BDO

Ochrona danych osobowych w aspekcie nowych zadań inspektora ochrony danych osobowych w 2018 roku

Kod: 641818

Miejsce: Zakopane, Hotel Czarny Potok

Termin: 19 sierpień 2018 - 21 sierpień 2018

Cena: 2100.00 zł +VAT

Prowadzący
Głuchowska Adriana
  ekspert z wieloletnim doświadczeniem, współpracujący z najlepszymi ośrodkami szkoleniowymi w Polsce. Niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz prawa pracy. Od lat zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem procedur w instytucjach sektora finansów publicznych w tym Polityk Bezpieczeństwa Informacji dla sektora publicznego. Właściciel firmy AUDITOR zajmującej się doradztwem, weryfikacją i przeglądem stanu dokumentacji prawno-pracowniczej pod kątem zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Proponuje kompleksowe rozwiązania zmierzające do poprawy stanu dokumentacji.
Jako głos doradczy i ekspert na co dzień rozwiązuje nietypowe problemy z praktyki Przedsiębiorstw i Urzędów. Od 1998 roku przeszkoliła ponad kilkanaście tysięcy osób, przeprowadzając setki szkoleń. Posiadająca wszechstronną wiedzę i doświadczenie z zakresu prawa (studia magisterskie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu: prawo i administracja), rachunkowości (dyplom księgowej i studia ekonomiczne w WSDG w Warszawie, ponadto KPSW oraz studia podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji w WSAIB w Gdyni, przystąpiła do egzaminu audytora PN-ISO/EIC 27001 - Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji). Świadczy profesjonalne usługi outsourcingu ABI oraz doradcze z tego zakresu. Od lat organizuje szkolenia z zakresu prawa pracy oraz ochrony danych osobowych dla najbardziej wymagających Klientów kompleksowo wdrażając wszystkie procedury. Prowadzi webinaria (szkolenia multimedialne na żywo) oraz jest konsultantem biznesowym Akademii Mistrza ZT Kruszwica SA oraz ekspertem Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Współpracuje jako ekspert z grupą BDO oraz wydawnictwem INFOR. Ponadto pełni funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia SIATKA.
Jest Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w Krajowym Rejestrze Klientów Hotelowych sp. z  o.o., Izbie Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, Centrum Usług Wspólnych w Tczewie a ponadto w kilku innych podmiotach z sektora finansów publicznych oraz z sektora prywatnego.
Przygotowuje szkolenia dla specjalistów oraz Inspektorów Urzędu Kontroli Skarbowej, Izb Skarbowych, Urzędów Skarbowych, Urzędów Gmin, Urzędów Miast, Starostw Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy, Kuratoriów Oświaty, GOPS, MOPS, OPS, Szpitali, ZOZ-ów, Zakładów Usług Komunalnych, Straży Miejskiej, Gminnej, Inspekcji Celnej, Inspekcji Handlowej, Sądów Okręgowych, Rejonowych, Aresztów Śledczych, firm Prywatnych i wielu innych (m.in. Sekretarzy, Skarbników, Komendantów, Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast, Starostów, Dyrektorów, Prezesów, Rzeczników Praw Konsumentów oraz innych Ważnych Klientów).
Autorka publikacji i setek materiałów szkoleniowych z tematyki dotyczącej finansów publicznych oraz prawa pracy, wdrażania procedur i instrukcji w JST (Kontrola Zarządcza, Polityka Bezpieczeństwa Informacji, Instrukcja Kancelaryjna). Praktyk - szkoli od lat zarówno czynnych zawodowo specjalistów, pracowników administracji publicznej, kadrę zarządzającą, głównych księgowych i kadrowców.
Cel szkolenia

Cel szkolenia:
Omówienie szeroko rozumianych zagadnień prawnych oraz propozycji praktycznych rozwiązań pomocnych w budowaniu systemów skutecznej ochrony bezpieczeństwa informacji z uwzględnieniem najnowszych uregulowań prawnych obowiązujących w 2018 roku.  Uczestnicy szkolenia poznają również zasady tworzenia, wdrażania i stosowania polityki bezpieczeństwa informacji, zasady definiowania i analizy ryzyka, zgodnie z wytycznymi oraz zasady stosowania zabezpieczeń w poszczególnych obszarach funkcjonowania Spółki, zgodnie z wytycznymi i standardami RODO.
UWAGA:  UCZESTNICY OTRZYMUJĄ WZORCOWE DOKUMENTY W WERSJI EDYTOWALNEJ!

Grupa docelowa:

 • Osoby pełniące lub przygotowujące się do pełnienia funkcji IOD, odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji w Biurze Rachunkowym
 • Właściciele małych ( również jednoosobowych)  i dużych firm
 • Osoby zainteresowane zagadnieniami ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w swoich jednostkach organizacyjnych w kontekście RODO

Korzyści dla Uczestników szkolenia:
Usystematyzowanie wiedzy i zapoznanie się:

 • z najnowszymi uregulowaniami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, obowiązującymi od 2018 roku, dotyczącymi realizacji zasady współpracy organu nadzorczego z PIP, NIK, CBŚP, CBA oraz zmianami w szczegółowych aktach prawnych powiązanych z tą ustawą oraz z planowanymi zmianami, wprowadzonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady Europy w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych, których wejście w życie zaplanowano na drugi kwartał 2018 roku
 • z zakresem obowiązków i uprawnień IOD zgodnych z ww. przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych
Program

1. Omówienie podstawowych zagadnień oraz uregulowań prawnych obowiązujących od 2017 roku w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji na terenie Polski i Unii Europejskiej oraz planowanych w roku 2018 w zakresie dotyczącym działania Biura Rachunkowego
2. Omówienie obowiązków administratorów danych osobowych w świetle najnowszych uregulowań prawnych oraz w aspekcie zmian planowanych w 2018 roku związanych z przetwarzaniem danych osobowych i bezpieczeństwem informacji w zakresie dotyczącym działania Spółki
a) obowiązek zachowania szczególnej staranności
b) obowiązek informacyjny
c) obowiązek zgodnego z ustawą zabezpieczenia danych osobowych na terenie siedziby administratora
d) obowiązek rejestracji oraz pozyskiwania zgód
e) przymusowe wykonywanie decyzji organu nadzorczego - aspekty praktyczne
f) dokumentacja jaką należy przekazać Klientom Spółki - umowy powierzenia przetwarzania danych, wytyczne dla Klientów ect
3. Dopuszczalność przetwarzania danych osobowych - podstawy prawne i analiza pojęć: przepis prawny; zgoda - zakres i zasady jej formułowania; prawnie usprawiedliwiony cel; realizacja umowy; dobro publiczne
4. Zakres obowiązków i odpowiedzialności w zakresie powierzania i udostępniania danych osobowych w zakresie dotyczącym działania Biura Rachunkowego (powierzanie a udostępnianie - podobieństwa i różnice; zawieranie umów powierzania danych osobowych; udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych za granicę; odpowiedzialność za naruszenie zasad ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji)
5. Administrator Bezpieczeństwa Informacji / Inspektor Ochrony Danych Osobowych - charakterystyka pracy w świetle uregulowań prawnych obowiązujących w Polsce oraz w środowisku międzynarodowym w zakresie dotyczącym działania Spółki (kategorie zagrożeń bezpieczeństwa danych i metody kradzieży danych)
6. Kto może pełnić rolę IOD ?
a) predyspozycje osobowościowe
b) niezbędne kwalifikacje zawodowe - odpowiednia wiedza
c) usytuowanie IOD w strukturze
d) omówienie najczęściej występujących problemów administratorów bezpieczeństwa informacji w zakresie dotyczącym działania Biura Rachunkowego
7. Zasady powoływania i odwoływania IOD - dokumentacja i terminy
8. Uprawnienia i obowiązki IOD po nowemu
a) nowe obowiązki kontrolne w zakresie sprawdzania zgodności przetwarzania danych z przepisami ustawy - zakres merytoryczny i terminy sprawdzenia według wytycznych w zakresie dotyczącym działania Biura Rachunkowego
b) prowadzenie rejestrów zbiorów danych przetwarzanych w Spółce - zmiany w zakresie i obowiązku rejestracji
c) obowiązek zapewnienia w Spółce przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych - UCZESTNICY OTRZYMUJĄ WZORCOWE DOKUMENTY W WERSJI EDYTOWALNEJ!
d)  sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych
e) nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji oraz przestrzegania zasad - UCZESTNICY OTRZYMUJĄ WZORCOWE DOKUMENTY W WERSJI EDYTOWALNEJ!
f) zarządzanie ryzykiem w zakresie przetwarzania danych osobowych w zakresie dotyczącym działania Spółki - UCZESTNICY OTRZYMUJĄ WZORCOWĄ ANALIZĘ ZAGROŻEŃ I RYZYKA W WERSJI EDYTOWALNEJ!
g) zapewnienie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych w Spółce
9. Rejestr przetwarzania danych osobowych - rola i zadania IOD/ w tym zakresie
10. Kto jest zobowiązany do prowadzenia rejestru; zakres danych zamieszczanych w rejestrze; dopuszczalne formy prowadzenia rejestru; zasady udostępniania rejestru; podobieństwa i różnice z dotychczasowym jawnym rejestrem zbiorów danych osobowych prowadzonym przez IOD/IOD) w zakresie dotyczącym działania Spółki Przetwarzanie fotografii - nowe aspekty prawne i techniczne - rola i zadania IOD/IOD w nadzorowaniu przepisów prawa w tym zakresie
11. Obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych jako odpowiednika dotychczas funkcjonującego Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Spółce
12. Współadministratorzy danych osobowych - kim są i kiedy można ich powołać?
13. Podsumowanie szkolenia, dyskusja

KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

       

Cena: 2100 zł + VAT/ osoba

Cena promocyjna: 1790 zł + VAT/osoba
*Cena promocyjna obowiązuje przy dokonaniu zgłoszenia do 22.06.2018r.

Płatności należy dokonać przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule numer faktury proforma.
 
Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, (istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju jednoosobowym za dodatkową opłatą - 100zł),
 • pełne wyżywienie(od obiadokolacji 19.08 do obiadu 21.08.2018), przerwy kawowe,
 • korzystanie ze Strefy Relaksu (basen, dwie sauny oraz jacuzzi),

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Zakopane
Hotel Czarny Potok
ul. Tetmajera 20
018 20 20 215


Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera