BDO

Dokumentacja pracownicza - wybrane zagadnienia dotyczące pozyskiwania i przetwarzania danych zawartych w dokumentach oraz przygotowanie się do zmian w zasadach prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 1013818

Miejsce: Rzeszów, Centrum miasta

Termin: 13 listopad 2018 - 13 listopad 2018

Cena: 490.00 zł +VAT

Program

1. Dokumenty tworzone w związku z pozyskiwaniem danych kandydatów do pracy i nowych pracowników w obecnym stanie prawnym, czyli po wejściu w życie RODO, w tym:

 • zasady sporządzania poprawnych ogłoszeń rekrutacyjnych,
 • zasady sporządzania informacji dla nowych pracowników,
 • konieczność ustalenia zasad postępowania z dokumentami pozyskiwanymi od osób szukających pracy poza  procesem rekrutacyjnym (m.in. z cv kandydata do pracy),

2. Zasady stosowania monitoringu zgodnie z nowymi przepisami Kodeksu pracy oraz wykładnią Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności:

 • cele i zasady stosowania monitoringu wizyjnego, monitoringu służbowej poczty elektronicznej, aktywności  pracownika w Internecie oraz innych monitoringów,
 • obowiązek wprowadzenia postanowień o stosowanym monitoringu do Regulaminu pracy lub innego  wskazanego w przepisach aktu wewnętrznego (praktyczne przykłady postanowień),
 • obowiązki informacyjne wobec pracowników objętych monitoringiem i terminy na ich zrealizowanie (nowe dokumenty wkładane do akt osobowych pracowników),
 • obowiązek wprowadzenia odpowiednich oznaczeń monitorowanych miejsc oraz narzędzi pracy,
 • obowiązek poprzedzenia stosowania monitoringu oceną skutków planowanych operacji zgodnie z RODO,

3. Nowe zasady pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników, zgodnie z dalszymi zmianami w Kodeksie pracy, które mają wejść w życie po okresie urlopowym, w tym:

 • nadchodząca konieczność dostosowania niektórych dokumentów kadrowych do zmienionych regulacji  prawnych (nowa zawartość kwestionariuszy osobowych, nowe wymagania odnośnie upoważnień do przetwarzania danych osobowych),
 • planowane, nowe zasady przetwarzania danych o niepełnosprawności,
 • dopuszczalność przetwarzania zdjęć kandydata do pracy i pracownika,
 • nowe przepisy dotyczące przetwarzania danych zawartych w orzeczeniach lekarskich o zdolności  pracownika do pracy oraz w skierowaniach na badania (poprawne skierowanie na badanie wstępne),
 • nowe przepisy dotyczące pozyskiwania i przetwarzania dokumentów zawierających dane osobowe pracowników oraz innych osób fizycznych, wykonujących pracę lub korzystających z działalności socjalnej pracodawcy,
 • nowe przepisy dotyczące przeglądana niektórych dokumentów zawierających dane osobowe i  ich usuwania po wskazanym okresie,

4. Nowe regulacje dotyczące pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników, które będą obowiązywały od dnia wejścia w życie od 1 stycznia 2019 r. dalszych zmian w Kodeksie pracy, w szczególności:

 • możliwość żądania podania przez pracownika numeru rachunku bankowego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracę oraz obowiązek działu kadr i płac wobec pracowników otrzymujących przed nowelizacją wynagrodzenie w kasie (czas na realizację do upływu 21 stycznia 2019 r.),

5. Nowe obowiązki związane ze zmianą przepisów dotyczących prowadzenia oraz przechowywania akt osobowych pracownika i pozostałej dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019 r. w szczególności: wprowadzenie do Kodeksu pracy terminów przechowywania dokumentów w aktach osobowych pracowników oraz pozostałej dokumentacji w sprawach z zakresu prawa pracy,

 • wprowadzenie do przepisów ubezpieczeniowych terminów przechowywania na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty,
 • zasady postępowania z dokumentami po upływie terminów na ich przechowywanie,
 • nowe, dodatkowe obowiązki pracowników działów kadr związane z informowaniem pracowników o terminie przechowywania ich dokumentacji (okres przechowywania, termin na odebranie, termin na zniszczenie, w którym dokumentacja pracownicza może być odebrana warunkowo) - informacja wydawana razem ze świadectwem pracy (przykładowy wzór informacji),
 • obowiązek wydawania kopii dokumentacji na każde życzenie pracownika, byłego pracownika (albo uprawnionej osoby) - zasady sporządzania takich kopii,
 • dodatkowy obowiązek pracowników działów kadr, który pojawi się w razie zmiany postaci przechowywanych dokumentów z papierowej na elektroniczną - obowiązek zwrócenia pracownikowi, byłem pracownikowi (ewentualnie innej uprawnionej osobie) poprzedniej postaci dokumentacji w terminie 30 dni,
 • konieczność wprowadzenia dodatkowych procedur w razie podjęcia decyzji o przetwarzaniu dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej (m.in. procedury tworzenia kopii zapasowych, nanoszenia metadanych, przenoszenia z nośnika na nośnik w celu zapobiegnięcia utracie).

6. Orzecznictwo sądów pracy dotyczące kontroli pracownika w miejscu pracy oraz pozyskiwania informacji o nim, w szczególności dotyczące:

 • prawa do aktualnej informacji o miejscu zamieszkania,
 • prawa do informacji o dodatkowym zatrudnieniu,
 • skutków monitorowania pracowników z naruszeniem prawa, w szczególności bez poinformowania  pracowników o objęciu ich monitoringiem,
 • sytuacji, w których nagrywanie pracodawcy jest dopuszczalne i tych, w których jest zabronione.
KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

  

Cena: 490 + 23% VAT*

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma.


Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Rzeszów
Centrum miasta
Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera