BDO

Obsługa kadrowa w praktyce w 2018 roku. Kompendium wiedzy (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 1087818

Miejsce: Legnica, Centrum miasta

Termin: 12 grudzień 2018 - 12 grudzień 2018

Cena: 490.00 zł +VAT

Prowadzący
Adriana Głuchowska

    trener z wieloletnim doświadczeniem, współpracujący z najlepszymi ośrodkami szkoleniowymi w Polsce. Niezależny konsultant , ekspert na co dzień rozwiązujący nietypowe problemy z praktyki. Przez niemal 17 lat pracy przeszkoliła ok. 10 000 osób, przeprowadzając setki szkoleń. Posiada wszechstronną wiedzę i doświadczenie z zakresu prawa (studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu: prawo i administracja), rachunkowości (dyplom księgowej i studia ekonomiczne w WSDG w Warszawie).  Autorka kilkudziesięciu publikacji i setek materiałów szkoleniowych, specjalista ds. wdrażania procedur  i instrukcji (Kontrola Zarządcza, Polityka Bezpieczeństwa Informacji, Regulaminy). Praktyk - szkoli od lat, zarówno czynnych zawodowo specjalistów, pracowników administracji publicznej, kadrę zarządzającą, głównych księgowych i kadrowców, jak i przedsiębiorców.


 

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest przedstawienie i omówienie najnowszych i przyszłych zmian w przepisach prawa co pozwoli na usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy wynikającej z  zakresu szkolenia. Uczestnicy zdobędą niezbędną praktyczną wiedzę na temat najnowszych uregulowań prawnych i zmian wprowadzonych w 2018 roku oraz podczas  spotkania będą mieli możliwość zapoznania się z praktycznymi wskazówkami rozwiązywania nietypowych, często trudnych, problemów z praktyki oraz wymiany doświadczeń. W czasie szkolenia Prelegent udzieli wyczerpujących wyjaśnień dotyczących problemów zgłaszanych przez Uczestników. Będzie też przestrzeń do konsultacji indywidualnych.
Program

1. Najnowsze uregulowania prawne w zakresie prowadzenia spraw pracowniczych obowiązujące w 2018 roku oraz prawa pracy
2. Kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników w 2018 roku

 • obowiązek założenia akt osobowych pracownika
 • teczka akt osobowych pracownika - zasady zakładania i prowadzenia pracowniczej teczki osobowej ( A, B, C)
 • obowiązkowa dokumentacja w aktach osobowych pracownika - w kontekście RODO

3. Rodzaje umów o pracę w 2018 roku

 • umowy o pracę regulowane kodeksem pracy w 2018
 • umowy cywilnoprawne od 1.01. 2018 roku - warsztaty z ich konstruowania (zlecenie, dzieło)
 • najczęściej popełniane błędy w umowach zawieranych z pracownikiem - analiza przypadków

4. Umowy na czas określony zgodne z najnowszymi uregulowaniami prawnymi

 • limity dopuszczalnego czasu zatrudnienia (33 m-ce lub 3 umowy)
 • umowy terminowe niepodlegające limitowaniu ze względu na ich liczbę, ani czas trwania - przykłady
 • formy uzasadniania okoliczności zawarcia umowy dłuższej, niż przewidywane limity w zatrudnieniu (umowy na zastępstwo, umowy o pracę dorywczą lub sezonową itp.)
 • ograniczenie rodzajów umów o pracę zgodnie z prawem
 • zmiany dotyczące umów na okres próbny
 • nowe uprawnienia pracodawcy w przypadku zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia
 • zasady przekształcania umowy terminowej w umowę na czas nieokreślony - sposoby praktyczne
 • równoległa umowa o pracę z własnym pracownikiem w świetle zasad dopuszczalności
 • umowa o praktyki absolwenckie i możliwość nieodpłatnego wykonywania pracy przez absolwenta
 • umowa o pracę a umowy cywilnoprawne w ocenie sądów pracy oraz PIP - która forma umowy jest  korzystniejsza - analiza przypadku

5. Zatrudnianie pracownika w 2018 roku

 • sporządzanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracownika
 • ustalanie uprawnień urlopowych
 • zaświadczenia lekarskie medycyny pracy
 • szkolenia bhp

6. Badania profilaktyczne pracowników - zasady kierowania i honorowania orzeczeń lekarskich

 • kryteria wyboru zakładu opieki zdrowotnej
 • ważność orzeczenia lekarskiego wydanego na podstawie skierowania od poprzedniego pracodawcy
 • umowy cywilnoprawne a zasady kierowania na badania lekarskie
 • badania profilaktyczne pracowników wykorzystujących samochody w celach służbowych w świetle nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia
 • wzór skierowania na badanie lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne)

7. Dokumentacja pracownicza w okresie zatrudnienia w 2018 roku

 • uprawnienia urlopowe i zasady prowadzenia dokumentacji z tym związanej: karty urlopowe, plany urlopowe, ekwiwalenty za urlop
 • prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich i szkoleń bhp oraz bieżąca kontrola ich aktualności
 • dokumentacja związana z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników

8. Rozwiązywanie stosunku pracy w 2018 roku

 • Ustawowe okresy wypowiedzenia dla umów o pracę regulowanych kodeksem pracy
 • Ustawowe okresy wypowiedzenia dla umów o pracę zawartych na czas określony
 • Zależności pomiędzy wypowiedzeniem umowy o pracę a okresem zatrudnienia w aspekcie uprawnień pracowniczych i obowiązków pracodawcy
 • Wypowiedzenie umowy na czas określony i umowy bezterminowej w aspekcie obowiązku pracodawcy o wskazanie przyczyny wypowiedzenia
 • Prawo pracownika do ochrony przed wypowiedzeniem
 • Rozwiązanie umowy o pracę w przypadku długotrwałej choroby pracownika
 • Rozwiązanie umowy o pracę z powodu długotrwałej nieobecności pracownika
 • Rozwiązanie umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym
 • Rozwiązanie umowy o pracę zgodnie z zasadami wynikającymi z kodeksu pracy oraz tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych
 • Skuteczne wręczenie wypowiedzenia, również w przypadku nieobecności pracownika

9. Świadectwa pracy po zmianach w 2018 roku

 • terminy i tryb sporządzania i wydawania świadectw pracy po nowemu
 • zasady sporządzania świadectwa pracy w 2018 roku
 • sprostowania w świadectwach pracy
 • praktyczne przykłady wystawiania świadectw pracy
 • zasady wydawania zbiorczego świadectwa pracy
 • zasady wydawania duplikatów i odpisów świadectwa pracy
 • uprawnienia dodatkowe wykorzystane przez pracownika, które należy wskazać w świadectwie pracy
 • urlop wypoczynkowy wskazywany w świadectwie pracy w przypadku trwającej kolejnej umowy o pracę zawartej między stronami

10. Urlop wypoczynkowy w 2018 roku ( brak pojęcia "pierwszej pracy")

 • nabywanie prawa i zasady udzielania urlopu wypoczynkowego według najnowszej wykładni PIP w 2018 roku
 • nabywanie prawa i zasady udzielania urlopu wypoczynkowego po urlopie wychowawczym w 2018 roku
 • zasady wykorzystywania i udzielania urlopów zaległych w świetle najnowszego orzecznictwa SN
 • odwołanie pracownika z urlopu, przesunięcie terminu wykorzystania urlopu
 • zasady ustalania wymiaru urlopu oraz nabywania prawa do pierwszego urlopu wypoczynkowego (zaokrąglanie)
 •  kryteria ustalania urlopu proporcjonalnego w 2018 roku
 • urlop na żądanie w świetle najnowszego orzecznictwa SN; możliwość odmowy udzielenia urlopu na żądanie
 • urlop wypoczynkowy po długotrwałej chorobie (najnowsze orzecznictwo SN)
 • zwolnienie pracownika z obowiązku wykonywania pracy, a urlop wypoczynkowy
 • zasady nabywania; oraz ustalania proporcji urlopu w przypadku pracowników z orzeczonym stopniem  niepełnosprawności
 • współczynnik urlopowy w 2018 roku

11. Uprawnienia rodzicielskie pracowników

 • wymiar urlopu rodzicielskiego
 • zasady korzystania z urlopu rodzicielskiego oraz urlopów z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich - dopuszczalna ilość wniosków oraz terminy ich składania
 • dopuszczalność rezygnacji pracownika z prawa do urlopu rodzicielskiego
 • zasady dzielenia się uprawnieniami rodzicielskimi pomiędzy rodzicami
 • prawo do 2 dni zwolnienia z pracy z tytułu wychowywania dziecka ( lub wariant godzinowy)
 • uprawnienia ojca do urlopu rodzicielskiego i zasiłku macierzyńskiego - okoliczności i zasady przyznawania
 • ochrona stosunku pracy w trakcie korzystania z urlopu rodzicielskiego
 • urodzenie dziecka w trakcie urlopu rodzicielskiego

12. Zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej w 2018 r. - ZMIANY!!!

 • obowiązki i sankcje dla pracodawcy za brak i niewłaściwe prowadzenie akt osobowych pracowników
 • obowiązki i sankcje dla pracownika kadr za brak i niewłaściwe prowadzenie akt osobowych pracowników

13. Regulamin pracy i Regulamin wynagradzania w 2018 roku - konieczność zmian w regulaminach po zmianach przepisów
14. NOWOŚĆ - omówienie zmian planowanych od 1.01.2019!  min:

 • Skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat
 • Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej
 • Przyjęcie jako preferowanej bezgotówkowej formy wypłaty wynagrodzeń dla pracowników

15. Indywidualne konsultacje z prelegentem

KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

  

 

Cena: 490zł + 23% VAT*

*
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma


Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Legnica
Centrum miasta
Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera