 • jak ustalić w umowie zlecenia zakres czynności do wykonania, aby umożliwiał stronom prawidłowe rozliczenie?
 • jak określić miejsce i czas wykonania usługi, aby w rzeczywistości umowa zlecenia nie stała się umową o pracę?
 • czy zleceniodawca może narzucić zleceniobiorcy w jaki sposób mają zostać wykonane czynności?
 • jak określić stawkę wynagrodzenia w umowie zlecenia, aby zapewniała minimalną stawkę godzinową obowiązującą w 2017r.
 • jak określić termin wypłaty wynagrodzenia, aby był zgodny z obowiązującymi przepisami?
 • kiedy zleceniobiorca musi czynności wykonywać osobiście a kiedy może korzystać z usług zastępcy?
 • czy strony mogą wprowadzić do umowy zlecenia okresy wypowiedzenia?
 • w jaki sposób prowadzić ewidencję czasu pracy zleceniobiorcy, aby spełniała warunki ustawy?
 • kto powinien zapewnić zleceniobiorcy niezbędne narzędzia i materiały do wykonania przedmiotu umowy?
 • kiedy umowa zlecenia może mieć charakter nieodpłatny?

5. Jak skonstruować dobrą umowę o dzieło?

 • jak formułować przedmiot umowy o dzieło, aby nie podważyła go kontrola ZUS - cechy przedmiotu  umowy (przegląd najważniejszych orzeczeń sądowych, którymi kieruje się ZUS podczas kwalifikowania umów o dzieło jako umowy zlecenia),
 • czy umowa o dzieło może mieć charakter powtarzalny?
 • kto powinien zapewnić wykonawcy dzieła narzędzia i materiały do jego wykonania?
 • czy wynagrodzenie z umowy o dzieło może być wypłacane w częściach w trakcie wykonywania umowy?
 • czy zamawiający może wskazać sposób w jaki wykonawca ma stworzyć dzieło?
 • kiedy dzieło musi zostać wykonane osobiście przez osobę zawierającą umowę? Czy w umowach o dzieło istnieje osobisty obowiązek wykonania dzieła?
 • jak w umowie określić odpowiedzialność wykonawcy za ewentualne wady dzieła?
 • czy warto w umowach o dzieło korzystać z przeniesienia praw autorskich?
 • czy umowę o dzieło można rozwiązać przez wypowiedzenie?

6. W jaki sposób modyfikować treść umów cywilnoprawnych w trakcie ich trwania - aneksowanie i zmienianie warunków współpracy.
7. Zawieranie umów cywilnoprawnych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą:

 • czym różni się wykonywanie umowy cywilnoprawnej w ramach działalności gospodarczej  i poza działalnością gospodarczą?
 • kto powinien decydować o sposobie kwalifikowania przychodów z takiej umowy?
 • jakie różnice występują w konstrukcji umowy i dokumentacji, kiedy umowa realizowana jest przez działalność gospodarczą?
 • kto odpowiada za błędne zakwalifikowanie przychodów i rozliczenie wynagrodzenia?

8. Badania lekarskie, BHP i podróże "służbowe" osób wykonujących umowy cywilnoprawne.
9. Odprowadzanie składek ZUS z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych:

 • obowiązek odprowadzania składek ZUS a rodzaj umowy cywilnoprawnej,
 • prawidłowe ustalanie podstawy do oskładkowania - przychody wyłączone z oskładkowania,
 • zbiegi tytułów do ubezpieczeń ( m.in. umowa zlecenia, umowa o dzieło zawarta z własnym pracownikiem w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego; umowy zlecenia wykonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, umowa z rolnikiem),
 • nietypowe zbiegi tytułów do ubezpieczeń
 • rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń - oskładkowanie umów zlecenia do wysokości minimalnego wynagrodzenia, sposób rozliczania, sumowanie podstawy,
 • problem z udokumentowaniem innego tytułu do ubezpieczeń - oświadczenie zleceniobiorcy i dokumentacja niezbędna do prawidłowego  ustalenia podstawy składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe
 • dobrowolne ubezpieczenia ZUS z tytułu umów cywilnoprawnych,
 • oskładkowanie umów o dzieło, kontraktów menadżerskich i samozatrudnienia,
 • umowy zawierane z innym podmiotem a praca świadczona na rzecz własnego pracodawcy,
 • deklarowana podstawa składek ZUS w umowach cywilnoprawnych
 • wniosek do ZUS o kontrolę prawidłowości naliczenia składek, zwroty nadpłaconych składek od umów zlecenia powyżej minimalnej, obowiązek korekty dokumentów w przypadku błędnego ustalenia podstawy.

10. Podatek dochodowy od wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia:

 • w jakich przypadkach można zastosować 50% KUP
 • kiedy nie stosuje się podatku zryczałtowanego w umowach do 200 zł

11. Kompetencje ZUS i nowe uprawienia PIP w zakresie kontrolowania umów cywilnoprawnych od 2017r.
12. Dokumentacja związana z prowadzeniem i rozliczaniem wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych - zmiany w dokumentacji po wprowadzeniu minimalnej stawki godzinowej od 2017r. ( oświadczenia, rachunki, formularze, druki).

KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

  

Cena: 490zł + 23% VAT*

*
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma


Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Poznań
Centrum konferencyjne mieści się w bezpośrednim sąsiedztwie Centrum miasta Poznania, przy ulicy Jana Matejki 62, tuż obok Międzynarodowych Targów Poznańskich, vis-
Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera