BDO

ODW - Zmiany w umowach cywilnoprawnych w 2018r. RODO, prawo autorskie i najnowsze zmiany w podatku dochodowym (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 747818

Miejsce: Wrocław, Wrocław - Centrum miasta

Termin: 21 wrzesień 2018 - 21 wrzesień 2018

Cena: 520.00 zł +VAT

Cel szkolenia

Cele szkolenia:

 • zapoznanie z najnowszymi zmianami w zakresie umów cywilnoprawnych wprowadzonymi w 2018r.
 • poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie konstruowania umów cywilnoprawnych
 • nabycie umiejętności w zakresie "dobrych praktyk"
 • wymiana doświadczeń między uczestnikami szkolenia

Uczestnicy szkolenia:

 • specjaliści ds. kadr i płac, księgowi, przedsiębiorcy zatrudniający osoby na umowy cywilnoprawne
 • specjaliści ds. personalnych
 • osoby zainteresowane tematyką umów cywilnoprawnych zainteresowane jej poszerzeniem
Program

1. Cechy zatrudnienia cywilnoprawnego a stosunek pracy.
2. Korzyści i zagrożenia wynikające z zatrudniania pracowników na umowy cywilnoprawne.
3. Umowy zlecenia w 2018r.:

 • Konstrukcja umowy zlecenia w praktyce:
  - zapisy dotyczące czasu pracy zleceniobiorcy
  - ewidencjonowanie czasu pracy zleceniobiorcy
  - stawka minimalna godzinowa - kłopoty z jej stosowaniem
  - wybór formy wynagrodzenia a potrącenia w przypadku nieobecności zleceniobiorcy bądź niewykonania w całości zlecenia
  - comiesięczna wypłata wynagrodzenia - wątpliwości interpretacyjne
  - ewidencjonowanie czasu pracy zleceniobiorcy w praktyce - jak wybrać bezpieczną formę
  - zakaz konkurencji - czy warto wpisywać ten zakaz do umowy
 • Jakich zapisów unikać, aby umowa zlecenia nie miała cech mowy o pracę.

4. Umowa o dzieło w 2018r.

 • Kodeks cywilny a ZUS - co dziś może być przedmiotem umowy o dzieło?
 • Które elementy umowy są najważniejsze, aby umowa o dzieło nie została uznana za zlecenie?
 • Jak skonstruować umowę o dzieło, aby pozostała umową o dzieło i nie zakwestionowała jej kontrola?
 • Czy warto dziś jeszcze korzystać z umów o dzieło skoro większość umów kwestionują kontrole ZUS?
 • Co powinien i co może zrobić płatnik, jeżeli ZUS zakwestionuje umowy o dzieło przy kontroli?

5. Samozatrudnienie pracownicze jako najtańsza forma zatrudnienia - współpraca w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej:

 • Cechy współpracy z samozatrudnionym
 • Jak stworzyć dobrą umowę o świadczenie usług - o czym zleceniodawca nie powinien zapomnieć
 • Czy samozatrudnienie może zostać uznane za stosunek pracy?
 • O czym samozatrudniony powinien pamiętać wybierając tę formę współpracy
 • Korzyści i zagrożenia samozatrudnienia pracowniczego - czy warto wybierać tę formę współpracy?

6. Opłacanie składek ZUS od wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych:

 • Nowa "ulga na start" a zawieranie umów cywilnoprawnych z osobami prowadzącymi działalność od 30 kwietnia 2018r.
 • Wpływ korzystania z "ulgi na start" na oskładkowanie umów cywilnoprawnych zawartych z osobami prowadzącymi działalność - zmiany w formularzu "oświadczenia zleceniobiorcy" po wprowadzeniu ulgi na start.
 • Największe problemy płatników składek związane z nieprawidłowym opłacaniem składek ZUS z tytułu  umów zlecenia:
  - rozstrzyganie zbiegów ubezpieczeniowych w sytuacjach, gdy ubezpieczony ma więcej niż dwa tytuły do ubezpieczenia - przykłady
  - naliczanie składek ZUS od umów cywilnoprawnych w przypadku, gdy ubezpieczony ma składki  finansowane z budżetu państwa ( np. jednoczesne przebywanie na urlopach macierzyńskich i wychowawczych)
  - wykonywanie kilku umów zlecenia jednocześnie zawartych z tym samym płatnikiem składek - różne terminy wypłat wynagrodzenia,
  - praca na rzecz własnego pracodawcy świadczona przez inny podmiot.
 • Opłacanie składek ZUS z umów o dzieło i kontraktów menadżerskich,
 • Dokumentowanie posiadania innego tytułu do ubezpieczeń - teoria a praktyka.
 • W jaki sposób płatnik składek może zweryfikować czy prawidłowo naliczył składki od umowy cywilnoprawnej? - wniosek do ZUS

7. Praktyczne problemy z naliczaniem zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych:

 • Kłopoty ze stosowaniem podatku zryczałtowanego - przykłady,
 • Najnowsze zmiany dotyczące stosowania 50% KUP - prawo autorskie a 50% KUP
 • Interpretacje Urzędów Skarbowych w zakresie stosowania 50% KUP - m.in. czas pracy twórczej a 50% KUP
 • Kto ponosi odpowiedzialność w przypadku błędnego zastosowania 50% KUP?
 • Czy należy robić korektę PIT w przypadku korekty rozliczenia wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło bądź umowy zlecenia?

8. Prawo autorskie w umowach cywilnoprawnych:

 • Kiedy i w jakich umowach cywilnoprawnych ma zastosowanie prawo autorskie?
 • Prawa osobiste a prawa majątkowe - czym się różnią i jaki mają charakter
 • Na czym polega przeniesienie praw autorskich - co to są pola eksploatacji?
 • Jak konstruować zapisy dotyczące praw autorskich w umowie cywilnoprawnej? - praktyczne przykłady
 • Prawa autora a prawa zleceniodawcy/zamawiającego - jak zachować równowagę stron? - analiza przykładowej umowy

9. RODO w umowach cywilnoprawnych:

 • Do których umów cywilnoprawnych ma zastosowanie RODO?
 • Jakie dane można zbierać od osób zatrudnianych na umowy cywilnoprawne?
 • Klauzula informacyjna w dokumentacji związanej z umowami cywilnoprawymi - jakie informacje powinna  zawierać
 • Konstrukcja zapisów związanych z ochroną danych osobowych w umowie cywilnoprawnej i oświadczeniu  zleceniobiorcy - przykłady

10. Które przychody zleceniobiorcy zwolnione są ze składek ZUS i podatku dochodowego?
11. Dokumentacja związana z umowami cywilnoprawnymi: formularze, oświadczenia, rachunki itp.

KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

  

Cena: 520zł + 23% VAT*

*
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma


Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na  3 dni robocze przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Wrocław
Wrocław - Centrum miasta
Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera