BDO

Kompendium Prawa pracy. Nowe regulacje obowiązujące w 2018 r. Projektowane zmiany przepisów. Aktualna wykładnia obowiązujących rozwiązań (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 427118

Miejsce: Łódź, Centrum miasta

Termin: 14 marzec 2018 - 15 marzec 2018

Cena: 900.00 zł +VAT

Program

Dzień I

1. PROJEKTOWANE ZMIANY W ZAKRESIE:

 • skrócenia z 50 do 10 lat okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacji w tym min. nowy obowiązek zwrócenia pracownikowi akt w formie papierowej, nowe zasady wydawania wydruku bądź kopii elektronicznej całości/części dokumentacji pracowniczej
 • nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie danych osobowych pobieranych od kandydatów do pracy i pracowników,
  dopuszczalna dobrowolna zgoda na pobieranie innych danych, możliwość pozyskiwania przez pracodawcę danych biometrycznych, katalog danych których przetwarzanie nie jest możliwe nawet za zgodą pracownika
 • proponowane zmiany w zakresie badań profilaktycznych osób przyjmowanych do pracy u innego pracodawcy na  dane stanowisko pracy w ciągu 30 dni od rozwiązania/wygaśnięcia wcześniejszego stosunku pracy
 • nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie monitoringu (szczególny nadzór nad miejscem pracy lub terenem wokół  zakładu pracy
 • śmierć pracodawcy - projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej - w przypadku śmierci pracodawcy będącego osobą fizyczną
 • planowane zaliczenie do pracowniczego stażu pracy okresów wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia oraz 
  w ramach prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 • planowane zmiany w zakresie szkoleń bhp - zwiększenie możliwości wyboru przez pracodawcę w zakresie wyznaczenia 
  osoby pełniącej służbę BHP
 • propozycja ograniczenia obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych BHP
 • nowe regulacje w zakresie dyskryminacji i mobbingu - ułatwienie pracownikom dochodzenia roszczeń; zasady przyznawania odszkodowania i zadośćuczynienia
 • planowane zasady tworzenia procedury antykorupcyjnej
 • propozycja zasad i środków ochrony pracowników z nadanym statusem sygnalistów
 • planowane zmiany dotyczące obowiązku pracodawcy wprowadzenia elastycznych form organizacji czasu pracy, telepracy dla: kobiet w ciąży powikłanej, pracowników rodziców dziecka niepełnosprawnego
 • nowej ustawy o związkach zawodowych (możliwość wstępowania do związków zawodowych i tworzenia ich przez 
  osoby wykonujące pracę na innej podstawie niż umowa o pracę)
 • projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych

2. Plan kontroli PIP na 2018 r. przede wszystkim w zakresie prawidłowego wynagradzania zleceniobiorców

 • zmiany w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy (nowe uprawnienia kontrolne w zakresie przestrzegania zapewnienia
   minimalnej stawki godzinowej)

3. Ograniczenie obowiązku wydawania regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania - tylko do pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników

 • złagodzenie wymogów co do obowiązku tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (podniesienie progu
   z 20 do 50 pracowników)

4. Ochrona trwałości zatrudnienia w związku z obniżeniem wieku emerytalnego od 1 października 2017 r.
5. Minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych - 13, 70 zł

 • pracodawcy objęci regulacją
 • obowiązek prowadzenia ewidencji przepracowanych godzin
 • konsekwencje powierzenia przez przyjmującego zlecenie jego wykonania osobie trzeciej
 • zgodna z prawem dopuszczalność potrąceń

6. Zatrudnianie - REGULACJE DOTYCZĄCE:

 • Umowy na czas określony:
  a) wprowadzenie maksymalnego dopuszczalnego czasu zatrudnienia (33 miesiące bądź 3 umowy)
  b) dopuszczalna "odnawialności" limitu
  c) umowy na czas określony, które nie będą podlegały limitowaniu ze względu na ich liczbę ani czas trwania
  d) wprowadzenie obowiązku wskazania celu lub okoliczności zawarcia umowy dłuższej niż przewidywalne limity
  zatrudnienia czasowego (np.: zastępstwo nieobecnego pracownika, prace o charakterze dorywczym lub sezonowym)
  e) obowiązek powiadomienia PIP w przypadku zawarcia umowy terminowej, w której pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie uzasadniające zawarcie dłuższej umowy na czas określony
 • prawidłowe zasady zawierania umowy w celu zastępstwa nieobecnego pracownika
 • zmiany dotyczące umów na okres próbny
 • prawidłowy wybór pomiędzy umową o pracę a umowami cywilnoprawnymi,
 • zakaz nadużywania umów cywilnoprawnych (planowane w 2018 r. kontrole PIP)
 • umowa o praktyki absolwenckie - nowa forma świadczenia pracy; możliwość nieodpłatnego wykonywania pracy przez absolwenta

7. Likwidacja syndromu pierwszej dniówki - nowe obowiązki pracodawcy
8. Badania profilaktyczne pracowników:

 • właściwy wybór zakładu opieki zdrowotnej
 • dopuszczalne honorowanie orzeczeń lekarskich uzyskanych przez pracownika w wyniku skierowania na badania przez
   poprzedniego pracodawcę
 • zasady kierowania na badania pracowników prowadzących samochody w celach służbowych po zmianie  rozporządzenia Ministra Zdrowia
 • badania osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnych
 • nowy wzór skierowania na badania lekarskie(wstępne/okresowe/kontrolne)
 • stosowanie bhp wobec osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych

9.  Zasady rozwiązania umów o pracę

 • Nowe regulacje:
  a) wprowadzenie ustawowych okresów wypowiedzenia dla umów na czas określony
  b) uzależnienie uprawnień pracowników i obowiązków pracodawców związanych z wypowiedzeniem umowy o pracę
   od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy
  c) umowa na zastępstwo - nowe zasady wypowiadania
  d) wskazanie przyczyny wypowiedzenia - obowiązki pracodawcy w przypadku umowy na czas określony i umowy
   bezterminowej
 • zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia - nowe uprawnienia pracodawcy
 • długotrwała choroba pracownika - zasady rozwiązania umowy
 • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (tryb dyscyplinarny z inicjatywy pracodawcy oraz pracownika a także
   rozwiązanie z powodu długotrwałej nieobecności pracownika).
 • skuteczne wręczenie wypowiedzenia (również w przypadku nieobecności pracownika)
 • sytuacje, w których nie są potrzebne kryteria doboru do zwolnień
 • nowe wydłużone do 21 dni terminy odwołania się pracownika do sądu pracy, od:
  a) wypowiedzenia umowy o pracę,
  b) rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. lub od dnia jej wygaśnięcia
  c) przepisy przejściowe w tym zakresie

10.  Zasady wystawiania świadectw pracy

 • nowe zasady wydawania świadectw pracy po kolejnych umowach okresowych (w ciągu 7 dni tylko na żądanie pracownika)
 • prawidłowe dokonywanie korekty świadectwa pracy
 • zasady wydawania duplikatów i odpisów
 • uprawnienia dodatkowe (np. związane z rodzicielstwem) które należy wskazać w świadectwie pracy
 • urlop wypoczynkowy wykazywany w świadectwie pracy w przypadku trwającej kolejnej umowy o pracę zawartej
   między stronami
 • dopuszczalna możliwość wyboru wzoru świadectwa pracy

Dzień II

1. Uprawnienia rodzicielskie pracowników

 • zmiana zasad zatrudniania kobiet przy pracach uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia
 • włączenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego do  urlopu rodzicielskiego. Zwiększenie wymiaru urlopu rodzicielskiego
 • nowe zasady korzystania z urlopu rodzicielskiego (zwiększenie dopuszczalnej liczby wniosków oraz nowe terminy ich
  składania; Maksymalnie 16 tygodni urlopu rodzicielskiego będzie mogło być wykorzystane w terminie późniejszym - do końca roku kalendarzowego  w którym dziecko kończy 6 lat).
 • możliwość rezygnacji pracownika z urlopu rodzicielskiego - nowa większa dopuszczalność
 • większa elastyczności w zakresie dzielenia się uprawnieniami rodzicielskimi
 • poszerzenie kręgu pracowników uprawnionych do urlopów z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich.
 • wydłużenie urlopu rodzicielskiego maksymalnie do 64 bądź 68 tygodni w przypadku łączenia korzystania z takiego urlopu z wykonywaniem pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • nowe zasady wykorzystywania 2 dni zwolnienia od pracy w przypadku wychowywania przynajmniej jednego dziecka
   w wieku do 14 lat. Możliwość wykorzystywania tego zwolnienia w godzinach.
 • urlop ojcowski - zmiana zasad wykorzystywania (wyższy wiek dziecka, możliwość wykorzystania uprawnienia w częściach).
 • uprawnienia dotyczące urlopów związanych z rodzicielstwem oraz zasiłku macierzyńskiego dla pracownika ojca w razie zgonu matki niebędącej pracownicą lub porzucenia przez nią dziecka, bądź w przypadku, gdy matka legitymuje się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji i stan jej zdrowia uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem
 • wydłużone terminy składania wniosków o poszczególne urlopy z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich
 • urlop wychowawczy - zmiany w Kodeksie pracy w zakresie składania wniosku, wymagane dokumenty; skutki niezachowania terminu na złożenie wniosku a ochrona trwałości stosunku pracy
 • zasady ochrony stosunku pracy podczas korzystania przez pracowników z uprawnień rodzicielskich - wprowadzenie
   wyraźnej regulacji w tym zakresie
 • urodzenie dziecka w trakcie urlopu rodzicielskiego bądź wychowawczego - kwestie problematyczne
 • prace szczególnie niebezpiecznych dla zdrowia kobiet - nowe regulacje

2. Urlop wypoczynkowy

 • zaległy urlop (obowiązujący w 2018 r. termin wykorzystania urlopu zaległego)
 • zasady udzielania urlopu zaległego (możliwość wysłania pracownika na zaległy urlop - najnowsze orzecznictwo SN;
  nowy obowiązek informacyjny pracodawcy w tym zakresie)
 • prawidłowe udzielanie urlopu wypoczynkowego (rola planu urlopów, wymóg wykorzystania przez pracownika 14 kolejnych dni wypoczynku - najnowsza wykładnia PIP)
 • zasady przesuwania terminu urlopu; zasady odwołania pracownika z urlopu
 • prawidłowe ustalenie wymiaru urlopu (wcześniejsze okresy zatrudnienia również za granicą; okresy nauki; pobierania
  zasiłku dla bezrobotnych)
 • zasady ustalania urlopu proporcjonalnego (niepełny etat, zatrudnienie przez część miesiąca bądź roku; udanie się pracownika na urlop wychowawczy i powrót po tym urlopie)
 • urlop na żądanie (najnowsze orzecznictwo SN; możliwość nieudzielenia urlopu na żądanie)
 • urlop wypoczynkowy po długotrwałej chorobie (najnowsze orzecznictwo SN)
 • zwolnienie pracownika z obowiązku wykonywania pracy, a urlop wypoczynkowy
 • urlop wypoczynkowy pracowników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (zasady nabywania; oraz ustalania
  proporcji)
 • współczynnik urlopowy w 2018 r.

3. Problematyka czasu pracy, w tym czas pracy pracowników niepełnosprawnych

 • miejsce pracy a czas pracy
 • czynności nie będące pracą - ich zaliczanie do czasu pracy
 • wymiar czasu pracy w 2018 r.
 • wydłużenie okresu rozliczeniowego (systemy w których jest to dopuszczalne), indywidualne rozkłady czasu pracy, gwarancje wynagrodzeniowe
 • zasady wprowadzenia ruchomego systemu czasu pracy
 • aktualna wykładnia dotycząca prawidłowego sporządzania harmonogramów czasu pracy (możliwość tworzenia harmonogramów na krótsze niż okres rozliczeniowych cząstki, obowiązek przekazania pracownikowi harmonogramu z wyprzedzeniem)
 • prawidłowa gwarancja okresu odpoczynku dobowego i średniotygodniowego, zasady oddawania równoważnego
  okresu odpoczynku
 • pojęcie doby pracowniczej i dnia wolnego (najnowsze orzecznictwo SN dotyczące pojęcia dnia wolnego obejmującego
  część poprzedniej doby pracowniczej)
 • dopuszczalne systemy czasu pracy (orzecznictwo zakazujące tworzenia tzw. mieszanych systemów czasu pracy)
 • praca w godzinach nadliczbowych (dopuszczalność pracy w nadgodzinach i jej ograniczenia)
 • zasady rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych
 • praca w "wolną sobotę" - zasady dopuszczalności i prawidłowa rekompensata
 • praca w niedzielę i święto - jak ją prawidłowo zrekompensować
 • czas pracy a szkolenia (bhp i inne)
 • czas pracy a podróże służbowe pracowników (podróż służbowa w nocy - najnowsze stanowisko MPiPS)
 • dyżur (prawidłowe zlecanie i rekompensata)
 • czas pracy kadry kierowniczej (problematyka nadgodzin)
 • prawidłowe zasady dotyczące odpracowania prywatnych wyjść pracowników
 • pracownicy z orzeczonym stopniem niepełnosprawności - obowiązujące ich normy czasu pracy (wyrok TK);
  dopuszczalność pracy w nadgodzinach; zgodne z prawem odpracowanie prywatnych wyjść; możliwość zastosowania równoważnego systemu czasu pracy; dopuszczalność pracy w systemie ruchomego czasu pracy.
KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

     

Cena: 900 + 23% VAT*

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma.


Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia

Uwaga!
Istnieje możliwość uczestniczenia w wybranym dniu szkolenia.
Cena 1 dnia szkolenia: 520 zł + 23 %VAT

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Łódź
Centrum miasta
Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera