BDO

ODW - Dwudniowe Kompendium Prawa Pracy dla zaawansowanych z uwzględnieniem nowych zasad prowadzenia akt osobowych i zakazu pracy w niedziele i święta. (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 542618

Miejsce: Warszawa, Centrum miasta

Termin: 26 kwiecień 2018 - 27 kwiecień 2018

Cena: 900.00 zł +VAT

Cel szkolenia

Cel warsztatów:
Zapoznanie słuchaczy z praktycznymi zasadami stosowania powszechnie obwiązujących przepisów prawa pracy z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego, stanowisk Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy.
Słuchacze uczestniczący w zajęciach nabędą umiejętności elastycznego poruszania się w prawie pracy, szybkiego reagowania na zmieniające się sytuacje w organizacji, właściwego komunikowania się z pracownikami w aspekcie najważniejszych instytucji prawa pracy jak zwalnianie i zatrudnianie, czasu pracy, urlopów czy karania i nagradzania.

Szkolenie dedykowane jest kadrze kierowniczej ze szczególnym uwzględnieniem prawnych aspektów zarządzania ludźmi, w tym rozwiązywania sytuacji konfliktowych oraz przeciwdziałania praktykom mobbingowym i dyskryminacyjnym. Praca ze słuchaczami oparta jest przede wszystkim na studium przypadku z opisami dopuszczalnych prawnie i organizacyjnie rozwiązań.
W programie szkolenia uwzględniono najbardziej palące zmiany w prawie pracy w 2018 r. tj. elektroniczne  akta osobowe oraz zakaz handlu w niedziele i święta. 

Program

Dzień I

I. Zasady rekrutacji. Nawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę.
1. Zasady interpretacji przepisów prawa pracy. Mechanizm uprzywilejowania pracownika.
2. Aspekty prawne procesu rekrutacji.
3. Decyzja o zatrudnieniu - rodzaj umowy o pracę i jego powiązanie z charakterem zatrudnienia. Kontrakt dla pracowników
zajmujących kierownicze stanowiska.
4. Wstępne obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: badania i szkolenia.

II. Rozwiązywanie umów o pracę i zawieranie umów z tym związanych.
1.  Decyzja o rozwiązaniu umowy o pracę - tryby, przyczyny, zasady.
2.  Szczególne zasady rozwiązywania umów o pracę  w tzw. trybie "grupowym" 
3.  Zakaz konkurencji - analiza umowy.
4.  Zakaz nieuczciwej konkurencji, w tym tajemnica przedsiębiorstwa
5.  Podnoszenie kwalifikacji pracowników - analiza umowy.

III.  Prawa i obowiązki stron stosunku pracy.
1. Podstawowe obowiązki pracownika
2. Podstawowe obowiązki pracodawcy
3. Mobbing, molestowanie, naruszanie dóbr osobistych, nierówne traktowanie - zasady przeciwdziałania.
4. Karanie i nagradzanie pracowników - stosowanie procedur.
5. Odpowiedzialność materialna pracowników - analiza umowy.
6. Procedury powypadkowe.

IV. Zasady prowadzenia akt osobowych po zmianach.
1. Wersja papierowa czy elektroniczna.
2. Część ABC i D.
3. Chronologia akt osobowych.
4. Zasady ochrony akt osobowych w wersji elektronicznej.
5. Przebieg kontroli inspektora pracy w zakresie prowadzenia akt pracowniczych.       


Dzień II
 
I. Czas pracy z uwzględnieniem nowych zasad zakazu pracy w niedzielę i święta.
1. Pojęcie czasu pracy - analiza zapisów regulaminowych
2. Zasady planowania czasu pracy: sporządzanie grafików, dokonywanie zmian w grafikach, podawanie grafików do wiadomości załodze.
3. Metody rozliczania czasu pracy.
4. Czas pracy kadry kierowniczej.
5. Praktyczna analiza błędów w zarządzaniu czasem pracy.
6. Nowe zasady pracy w niedziele i święta - ograniczenia w handlu, wyjątki. 

II. Urlopy wypoczynkowe, rodzicielskie  i inne okresy niewykonywania pracy.
1. Zasady ustalania wymiaru urlopów wypoczynkowych.
2. Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych - rekomendacje Kancelarii.
3. Prawo urlopowe w zapisach regulaminowych - analiza praktycznych przykładów.
4. Urlopy rodzicielskie - udzielanie i ochrona.
5. Analiza innych okresów niewykonywania pracy.
 
III. Przebieg postępowania kontrolno -  nadzorczego inspektora pracy, postępowanie przed sądem pracy.
1.  Zasady przeprowadzania czynności kontrolnych przez inspektora pracy.
2. Analiza protokołu kontrolnego. 
3. Stosowanie środków nadzoru przez inspektora pracy - decyzje, wykroczenia, wnioski.
4. Zasady postępowania przed sądem pracy - rekomendacje.

KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

     

Cena: 900 + 23% VAT*

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma.


Cena obejmuje:

  • uczestnictwo w szkoleniu
  • autorskie materiały szkoleniowe
  • lunch, serwis kawowy
  • certyfikat ukończenia szkolenia

Uwaga!
Istnieje możliwość uczestniczenia w wybranym dniu szkolenia.
Cena 1 dnia szkolenia: 520 zł + 23 %VAT

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Warszawa
Centrum miasta
ul. Postępu 12Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera