BDO

Zatrudnianie Cudzoziemców w Polsce 2018 - warsztaty z uwzględnieniem zmian od lutego 2018. Zatrudnianie obywateli Ukrainy, Nepalu, Indii i Bangladeszu (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 401218

Miejsce: Wrocław, Wrocław - Centrum miasta

Termin: 14 luty 2018 - 15 luty 2018

Cena: 900.00 zł +VAT

Program

Dzień 1 - Przemysław Ciszek

Część teoretyczno - praktyczna

1. Zmiany w zasadach uzyskiwania zezwoleń na pobyt - Uwaga! - zmiana wchodząca w życie w lutym 2018
- Mniej formalności przy uzyskiwaniu zezwoleń na pobyt i pracę
- Pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa
- Pobyt czasowy w celu korzystania z mobilności

2. Zasady legalizacji pracy w Polsce
 
- Jakie nowe zasady obowiązują / będą obowiązywać od 2018 r.  w zakresie zatrudniania pracowników z wybranych państw ościennych nienależących do UE (Rosja, Ukraina, Białoruś itd.)
- W jaki sposób uzyskać zezwolenie na pracę dla obywateli pozostałych państw?
- W jaki sposób należy zalegalizować pobyt obcokrajowca w Polsce i jakie są koszty z tym związane?
- Test rynku pracy 2017 r. - w jakich przypadkach zatrudniający nie ma obowiązku pytać urzędu pracy o odpowiedniego kandydata

3. Legalizacja pobytu

- Jakie są zasady uzyskiwania wiz jednolitych (Schengen), a jakie wiz krajowych?
- Zezwolenie na pobyt czasowy
- Ruch bezwizowy

4. Zasady postępowania w przypadku podjęcia decyzji o kontynuacji zatrudnienia cudzoziemca (kiedy musi
wyjechać, kiedy nie może pracować).

- Oświadczenia (zezwolenia krótkoterminowe) dla obywateli Ukrainy, a "procedura 108".
- Przedłużanie zezwoleń na pracę
- Odnowienie dokumentów pobytowych

5. W jaki sposób zaplanować legalizację pobytu i pracy w celu zmniejszenia ilości koniecznych formalności?

- Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.
- Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
- Zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach
- Jak ocenić, czy zezwolenie jest w ogóle konieczne

Część warsztatowa:

1. Ocena właściwego wyboru procedury.

-
Ustalanie właściwego dokumentu pobytowego
- Wybór dokumentu legalizującego pracę
- Przejmowanie pracowników/zleceniobiorców innej firmy - co zrobić?

2. Legalizacja pobytu i pracy obywatel Ukrainy

-
Przejmowanie osoby już zatrudnionej
- Zatrudnienie "od nowa"
- Wybór dokumentów i wypełnienie wniosków (oświadczenie, zezwolenie na pracę, zezwolenie na pobyt i pracę)

3. Legalizacja pracy i pobytu obywateli państw nieobjętych procedurą oświadczeniową

-
Przejmowanie osoby już zatrudnionej 
- Zatrudnienie "od nowa"
- Wybór dokumentów i wypełnienie wniosków (oświadczenie, zezwolenie na pracę, zezwolenie na pobyt i pracę)

4. Kontrola okazanych dokumentów (case study)
Dzień II - Jarosław Sawicki

1. Opodatkowanie dochodów z pracy - zasady ogólne

-
pojęcie (nie)ograniczonego obowiązku podatkowego (rezydencja podatkowa)
- ustalenie rezydencji podatkowej według polskich przepisów i umów międzynarodowych
- ustalenie rezydencji zleceniobiorców na podstawie ich oświadczeń - stanowiska organów podatkowych
- certyfikat rezydencji - kiedy przydatny a kiedy konieczny

2. Opodatkowanie cudzoziemców pracujących w Polsce

- miejsce opodatkowania dochodów pracowników - zasady ogólne i wyjątki od nich
- opodatkowanie cudzoziemców zatrudnionych przez polskich pracodawców
- opodatkowanie pracowników oddelegowanych przez zagranicznych pracodawców
- zasady opodatkowania zleceniobiorców - ryczałt czy zasady ogólne
- samoopodatkowanie cudzoziemców w Polsce

3. Opodatkowanie cudzoziemców pracujących za granicą dla polskich pracodawców

- zasady opodatkowania cudzoziemców pracujących za granicą na podstawie umów o pracę
- zasady opodatkowania cudzoziemców pracujących za granicą na podstawie umów zlecenia - kiedy potrącać ryczałt
w Polsce

4. Obowiązki polskich przedsiębiorców względem polskiego fiskusa

-
obowiązki przedsiębiorcy zatrudniającego cudzoziemca w Polsce
- obowiązki przedsiębiorcy zatrudniającego cudzoziemca za granicą
- właściwość organów podatkowych dla cudzoziemców
- roczne informacje podsumowujące - kiedy IFT-R a kiedy PIT-11
- obowiązki informacyjne przy korzystaniu z pracy nierezydentów zatrudnionych przez podmioty zagraniczne - informacja ORD-W1

5. Ubezpieczenia pracowników spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego

- podleganie ubezpieczeniom cudzoziemców zatrudnionych przez polskich pracodawców
- podleganie ubezpieczeniom cudzoziemców delegowanych do pracy w Polsce przez zagranicznych pracodawców
- delegowanie do Polski obywateli Ukrainy i Mołdawii - umowy międzynarodowe
- podleganie ubezpieczeniom cudzoziemców zatrudniony za granicą

6. Ubezpieczeniowe konsekwencje delegowania Ukraińców do państw Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego

-
unijny system ubezpieczeń społecznych - zasady ogólne
- opłacanie składek za cudzoziemców migrujących w ramach Unii
- opłacanie składek za cudzoziemców delegowanych
- opłacanie składek za cudzoziemców pracujących naprzemiennie w kilku państwach unijnych
- umowa o samodzielne opłacanie składek przez delegowanego cudzoziemca

7. Podatkowe konsekwencje nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców w Polsce.

KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

   

Cena: 900zł + 23% VAT*

*
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Uwaga!

Istnieje możliwość uczestniczenia w wybranym dniu szkolenia.

Cena 1 dnia szkolenia: 520 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma


Cena obejmuje:

  • uczestnictwo w szkoleniu
  • autorskie materiały szkoleniowe
  • lunch, serwis kawowy
  • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Wrocław
Wrocław - Centrum miasta
Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera