BDO

odw Ochrona danych osobowych w aspekcie nowych zadań inspektora ochrony danych osobowych w 2018 roku (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 641818

Miejsce: Zakopane, Hotel Czarny Potok

Termin: 19 sierpień 2018 - 21 sierpień 2018

Cena: 2100.00 zł +VAT

Cel szkolenia

Cel szkolenia:
Omówienie szeroko rozumianych zagadnień prawnych oraz propozycji praktycznych rozwiązań pomocnych w budowaniu systemów skutecznej ochrony bezpieczeństwa informacji z uwzględnieniem najnowszych uregulowań prawnych obowiązujących w 2018 roku.  Uczestnicy szkolenia poznają również zasady tworzenia, wdrażania i stosowania polityki bezpieczeństwa informacji, zasady definiowania i analizy ryzyka, zgodnie z wytycznymi oraz zasady stosowania zabezpieczeń w poszczególnych obszarach funkcjonowania Spółki, zgodnie z wytycznymi i standardami RODO.
UWAGA:  UCZESTNICY OTRZYMUJĄ WZORCOWE DOKUMENTY W WERSJI EDYTOWALNEJ!

Grupa docelowa:

 • Osoby pełniące lub przygotowujące się do pełnienia funkcji IOD, odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji w Biurze Rachunkowym
 • Właściciele małych ( również jednoosobowych)  i dużych firm
 • Osoby zainteresowane zagadnieniami ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w swoich jednostkach organizacyjnych w kontekście RODO

Korzyści dla Uczestników szkolenia:
Usystematyzowanie wiedzy i zapoznanie się:

 • z najnowszymi uregulowaniami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, obowiązującymi od 2018 roku, dotyczącymi realizacji zasady współpracy organu nadzorczego z PIP, NIK, CBŚP, CBA oraz zmianami w szczegółowych aktach prawnych powiązanych z tą ustawą oraz z planowanymi zmianami, wprowadzonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady Europy w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych, których wejście w życie zaplanowano na drugi kwartał 2018 roku
 • z zakresem obowiązków i uprawnień IOD zgodnych z ww. przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych
Program

1. Omówienie podstawowych zagadnień oraz uregulowań prawnych obowiązujących od 2017 roku w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji na terenie Polski i Unii Europejskiej oraz planowanych w roku 2018 w zakresie dotyczącym działania Biura Rachunkowego
2. Omówienie obowiązków administratorów danych osobowych w świetle najnowszych uregulowań prawnych oraz w aspekcie zmian planowanych w 2018 roku związanych z przetwarzaniem danych osobowych i bezpieczeństwem informacji w zakresie dotyczącym działania Spółki
a) obowiązek zachowania szczególnej staranności
b) obowiązek informacyjny
c) obowiązek zgodnego z ustawą zabezpieczenia danych osobowych na terenie siedziby administratora
d) obowiązek rejestracji oraz pozyskiwania zgód
e) przymusowe wykonywanie decyzji organu nadzorczego - aspekty praktyczne
f) dokumentacja jaką należy przekazać Klientom Spółki - umowy powierzenia przetwarzania danych, wytyczne dla Klientów ect
3. Dopuszczalność przetwarzania danych osobowych - podstawy prawne i analiza pojęć: przepis prawny; zgoda - zakres i zasady jej formułowania; prawnie usprawiedliwiony cel; realizacja umowy; dobro publiczne
4. Zakres obowiązków i odpowiedzialności w zakresie powierzania i udostępniania danych osobowych w zakresie dotyczącym działania Biura Rachunkowego (powierzanie a udostępnianie - podobieństwa i różnice; zawieranie umów powierzania danych osobowych; udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych za granicę; odpowiedzialność za naruszenie zasad ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji)
5. Administrator Bezpieczeństwa Informacji / Inspektor Ochrony Danych Osobowych - charakterystyka pracy w świetle uregulowań prawnych obowiązujących w Polsce oraz w środowisku międzynarodowym w zakresie dotyczącym działania Spółki (kategorie zagrożeń bezpieczeństwa danych i metody kradzieży danych)
6. Kto może pełnić rolę IOD ?
a) predyspozycje osobowościowe
b) niezbędne kwalifikacje zawodowe - odpowiednia wiedza
c) usytuowanie IOD w strukturze
d) omówienie najczęściej występujących problemów administratorów bezpieczeństwa informacji w zakresie dotyczącym działania Biura Rachunkowego
7. Zasady powoływania i odwoływania IOD - dokumentacja i terminy
8. Uprawnienia i obowiązki IOD po nowemu
a) nowe obowiązki kontrolne w zakresie sprawdzania zgodności przetwarzania danych z przepisami ustawy - zakres merytoryczny i terminy sprawdzenia według wytycznych w zakresie dotyczącym działania Biura Rachunkowego
b) prowadzenie rejestrów zbiorów danych przetwarzanych w Spółce - zmiany w zakresie i obowiązku rejestracji
c) obowiązek zapewnienia w Spółce przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych - UCZESTNICY OTRZYMUJĄ WZORCOWE DOKUMENTY W WERSJI EDYTOWALNEJ!
d)  sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych
e) nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji oraz przestrzegania zasad - UCZESTNICY OTRZYMUJĄ WZORCOWE DOKUMENTY W WERSJI EDYTOWALNEJ!
f) zarządzanie ryzykiem w zakresie przetwarzania danych osobowych w zakresie dotyczącym działania Spółki - UCZESTNICY OTRZYMUJĄ WZORCOWĄ ANALIZĘ ZAGROŻEŃ I RYZYKA W WERSJI EDYTOWALNEJ!
g) zapewnienie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych w Spółce
9. Rejestr przetwarzania danych osobowych - rola i zadania IOD/ w tym zakresie
10. Kto jest zobowiązany do prowadzenia rejestru; zakres danych zamieszczanych w rejestrze; dopuszczalne formy prowadzenia rejestru; zasady udostępniania rejestru; podobieństwa i różnice z dotychczasowym jawnym rejestrem zbiorów danych osobowych prowadzonym przez IOD/IOD) w zakresie dotyczącym działania Spółki Przetwarzanie fotografii - nowe aspekty prawne i techniczne - rola i zadania IOD/IOD w nadzorowaniu przepisów prawa w tym zakresie
11. Obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych jako odpowiednika dotychczas funkcjonującego Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Spółce
12. Współadministratorzy danych osobowych - kim są i kiedy można ich powołać?
13. Podsumowanie szkolenia, dyskusja

KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

       

Cena: 2100 zł + VAT/ osoba

Cena promocyjna: 1790 zł + VAT/osoba
*Cena promocyjna obowiązuje przy dokonaniu zgłoszenia do 22.06.2018r.

Płatności należy dokonać przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule numer faktury proforma.
 
Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, (istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju jednoosobowym za dodatkową opłatą - 100zł),
 • pełne wyżywienie(od obiadokolacji 19.08 do obiadu 21.08.2018), przerwy kawowe,
 • korzystanie ze Strefy Relaksu (basen, dwie sauny oraz jacuzzi),

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Zakopane
Hotel Czarny Potok
ul. Tetmajera 20
018 20 20 215


Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera