BDO

Planowanie, rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy ze szczególnym uwzględnieniem systemu równoważnego czasu oraz zgodnie z planowanymi zmianami (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 647718

Miejsce: Rzeszów, Centrum miasta

Termin: 27 czerwiec 2018 - 27 czerwiec 2018

Cena: 430.00 zł +VAT

Cel szkolenia
Cel szkolenia: zapoznanie uczestników z wybranymi zagadnieniami z zakresu planowania, rozliczania i ewidencjonowania czasu pracy, ze szczególnym uwzględnieniem równoważnego czasu pracy  oraz planowanych zmian 2018/2019
Program

1. Cechy charakterystyczne i zasady stosowania systemu równoważnego czasu pracy (porównanie z podstawowym),
2. Dopuszczalność stosowania zadaniowego czasu pracy (na podstawie najnowszego orzecznictwa),
3. Cechy charakterystyczne i dopuszczalność stosowania zmianowego rozkładu czasu pracy (systemu pracy zmianowej),
4. Znaczenie okresu rozliczeniowego dla potrzeb planowania i rozliczania czasu pracy, z uwzględnieniem ukształtowanej praktyki,
5. Planowane zmiany w przepisach, zgodnie z którymi niektórzy pracownicy rodzice będą mogli wnioskować o elastyczne rozwiązania z zakresu prawa pracy (które mają wejść w życie w br.),
6. Zasady korzystania z przerw w pracy zgodnie z wykładnią i najnowszym orzecznictwem,
7. Zasady tworzenia harmonogramów (grafików) czasu pracy oraz zasady podawania ich do wiadomości pracowników (z uwzględnieniem planowanych zmian),

 • zasady tworzenia rozkładu (harmonogramu) czasu pracy pracownika w sytuacji święta przypadającego w innym dniu tygodnia niż niedziela (na przykładzie święta w sobotę, które przypadło w dniu 6 stycznia br.),
 • planowanie w granicach doby pracowniczej oraz z zachowaniem odpoczynku dobowego i tygodniowego (praktyczne przykłady),
 • zasadność stosowania ruchomego czasu pracy - systemy i rozkłady czasu pracy, w których stosowanie ruchomego czasu pracy może być praktycznym rozwiązaniem,
 • ograniczenie dotyczące planowania pracy w niedzielę (w placówkach handlowych zgodnie z najnowszymi przepisami oraz planowane w odniesieniu do innych pracodawców),
 • przypadki, w których dopuszczalne jest dokonanie przez przełożonego zmiany rozkładu (harmonogramu) czasu pracy pracownika (stanowiska MRPiPS oraz PIP),

8. Polecanie dodatkowej pracy - ograniczenia ze względu na:

 • limit godzin nadliczbowych wykonywanych z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy,
 • konieczność zachowania okresów odpoczynku (rodzaj pracy nadliczbowej, w przypadku której możliwe jest naruszenie okresu odpoczynku),
 • zasady oddawania równoważnego odpoczynku zgodnie z wykładnią MRPiPS,
 • skutki niezachowania okresów odpoczynku zgodnie z wykładnią PIP i orzecznictwem,

9. Przypadki, gdy przebywanie pracownika w zakładzie pracy po godzinach nie jest pracą nadliczbową, ze szczególnym uwzględnieniem odpracowania wyjścia prywatnego oraz spóźnienia,
10. Zasady rekompensowania pracownikom pracy w godzinach nadliczbowych dobowych, w szczególności:

 • wysokość wynagrodzenia za pracę przekraczającą normy czasu pracy,
 • uprawnienie pracodawcy do wyboru formy rekompensaty (dodatek do wynagrodzenia albo czas wolny),
 • przypadki, w których możliwe jest wypłacanie ryczałtu za pracę w godzinach nadliczbowych, zasady ustalania ryczałtu (zgodnie z orzecznictwem i wykładnią),

11. Poprawne rekompensowanie pracy nadliczbowej dobowej czasem wolnym, w tym zasady przyjmowania od pracowników wniosków o czas wolny,
12. Praca dni wolne, w szczególności gdy praca jest wykonywana w równoważnym systemie czasu pracy, w tym:

 • zasady oddawania pracownikowi dnia wolnego w zamian za pracę w dniu pierwotnie wolnym,
 • termin na oddanie dnia wolnego,
 • praca w dniu wolnym i w godzinach nadliczbowych dobowych (zasady postępowania zgodnie z wykładnią),

13. Skutki nieoddania pracownikowi dnia wolnego w zamian za pracę w dniu pierwotnie wolnym, w szczególności:

 • obowiązek finansowej rekompensaty takiej pracy,
 • ryzyko mandatu ze strony PIP w razie nieoddania dnia wolnego w zamian za pracę w dniu, który był zaplanowany jako wolny z tytułu pracy w przeciętnie 5 dniowym tygodniu pracy,

14. Rozliczanie dodatkowej pracy pracownika zatrudnionego na część etatu, w tym:

 • zasady rekompensowania pracy ponadwymiarowej i pracy nadliczbowej pracownika zatrudnionego na część etatu zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie o pracę (wyjaśnienie różnic),
 • obowiązek wprowadzenia w umowie o pracę pracownika zatrudnionego na część etatu klauzuli dotyczącej rekompensowania jego ewentualnej pracy ponadwymiarowej oraz wyjątki od tego obowiązku,
 • wynikające z orzecznictwa Sądu Najwyższego skutki niestosowania klauzul o pracy ponadwymiarowej pracowników zatrudnionych na część etatu,

15. Czas pracy kadry kierowniczej - odrębności w porównaniu z innymi pracownikami, bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego w tej kwestii,
16. Prawidłowe prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników zgodnie z wykładnią PIP praz:

 • nadchodząca od 1 stycznia 2019 r. zmiana okresu przechowywania kart ewidencji czasu pracy oraz planowane nowe zasady dokumentowania czasu pracy,
 • karta ewidencji czasu pracy, a lista obecności (informacje, których nie wolno zaznaczać na liście obecności ze względu na ochronę danych osobowych - szczególnie ważne od 25 maja br.).
KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

   

Cena: 430zł + 23% VAT*

*
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma


Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Rzeszów
Centrum miasta
Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera