BDO

odw-Kompendium prawa pracy - praktyczny przewodnik po zmianach w prawie pracy i czasie pracy (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 1002717

Miejsce: Poznań, Centrum Miasta

Termin: 11 grudzień 2017 - 12 grudzień 2017

Cena: 900.00 zł +VAT

Cel szkolenia

Cel szkolenia:

 • zapoznanie uczestników szkolenia z najnowszymi zmianami w prawie pracy
 • przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej, z zakresu czasu pracy a także przedstawienie podejścia organów inspekcji pracy do kontroli zagadnień czasu pracy
Program

Dzień I

1. Zmiany przepisów wdrożone w ramach pakietu ułatwień dla przedsiębiorców

 • Syndrom pierwszej dniówki wynikający z nowelizacji Kodeksu pracy a odpowiedzialność wykroczeniowa pracodawcy.
 • Regulamin pracy i wynagradzania zasady tworzenia po nowemu.
 • Zasady wydawania świadectwa pracy, obowiązująca treść świadectwa pracy, przepisy przejściowe w tym zakresie.
 • Odpowiedzialność materialna pracownika za powierzone mu mienie w kontekście nowelizacji Kodeksu pracy.
 • Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę po nowelizacji Kodeksu pracy.
 • Uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy w związku ze zmianą ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
  Podmioty podlegające kontroli, środki prawne przysługujące inspektorowi pracy w zakresie nowelizacji dotyczącej minimalnej stawki za godzinę pracy.
 • Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po nowelizacji.

2. Forma dokumentowa w prawie pracy

 • Jakich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy można dokonać za pomocą SMS, e-maila, czy nagrania dźwiękowego?
 • Praktyczny wpływ formy dokumentowej czynności prawych na prawo pracy.

3. Nowe zasady dotyczące zawierania umów o pracę na czas określony

 • Rodzaje umów o pracę po nowelizacji Kodeksu pracy.
 • Przesłanki zawarcia umowy o pracę na okres próbny.
 • Dopuszczalność ponownego zawarcia umowy o pracę na okres próbny.
 • Umowa o pracę na czas określony determinowana maksymalnym okresem jej zawarcia i dopuszczalną liczbą tychże umów
 • Wyjątki od ograniczeń dotyczących zawierania umów o pracę na czas określony.
 • Obowiązek zawiadomienia Okręgowego Inspektora Pracy o zawarciu umowy o pracę na czas określony.
 • Cel lub okoliczności zawarcia umowy o pracę na czas określony jako element umowy o pracę.
 • Konsekwencje nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie możliwości rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem
  przez każdą ze stron.
 • Zrównanie okresów wypowiedzenia umów o pracę na czas określony z okresem wypowiedzenia umów o pracę na
  czas nieokreślony.
 • Możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony z powodu ogłoszenia upadłości lub
  likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników. Zwolnienie pracownika z obowiązku
  świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia jako prawo pracodawcy.
 • Roszczenia pracownika po nowelizacji w przypadku rozwiązania umowy o pracę na czas określony z naruszeniem
  przepisów o wypowiadaniu.
 • Wpływ nowelizacji Kodeksu pracy na wysokość odszkodowań pracowniczych.
 • Zasady wynikające z przepisów przejściowych ustawy nowelizującej Kodeks pracy w zakresie umów o pracę na czas
  określony.

4. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

 • Wpływ nowelizacji na rodzaje urlopów rodzicielskich.
 • Zakres podmiotowy nowej regulacji.
 • Termin na złożenie przez pracownicę wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego po urlopie macierzyńskim.
 • Zasady rezygnacji pracownicy z pozostałej części urlopu macierzyńskiego, po wykorzystaniu przez nią 14 tygodni
  urlopu macierzyńskiego.
 • Rezygnacja z części urlopu macierzyńskiego przez pracownicę legitymującą się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji.
 • Przerwanie urlopu macierzyńskiego przez hospitalizowaną pracownicę.
 • Wymiar urlopu rodzicielskiego po nowelizacji.
 • Znowelizowane zasady udzielania urlopu rodzicielskiego.
 • Zmiany dotyczące zasad udzielania urlopu ojcowskiego, urlopu wychowawczego.
 • Opieka nad dzieckiem do lat 14 po nowemu.

Dzień II

1. Ewidencja czasu pracy

 • Zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy.

2. Czas pracy

 • Definicja czasu pracy.
 • Doba pracownicza i tydzień w ujęciu Kodeksu pracy.
 • Praca w tej samej dobie - studium przypadków.
 • Jakie czynności zaliczamy do czasu pracy?
 • Wyjścia prywatne w czasie pracy.

3. Odpoczynek w prawie pracy

 • Odpoczynek dobowy i tygodniowy.

4. System i rozkład czasu pracy

 • Dobór optymalnego systemu czasu pracy.
 • Okres rozliczeniowy czasu pracy.
 • "Przepustka" do pracy w niedzielę i święta.
 • Specyfika rozliczania czasu pracy pracowników zarządzających zakładem pracy.
 • Kiedy należy tworzyć rozkład czasu pracy, a kiedy pracodawca jest z takiego obowiązku zwolniony?
 • Zmiany harmonogramu czasu pracy.
 • Zapewnienie dnia wolnego za pracę w dniu wolnym wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

5. Praca w godzinach nadliczbowych

 • Kiedy dochodzi do świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych?
 • Przesłanki świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych.
 • Praca w godzinach nadliczbowych w warunkach przekroczenia dobowej normy czasu pracy i przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy.
 • Zasady rekompensaty pracy świadczonej w godzinach nadliczbowych.
 • Obowiązek udzielenia czasu wolnego od pracy.
 • Niepełny wymiar czasu pracy a nadgodziny.
 • Niepełnosprawność a praca w nadgodzinach.
 • Choroba pracownika przypada w dniu wolnym od pracy.

6. Ćwiczenia na przykładowej ewidencji czasu pracy.

KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

     

Cena: 900 + 23% VAT*

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma.


Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia

Uwaga!
Istnieje możliwość uczestniczenia w wybranym dniu szkolenia.
Cena 1 dnia szkolenia: 490 zł + 23 %VAT

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Poznań
Centrum Miasta
Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera