BDO

Dokumentacja pracownicza, świadectwa pracy, akta osobowe - wybrane, najistotniejsze zagadnienia praktyczne i planowane rewolucyjne zmiany (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 424218

Miejsce: Warszawa, Centrum miasta

Termin: 12 marzec 2018 - 12 marzec 2018

Cena: 520.00 zł +VAT

Cel szkolenia
Cel szkolenia: zapoznanie uczestników z wybranymi zagadnieniami z zakresu dokumentacji pracowniczej oraz z planowanymi na 2018 rok - zmianami
Program

1. Dane osobowe, które można pozyskiwać od kandydata do pracy, w świetle zmian zaplanowanych od 25 maja 2018 r.,
2. Dokumenty, które mogą poprzedzać zawarcie umowy o pracę: list intencyjny, przedwstępna umowa o pracę - ich znaczenie w kontekście roszczenia o zawarcie umowy o pracę,
3. Zasady poprawnego dokumentowania odbycia wstępnych badań lekarskich, z uwzględnieniem przyjmowania do pracy z ważnymi badaniami od poprzedniego pracodawcy, zgodnie ze zmianami które mają wejść w życie od 25 maja 2018 r.,
4. Zasady poprawnego dokumentowania szkoleń bhp z uwzględnieniem planowanych zmian,
5. Dokumentowanie zawarcia umowy o pracę (w tym umowy o pracę z opóźnionym terminem rozpoczęcia pracy) oraz:

 • zasady poprawnego wypełnienia treści umowy o pracę,
 • dokumenty dodatkowe potwierdzające warunki zatrudnienia: zakres czynności (obowiązków), informacja  o dodatkowych warunkach zatrudnienia,

6. Dane osobowe pracownika - zasady ich pozyskiwania i przetwarzania zgodnie ze zmianami planowanymi od 25 maja 2018 r., oraz dotychczasowym orzecznictwem sądów pracy i wykładnią,
7. Dokumentowanie spełnienia obowiązków informacyjnych wobec nowego pracownika, z uwzględnieniem planowanych zmian (w tym dotyczących informowania o stosowaniu monitoringu),
8. Nowe wnioski od niektórych pracowników - rodziców, dotyczące organizowania ich czasu pracy, zgodnie z planowanymi zmianami,
9. Dokumentowanie złożenia oświadczenia woli pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę, w szczególności:

 • dodatkowe elementy takiego oświadczenia tj.: klauzula o skróceniu okresu wypowiedzenia oraz o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy (praktyczne przykłady),
 • notatka podpisana przez świadka wypowiedzenia,

10. Dokumentowanie doręczenia oświadczenia woli o zwolnieniu bez wypowiedzenia - zgodnie z najnowszym orzecznictwem sądowym, w tym dotyczącym daty rozwiązania się umowy o pracę,
11. Poprawne sporządzenie pouczenia pracownika o prawie odwołania się do sądu pracy, z uwzględnieniem terminów na odwołanie się pracownika do sądu pracy w razie rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę,
12. Świadectwo pracy - zasady prawidłowego wydawania i wypełnienia z uwzględnieniem orzecznictwa i wykładni, w tym:

 • zasady wydawania świadectwa pracy na wniosek pracownika (postać papierowa albo elektroniczna wniosku),
 • zasady poprawnego wypełniania świadectwa pracy ze szczególnym uwzględnieniem punktów dotyczących  korzystania przez pracowników z uprawnień rodzicielskich - praktyczne przykłady wypełnienia świadectwa pracy,
 • zasady poprawnego wydawania i wysyłania świadectw pracy uprawnionym osobom, w tym także świadectwa pracy po zmarłym pracowniku,

13. Zasady prostowania i uzupełniania świadectwa pracy, z uwzględnieniem nadchodzących zmian, w tym:

 • pouczenie o terminie, w jakim pracownik może wystąpić o sprostowanie świadectwa pracy, planowane wydłużenie tego terminu,
 • zasady przekazywania pracownikowi informacji o odmowie sprostowania świadectwa pracy,
 • możliwość sprostowania świadectwa po terminie w świetle orzecznictwa sądowego oraz wykładni,
 • zasady wydawania nowego świadectwa pracy w wyniku orzeczenia sądowego albo ugody zawartej przed sądem pracy,
 • zasady sporządzania odpisu świadectwa pracy zgodnie z najnowszą wykładnią,
 • planowane dalsze zmiany w przepisach dotyczących świadectw pracy mające na celu ułatwienie pracownikom uzyskania świadectwa pracy oraz możliwość nakładania mandatów za niewydanie świadectwa pracy w terminie,

14. Aktualna problematyka prowadzenia akt osobowych w postaci papierowej, w tym:

 • kwestia porządku chronologicznego gromadzonych dokumentów,
 • zasady numerowania dokumentów gromadzonych w aktach osobowych i zasady sporządzania wykazu dokumentów (spisu treści) w szczególności w razie konieczności usunięcia informacji o ukaraniu pracownika karą porządkową,
 • zasady gromadzenia przede wszystkim odpisów i kopii dokumentów (problematyka orzeczenia o zdolności do pracy),
 • obowiązek posiadania dokumentów pracowniczych w języku polskim (skutki braku tłumaczenia w razie kontroli PIP),
 • skutki dostarczenia dokumentu potwierdzającego szczególne uprawnienia pracownicze z opóźnieniem w kontekście przepisów o przedawnianiu się roszczeń ze stosunku pracy,

15. Kontrole PIP w zakresie prowadzenia akt osobowych - nieprawidłowości jakie wskazują inspektorzy PIP,
16. Konieczność przygotowania się na nowe zasady prowadzenia i przechowywania dokumentów z akt osobowych i pozostałej dokumentacji pracowniczej, zgodnie z projektem nowelizacji przepisów, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. , w szczególności:

 • skrócenie okresu przechowywania dokumentów z akt osobowych pracowników, długość przechowywania akt osobowych pracowników w zależności od daty nawiązania stosunku pracy,
 • dodatkowe informacje, które pracodawcy będą musieli dawać pracownikom razem ze świadectwem pracy,
 • zasady dokonywania zmiany postaci przechowywanych dokumentów z papierowej na elektroniczną i odwrotnie,
 • zasady postępowania z dokumentami sporządzonymi w formie pisemnej po zmianie postaci dokumentacji na elektroniczną (obowiązek ich zwrócenia pracownikowi oraz byłemu pracownikowi bądź uprawnionej osobie),
 • zasady zapewniania ochrony i poprawnego prowadzenia i przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej,
 • prawo pracownika oraz byłego pracownika do żądania kopii dokumentacji oraz zasady poprawnego jej sporządzania,

17. Wykładnia dotycząca poprawnego prowadzenia kart ewidencji czasu pracy w obecnym stanie prawnym oraz zakresu przedmiotowego list obecności (jeżeli są stosowane u danego pracodawcy).

KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

  

Cena: 520zł + 23% VAT*

*
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma


Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Warszawa
Centrum miasta
ul. Postępu 12Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera