BDO

odw-Ochrona prywatności pracownika w prawie pracy - nowe zasady pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych, nowe zasady monitoringu, orzecznictwo na ten temat i nowa wykładnia (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 740318

Miejsce: Kraków, Centrum miasta

Termin: 14 wrzesień 2018 - 14 wrzesień 2018

Cena: 520.00 zł +VAT

Cel szkolenia
Cel szkolenia: zapoznanie uczestników z nowymi zasadami pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych oraz nowymi zasadami monitoringu, a także z orzecznictwem na ten temat i nową wykładnią
Program

1. Prawo pracownika do prywatności - zasady jego rozumienia w prawie pracy, podstawa prawna pracodawcy do ograniczonej ingerencji w prywatność pracownika, w zakresie związanym z wykonywaną przez niego pracą,
2. Ograniczenia pracodawcy w pozyskiwaniu i przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy, pracowników oraz innych osób fizycznych, wykonujących pracę lub korzystających np. z działalności socjalnej pracodawcy, w tym:

 • zasady poprawnego pozyskiwania i przetwarzania informacji o osobach fizycznych, jakie są zawarte w ich danych osobowych zgodnie z RODO,
 • najistotniejsze zasady zapobiegania ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych przez niezgodne z prawem przetwarzanie ich danych, w tym możliwość akredytacji lub uzyskania certyfikatu,
 • przekazywanie określonych informacji w procesie rekrutacyjnym,
 • warunki, jakie musi spełniać zgoda na przetwarzanie danych osobowych, żeby spełniała wymagania RODO,
 • tworzenie rejestru czynności przetwarzania,
 • poprzedzenie stosowania określonych procedur z zakresu prawa pracy oceną skutków planowanych operacji,

3. Obowiązek i zasadność korzystania z pracy Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), zasady współpracy działów kadr z IOD,
4. Obowiązki w przypadku stwierdzenia naruszenia poprawności przetwarzania danych - zasady poprawnego postępowania (rejestrowania, zgłaszania, wyjaśniania),
5. Kontrole GIODO (UODO):

 • jak będą się odbywały zgodnie z nowymi przepisami,
 • ile będą trwały,
 • jakie będą w tym zasady nakładania i wysokość mandatów,
 • kto i za co będzie ponosił odpowiedzialność u danego pracodawcy,

6. Zasady pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników zgodnie z nowymi przepisami Kodeksu pracy - jakich danych można żądać i na jakiej podstawie, zwłaszcza:

 • weryfikacja wykorzystywanych dokumentów (konieczność sprawdzenia poprawności m.in. kwestionariuszy osobowych przedkładanych do wypełnienia kandydatom do pracy oraz nowym pracownikom),
 • warunki, jakie ma spełniać zgoda kandydata do pracy oraz pracownika na przetwarzanie danych osobowych (w sytuacji, gdy pracodawca nie ma innej podstawy ich przetwarzania, a przetwarzanie za zgodą jest dopuszczalne),
 • problematyka związana z przetwarzaniem zdjęć (w jakich przypadkach można pozyskiwać zdjęcia kandydata do pracy oraz pracownika),
 • nowe przepisy dotyczące przetwarzania danych zawartych w orzeczeniach lekarskich o zdolności pracownika do pracy oraz w skierowaniach na badania (poprawne skierowanie na badanie wstępne),

7. Nowe przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, oraz wykładnia dotycząca przetwarzania dokumentów pozyskanych w związku z oceną sytuacji socjalnej pracowników,
8. Wprowadzana od 1 stycznia 2019 r. możliwość żądania przez pracodawcę podania przez pracownika numeru rachunku bankowego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracę oraz obowiązek działu kadr i płac wobec pracowników otrzymujących przed nowelizacją wynagrodzenie w kasie (czas na realizację do upływu 21 stycznia 2019 r.),
9. Uprawnienie pracodawcy co do kontroli czasu pracy, sposobu wykonywania pracy oraz bezpieczeństwa w miejscu pracy - zgodnie z nowymi przepisami Kodeksu pracy, w tym:

 • zasady stosowania monitoringu wizyjnego, monitoringu służbowej poczty elektronicznej, aktywności pracownika w Internecie oraz innych monitoringów, wynikające z nowych przepisów Kodeksu pracy,
 • obowiązek wprowadzenia postanowień o stosowanym monitoringu do Regulaminu pracy lub innego wskazanego w przepisach aktu wewnętrznego (praktyczne przykłady postanowień),
 • obowiązki informacyjne wobec pracowników objętych monitoringiem i terminy na ich zrealizowanie,
 • obowiązek wprowadzenia odpowiednich oznaczeń monitorowanych miejsc oraz narzędzi pracy,
 • obowiązek poprzedzenia stosowania monitoringu oceną skutków planowanych operacji zgodnie z RODO,

10. Orzecznictwo dotyczące kontroli pracownika w miejscu pracy oraz pozyskiwania informacji o nim, w szczególności dotyczące:

 • prawa do aktualnej informacji o miejscu zamieszkania,
 • prawa do informacji o dodatkowym zatrudnieniu,
 • skutków monitorowania pracowników z naruszeniem prawa, w szczególności bez poinformowania pracowników o objęciu ich monitoringiem,
 • stosowania prowokacji wobec pracownika,

11. Najnowsze orzecznictwo dotyczące prawa pracodawcy będącego osobą fizyczną lub osoby reprezentującej pracodawcę wobec pracownika do prywatności komunikowania się - wyjaśniające w jakich sytuacjach nagrywanie pracodawcy jest dopuszczalne, a w jakich zabronione.
12. Nowe obowiązki związane ze zmianą przepisów dotyczących prowadzenia oraz przechowywania akt osobowych pracownika i pozostałej dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019 r. w szczególności:

 • dodatkowe obowiązki pracowników działów kadr związane z informowaniem pracowników o terminie przechowywania ich dokumentacji (okres przechowywania, termin na odebranie, termin na zniszczenie, w którym dokumentacja pracownicza może być odebrana warunkowo) - informacja wydawana razem ze świadectwem pracy (przykładowy wzór informacji),
 • obowiązek wydawania kopii dokumentacji na każde życzenie pracownika, byłego pracownika (albo uprawnionej osoby) -zasady sporządzania takich kopii,
 • dodatkowy obowiązek pracowników działów kadr, który pojawi się w razie zmiany postaci przechowywanych dokumentów z papierowej na elektroniczną - obowiązek zwrócenia pracownikowi, byłem pracownikowi (ewentualnie innej uprawnionej osobie) poprzedniej postaci dokumentacji w terminie 30 dni,
 • konieczność wprowadzenia dodatkowych procedur w razie podjęcia decyzji o przetwarzaniu dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej (m.in. procedury tworzenia kopii zapasowych, nanoszenia metadanych, przenoszenia z nośnika na nośnik w celu zapobiegnięcia utracie).
KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

  

 

Cena: 520zł + 23% VAT*

*
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma


Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Kraków
Centrum miasta
Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera