BDO

Kompendium Prawa pracy. Nowe regulacje obowiązujące w 2018 r.Projektowane zmiany przepisów w 2019r.Aktualna wykładnia obowiązujących rozwiązań (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 1080418

Miejsce: Łódź, Centrum miasta

Termin: 6 grudzień 2018 - 7 grudzień 2018

Cena: 900.00 zł +VAT

Program

Dzień I

1. ZMIANY W KODEKSIE PRACY OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2019 R.

 • Skrócenie z 50 do 10 lat okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej:
  - okres przechowywania dokumentacji dla stosunków pracy nawiązanych po dniu 31 grudnia 1998 r., a przed dniem 1 stycznia 2019 r. - szczególna regulacja;
  - obowiązek wydania wraz ze świadectwem pracy informacji o okresie przechowywania dokumentacji i późniejszej możliwości jej odbioru;
  - obowiązek pracodawcy zniszczenia dokumentacji w przypadku jej nieodebrania.
 • Możliwość zmiany postaci prowadzenia akt z papierowej na elektroniczną:
  - prawidłowe zawiadomienie aktualnych i byłych pracowników o możliwości odbioru akt w formie papierowej;
  - możliwość zniszczenia akt w przypadku braku ich odbioru;
  - nowe zasady wydawania wydruku bądź kopii elektronicznej całości/części dokumentacji pracowniczej.
 • Możliwość żądania od 1 stycznia 2019 r. podania przez pracownika numeru rachunku bankowego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracę oraz obowiązek działu kadr i płac wobec pracowników otrzymujących przed nowelizacją wynagrodzenie w kasie - czas na realizację tego obowiązku do upływu 21 stycznia 2019 r.

2. NOWE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ (od 1 stycznia 2019 r.)

 • Podział akt osobowych pracownika na 4 części (A-D).
 • Możliwość tworzenia i przechowywania dokumentów w częściach powiązanych ze sobą tematycznie (B1, B2, C1, C2).
 • Wymóg sporządzania wykazu dokumentów i ich gromadzenia w porządku chronologicznym.
 • Zasady prowadzenia pozostałej dokumentacji pracowniczej m.in.:
  - ewidencji czasu pracy - kopia rozkładu czasu pracy, ewidencja, wnioski i zgody pracownicze;
  - karty (listy) wypłaconego wynagrodzenia.
 • Odpowiednie stosowanie przepisów o dokumentacji pracowniczej do umów o pracę zawartych na innej podstawie.
 • Obowiązek pracodawcy dostosowania się do nowych wymagań w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
 • Dodatkowe wymagania w zakresie przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej m.in. konieczność wprowadzenia procedur tworzenia kopii zapasowych, nanoszenia metadanych, przenoszenie między systemami).

3. Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie:

 • Zakresu danych osobowych, które pracodawca może pobierać od kandydata do pracy i od pracownika.
 • Dopuszczalnej dobrowolnej zgody na pobieranie innych danych.
 • Możliwości pozyskiwania przez pracodawcę danych biometrycznych.
 • Katalogu danych, których przetwarzanie nie jest możliwe nawet za zgodą pracownika.
 • Badań profilaktycznych osób przyjmowanych do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko pracy w ciągu 30 dni od rozwiązania/wygaśnięcia wcześniejszego stosunku pracy - możliwość żądania przez pracodawcę aktualnego 
  orzeczenia lekarskiego o zdolności do pracy.
 • Zasad wprowadzenia i stosowania monitoringu - szczególnego nadzoru nad miejscem pracy lub terenem wokół zakładu pracy.
 • Dyskryminacji i mobbingu - ułatwienie pracownikom dochodzenia roszczeń; nowe zasady przyznawania odszkodowania i zadośćuczynienia.

4. Problematyka związana z obowiązywaniem RODO:

 • Komunikat UODO odnośnie czynności pracodawcy, które należy poprzedzić oceną skutków planowanych operacji.
 • Kwestia dopuszczalność kopiowania dowodu osobistego.
 • Zasady postępowania z dokumentacją kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni w wyniku rekrutacji.

5. Zasady wprowadzenia i stosowania monitoringu wizyjnego oraz monitoringu poczty służbowej pracownika.

6. Pozostałe planowane zmiany w zakresie:

 • Szkoleń bhp - zwiększenie możliwości wyboru przez pracodawcę wyznaczenia osoby pełniącej służbę BHP.
 • Ograniczenia obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych BHP dla pracowników biurowych.
 • Obowiązku tworzenia procedury antykorupcyjnej i ochrony pracowników z nadanym statusem sygnalisty.
 • Pracowniczych Planów Kapitałowych - obowiązki informacyjne wobec pracowników, obowiązek dokonania wyboru przedstawicieli pracowników.

7. Kontrole PIP w zakresie prawidłowego wynagradzania zleceniobiorców i zakazu nadużywania umów cywilnoprawnych.

8. Złagodzenie wymogów co do obowiązku tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (podniesienie progu z 20 do 50 pracowników). Projektowane zmiany oraz aktualna wykładnia dotycząca przetwarzania dokumentów pozyskanych w związku z kryterium socjalnym sytuacji materialnej pracownika.

9. Ochrona trwałości zatrudnienia w związku z obniżeniem wieku emerytalnego.

10. Minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych w 2019 r. - 14, 50 zł

 • pracodawcy objęci regulacją;
 • obowiązek prowadzenia ewidencji przepracowanych godzin;
 • zgodna z prawem dopuszczalność potrąceń.

11. Zatrudnianie - REGULACJE DOTYCZĄCE:

 • Umowy na czas określony:
  - przekształcenie się części umów terminowych po 21 listopada 2018 r. w umowy na stałe,
  - dopuszczalna "odnawialności" limitu umów (33 miesiące bądź 3 umowy),
  - umowy na czas określony, które nie podlegają limitowaniu - obowiązek wskazania celu lub okoliczności np.: zastępstwo nieobecnego pracownika, prace o charakterze dorywczym lub sezonowym,
  - obowiązek powiadomienia PIP w przypadku zawarcia umowy terminowej, w której pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie i uzasadniające zawarcie dłuższej umowy na czas określony;
 • Prawidłowe zasady zawierania umowy w celu zastępstwa nieobecnego pracownika.
 • Prawidłowy wybór pomiędzy umową o pracę a umowami cywilnoprawnymi.

12. Likwidacja syndromu pierwszej dniówki - nowe obowiązki pracodawcy.

13. Badania profilaktyczne pracowników:

 • Właściwy wybór zakładu opieki zdrowotnej.
 • Dopuszczalne honorowanie orzeczeń lekarskich uzyskanych przez pracownika w wyniku skierowania na badania przez  poprzedniego pracodawcę.
 • Zasady kierowania na badania pracowników prowadzących samochody w celach służbowych. Nowy projekt  rozporządzenia Ministra Zdrowia.
 • Badania osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnych.
 • Nowy wzór skierowania na badania lekarskie(wstępne/okresowe/kontrolne).
 • Stosowanie bhp wobec osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.

14. Zasady rozwiązania umów o pracę:

 • Wprowadzenie ustawowych okresów wypowiedzenia dla umów na czas określony.
 • Uzależnienie uprawnień stron stosunku pracy związanych z wypowiedzeniem umowy o pracę od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy.
 • Umowa na zastępstwo - zasady wypowiadania.
 • Wskazanie przyczyny wypowiedzenia - obowiązki pracodawcy w przypadku umowy na czas określony i umowy bezterminowej.
 • Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia - nowe uprawnienia pracodawcy.
 • Długotrwała choroba pracownika - zasady rozwiązania umowy.
 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (tryb dyscyplinarny z inicjatywy pracodawcy oraz pracownika a także rozwiązanie z powodu długotrwałej nieobecności pracownika).
 • Skuteczne wręczenie wypowiedzenia (również w przypadku nieobecności pracownika).
 • Sytuacje, w których nie są potrzebne kryteria doboru do zwolnień.

15. Nowe wydłużone do 21 dni terminy odwołania się pracownika do sądu pracy, od:

 • Wypowiedzenia umowy o pracę,
 • Rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. lub od dnia jej wygaśnięcia,
 • Przepisy przejściowe w tym zakresie.

16.  Zasady wystawiania świadectw pracy:

 • Nowe zasady wydawania świadectw pracy po kolejnych umowach okresowych (w ciągu 7 dni tylko na żądanie pracownika).
 • Obowiązkowa informacja w związku ze zmianą okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 • Prawidłowe dokonywanie korekty świadectwa pracy.
 • Zasady wydawania duplikatów i odpisów.
 • Uprawnienia dodatkowe (np. związane z rodzicielstwem) które należy wskazać w świadectwie pracy.
 • Urlop wypoczynkowy wykazywany w świadectwie pracy w przypadku trwającej kolejnej umowy o pracę zawartej między stronami.
 • Dopuszczalna możliwość wyboru wzoru świadectwa pracy.
 • Projektowane zmiany dotyczące zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy bądź wydanie przez sąd  orzeczenia zastępującego świadectwo (w przypadku zaprzestania działalności przez pracodawcę lub innych przyczyn uniemożliwiających wydanie pracownikowi świadectwa pracy).

17. Nowe regulacje:

 • Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej - rozwiązania w przypadku śmierci pracodawcy będącego osobą fizyczną.
 • Ustawa o związkach zawodowych obowiązująca od 1 stycznia 2019 r. (możliwość wstępowania do związków zawodowych ich tworzenia przez osoby wykonujące pracę na innej podstawie niż umowa o pracę).
 • E - zwolnienia od 1 grudnia 2018 r. Obowiązek zmiany Regulaminu pracy w sytuacji, w której wystawiane będą wyłącznie e-zwolnienia.
 • Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej - rozwiązania w przypadku śmierci pracodawcy będącego osobą fizyczną.
 • Ustawa o związkach zawodowych - od 1 stycznia 2019 r. możliwość wstępowania do związków zawodowych ich tworzenia przez osoby wykonujące pracę na innej podstawie niż umowa o pracę.

Dzień II

1. Uprawnienia rodzicielskie pracowników

 • Zmiana zasad zatrudniania kobiet przy pracach uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia.
 • Obowiązujące od czerwca 2018 r. regulacje dotyczące obowiązku pracodawcy stosowania elastycznych form organizacji czasu pracy i telepracy dla: kobiet w ciąży powikłanej, pracowników rodziców dziecka niepełnosprawnego.
 • Nowe zasady korzystania z urlopu rodzicielskiego - zwiększenie dopuszczalnej liczby wniosków oraz nowe terminy ich składania.
 • Do 16 tygodni urlopu rodzicielskiego, które można wykorzystać w terminie późniejszym - do końca roku kalendarzowego w którym dziecko kończy 6 lat.
 • Możliwość rezygnacji pracownika z urlopu rodzicielskiego - nowa większa dopuszczalność.
 • Większa elastyczności w zakresie dzielenia się uprawnieniami rodzicielskimi.
 • Poszerzenie kręgu pracowników uprawnionych do urlopów z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich.
 • Wydłużenie urlopu rodzicielskiego maksymalnie do 64 bądź 68 tygodni w przypadku łączenia korzystania z takiego urlopu z wykonywaniem pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy.
 • Nowe zasady wykorzystywania 2 dni zwolnienia od pracy w przypadku wychowywania przynajmniej jednego dziecka w wieku do 14 lat; możliwość wykorzystywania tego zwolnienia w godzinach.
 • Urlop ojcowski - zmiana zasad wykorzystywania (wyższy wiek dziecka, możliwość wykorzystania uprawnienia w częściach).
 • Uprawnienia dotyczące urlopów związanych z rodzicielstwem oraz zasiłku macierzyńskiego dla pracownika ojca w  razie zgonu matki niebędącej pracownicą lub porzucenia przez nią dziecka, bądź w przypadku, gdy matka legitymuje się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji i stan jej zdrowia uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem.
 • Wydłużone terminy składania wniosków o poszczególne urlopy z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich.
 • Urlop wychowawczy - zmiany w Kodeksie pracy w zakresie składania wniosku, wymagane dokumenty; skutki niezachowania terminu na złożenie wniosku a ochrona trwałości stosunku pracy.
 • Zasady ochrony stosunku pracy podczas korzystania przez pracowników z uprawnień rodzicielskich - wprowadzenie wyraźnej regulacji w tym zakresie.
 • Urodzenie dziecka w trakcie urlopu rodzicielskiego bądź wychowawczego - kwestie problematyczne.

2. Urlop wypoczynkowy:

 • Zaległy urlop (obowiązujący w 2018 r. termin wykorzystania urlopu zaległego)
 • Zasady udzielania urlopu zaległego (możliwość wysłania pracownika na zaległy urlop - najnowsze orzecznictwo SN; nowy obowiązek informacyjny pracodawcy w tym zakresie).
 • Prawidłowe udzielanie urlopu wypoczynkowego (rola planu urlopów, wymóg wykorzystania przez pracownika 14 kolejnych dni wypoczynku - najnowsza wykładnia PIP).
 • Zasady przesuwania terminu urlopu; zasady odwołania pracownika z urlopu.
 • Prawidłowe ustalenie wymiaru urlopu (wcześniejsze okresy zatrudnienia również za granicą; okresy nauki; pobierania zasiłku dla bezrobotnych)
 • Zasady ustalania urlopu proporcjonalnego (niepełny etat, zatrudnienie przez część miesiąca bądź roku; udanie się pracownika na urlop wychowawczy i powrót po tym urlopie).
 • Urlop na żądanie (najnowsze orzecznictwo SN; możliwość nieudzielenia urlopu na żądanie).
 • Urlop wypoczynkowy po długotrwałej chorobie (najnowsze orzecznictwo SN).
 • Zwolnienie pracownika z obowiązku wykonywania pracy, a urlop wypoczynkowy.
 • Urlop wypoczynkowy pracowników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (zasady nabywania; oraz ustalania proporcji).
 • Współczynnik urlopowy w 2018 i 2019 r.

3. Problematyka czasu pracy, w tym czas pracy pracowników niepełnosprawnych

 • Miejsce pracy a czas pracy.
 • Czynności nie będące pracą - ich zaliczanie do czasu pracy.
 • Wymiar czasu pracy w 2018 i 2019 r.
 • Wydłużenie okresu rozliczeniowego (systemy w których jest to dopuszczalne).
 • Indywidualne rozkłady czasu pracy, gwarancje wynagrodzeniowe.
 • Zasady wprowadzenia ruchomego systemu czasu pracy.
 • Aktualna wykładnia dotycząca prawidłowego sporządzania harmonogramów czasu pracy (możliwość tworzenia harmonogramów na krótsze niż okres rozliczeniowych cząstki, obowiązek przekazania pracownikowi harmonogramu z wyprzedzeniem).
 • Prawidłowa gwarancja okresu odpoczynku dobowego i średniotygodniowego, zasady oddawania równoważnego okresu odpoczynku.
 • Pojęcie doby pracowniczej i dnia wolnego (najnowsze orzecznictwo SN dotyczące pojęcia dnia wolnego obejmującego część poprzedniej doby pracowniczej).
 • Dopuszczalne systemy czasu pracy (orzecznictwo zakazujące tworzenia tzw. mieszanych systemów czasu pracy).
 • Praca w godzinach nadliczbowych (dopuszczalność pracy w nadgodzinach i jej ograniczenia).
 • Zasady rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych.
 • Praca w "wolną sobotę" - zasady dopuszczalności i prawidłowa rekompensata.
 • Praca w niedzielę i święto - jak ją prawidłowo zrekompensować.
 • Czas pracy a szkolenia (bhp i inne).
 • Czas pracy a podróże służbowe pracowników (podróż służbowa w nocy - najnowsze stanowisko MRPiPS).
 • Dyżur (prawidłowe zlecanie i rekompensata). Propozycja zmian przepisów dotyczących zasad rekompensowania dyżuru.
 • Czas pracy kadry kierowniczej (problematyka nadgodzin).
 • Prawidłowe zasady dotyczące odpracowania prywatnych wyjść pracowników.
 • Pracownicy z orzeczonym stopniem niepełnosprawności - obowiązujące ich normy czasu pracy (wyrok TK); dopuszczalność pracy w nadgodzinach; zgodne z prawem odpracowanie prywatnych wyjść; możliwość zastosowania równoważnego systemu czasu pracy; dopuszczalność pracy w systemie ruchomego czasu pracy.
KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

     

Cena: 900 + 23% VAT*

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma.


Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia

Uwaga!
Istnieje możliwość uczestniczenia w wybranym dniu szkolenia.
Cena 1 dnia szkolenia: 520 zł + 23 %VAT

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Łódź
Centrum miasta
Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera