BDO

Nowe zasady prowadzenie dokumentacji pracowniczej - rewolucyjne zmiany wynikające ze znowelizowanego Kodeksu pracy oraz z RODO (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 1012518

Miejsce: Katowice, Centrum miasta

Termin: 13 listopad 2018 - 13 listopad 2018

Cena: 520.00 zł +VAT

Prowadzący
Anna Kamińska - Pietnoczko

Prawnik specjalizujący się w dziedzinie prawa pracy i ochrony danych osobowych. Wykładowca prawa pracy m.in. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, w Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Doktorantka w Katedrze Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania - Zakład Społeczno-Prawnych Problemów Zatrudnienia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka licznych publikacji, w tym współautorka komentarzy do Kodeksu pracy.

Cel szkolenia

Pracodawca w procesie rekrutacji i zatrudnienia może natrafić na liczne problemy i pułapki związane z przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, zakazu dyskryminacji i dokumentacji osobowej.

Po pierwsze od 25.5.2018 r. obowiązuje nowe, surowsze europejskie prawo danych osobowych czyli ogólne rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO), co wymusiło zmianę podejścia do przechowywania i wykorzystywania danych osobowych.
Po drugie, od 1.1.2019 r. wejdą w życie nowe przepisy ustawowe i wykonawcze regulujące zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Zakres zmian a także wprowadzenie formuły elektronicznej prowadzenia dokumentacji mają charakter rewolucyjny.
Po trzecie, trzeba mieć na względzie, że planowana jest nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie żądania i przetwarzania danych osobowych, w tym tych dotyczących kandydatów na pracownika.

Szkolenie pozwoli uczestnikom zapoznać się ze zmienionymi zasadami przetwarzania danych osobowych, w tym prowadzenia i przechowywania akt osobowych pracowników oraz dokumentacji kadrowej. Szkolenie uwęglania zamiany prawa wynikające z RODO oraz nowe przepisy Kodeksu pracy obowiązujące od stycznia 2019 r.

Szkolenie ma na celu usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu prawidłowego prowadzenia dokumentacji towarzyszącej zatrudnianiu pracowników, co w szczególności umożliwi uniknięcie bardzo wysokich kar administracyjnych związanych z nieadekwatnym do celu gromadzeniem danych osobowych.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów HR, kadr, płac, a także osób zarządzających tymi działami, a także dla osób pełniących funkcje pracodawców albo ich reprezentujących.

Program

1. Dane osobowe w procesie rekrutacji

 • jak prawidłowo przygotować ogłoszenie o pracę?
 • jakich danych można żądać od kandydata na pracownika?
 • warunki wyrażania zgody w procesie rekrutacyjnym
 • media społecznościowe jako źródło informacji o potencjalnym pracowniku
 • dokumenty w rekrutacji: CV, list motywacyjny, referencje, świadectwa pracy
 • co powinna zawiera część "A" akt osobowych?
 • wstępne badania lekarskie
 • podstawy prawne przetwarzania danych w procesie rekrutacyjnym
 • obowiązek informacyjny wobec kandydat na pracownika

2. Dane osobowe w zatrudnieniu

 • jakich danych można żądać od pracownika - rozszerzony katalog danych
 • warunki wyrażania zgody w procesie zatrudnieniowym
 • wykorzystywanie wizerunku pracownika
 • co powinna zawierać część "B" i "C" akt osobowych?
 • dokumentacja dotycząca czasu pracy (harmonogramy , listy obecności, karty urlopowe)
 • dokumentacja wypadkowa
 • dokumentacja płacowa (listy płac, karty wynagrodzeń)
 • dokumentacja dotycząca oceny pracowniczej oraz kar porządkowych - zatarcie kary porządkowej.
 • dokumentowanie uprawnień związanych z rodzicielstwem
 • zasady prowadzenia dokumentacji dotyczącej Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • jak prawidłowo prowadzić listę obecności?
 • jakie są nowe zasady monitorowania pracowników?
 • udostępnianie informacji związkom zawodowym
 • telefoniczne potwierdzanie danych dla banków i innych instytucji
 • badania lekarskie (okresowe i kontrolne)
 • wystawianie świadectwa pracy
 • co trzeba przechowywać w ramach dokumentacji ZUS?
 • nadanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
 • obowiązek informacyjny pracodawcy w zakresie ochrony danych osobowych
 • podstawy prawne przetwarzania danych w zatrudnieniu
 • nowe prawa pracownika wynikające z RODO, np. prawo dostępu do danych, prawo do przeniesienia danych, prawa do zapomnienia itp.
 • kiedy potrzebna jest umowa powierzania przetwarzania danych w zatrudnieniu?

3. Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej z uwzględnieniem nowych rozwiązań prawnych

 • elektronizacja akt osobowych pracownika
 • jak przeprowadzić przejście z dokumentacji papierowej na elektroniczną?
 • nowe wymogi dotyczące przechowywania akt osobowych
 • ponowne nawiązanie stosunku pracy z byłym pracownikiem
 • nowe obowiązki pracodawcy związane ze zmianą postaci przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • co należy zrobić z dokumentacją pracowniczą w razie likwidacji firmy?
 • nowy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej - kiedy musimy wydać ją pracownikowi, kiedy możemy, a kiedy należy ją zniszczyć?
 • jakie dokumenty zawsze kontroluje PIP?
 • jakie grożą kary za naruszenie przepisów dotyczących dokumentacji osobowej pracowników? Na kogo może zostać nałożona kara w sytuacji naruszenia przepisów?

4. Zatrudnienie pozapracownicze

 • zakres dokumentacji tworzonej i prowadzonej dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych
 • badania lekarskie i szkolenia BHP dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych - zakres dokumentacji

5. Zatrudnianie cudzoziemców, a obowiązek przechowywania dokumentacji

6. Planowane zmiany prawa w zakresie danych osobowych i dokumentacji pracowniczej

 • nowy katalog danych w rekrutacji
 • nowy katalog danych pozyskiwanych od pracownika
 • nowa część akt osobowych - "D"
KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

  

Cena: 520 + 23% VAT*

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma.


Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Katowice
Centrum miasta
Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera