BDO

Praktyczny przewodnik po zmianach w prawie pracy. Zatrudnianie, akta osobowe i ochrona danych osobowych w 2018 r (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 641518

Miejsce: Poznań, Centrum Miasta

Termin: 15 czerwiec 2018 - 15 czerwiec 2018

Cena: 520.00 zł +VAT

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowelizacjami zaplanowanymi na 2018r. które niosą ze sobą przełomowe zmiany w zakresie zatrudniania pracowników. Oprócz Kodeksu pracy i ustawy o ochronie danych osobowych nowelizacji ulegnie szereg przepisów związanych z zatrudnieniem. Szkolenie ma na celu zaznajomienie uczestników z założeniami (projektami) ustaw oraz ostatnimi wprowadzonymi w życie zmianami przepisów w tym zakresie. 
Program

1. Założenia projektów dotyczących:

 • ustawy o ochronie danych osobowych,
 • ustawy o związkach zawodowych.

2. Ustawa z 10.01.2018r. dotycząca elektronizacji i skrócenia okresu przechowywania akt pracowniczych.
3. Zatrudnianie pracowników tymczasowych po nowelizacji przepisów.
4. Ochrona przedemerytalna od 01. października 2017r..
5. Jak zatrudniać na podstawie umowy zlecenia zgodnie z wymaganiami ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę?
6. Zmiany przepisów wdrożone w ramach pakietu ułatwień dla przedsiębiorców:

 • syndrom pierwszej dniówki wynikający z nowelizacji Kodeksu pracy a odpowiedzialność wykroczeniowa pracodawcy,
 • regulamin pracy i wynagradzania zasady tworzenia po nowemu,
 • zasady wydawania świadectwa pracy, obowiązująca treść świadectwa pracy, przepisy przejściowe w tym zakresie,
 • odpowiedzialność materialna pracownika za powierzone mu mienie w kontekście nowelizacji Kodeksu pracy,
 • odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę po nowelizacji Kodeksu pracy,
 • zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po nowelizacji.

7. Nowe zasady dotyczące zawierania umów o pracę na czas określony:

 • rodzaje umów o pracę po nowelizacji Kodeksu pracy,
 • przesłanki zawarcia umowy o pracę na okres próbny,
 • dopuszczalność ponownego zawarcia umowy o pracę na okres próbny,
 • umowa o pracę na czas określony determinowana maksymalnym okresem jej zawarcia i dopuszczalną liczbą tychże umów,
 • wyjątki od ograniczeń dotyczących zawierania umów o pracę na czas określony,
 • obowiązek zawiadomienia Okręgowego Inspektora Pracy o zawarciu umowy o pracę na czas określony,
 • cel lub okoliczności zawarcia umowy o pracę na czas określony jako element umowy o pracę,
 • konsekwencje nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie możliwości rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez każdą ze stron,
 • zrównanie okresów wypowiedzenia umów o pracę na czas określony z okresem wypowiedzenia umów o pracę na czas nieokreślony,
 • zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia jako prawo pracodawcy.

8. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

 • wpływ nowelizacji na rodzaje urlopów rodzicielskich,
 • zakres podmiotowy nowej regulacji,
 • termin na złożenie przez pracownicę wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego po urlopie macierzyńskim,
 • zasady rezygnacji pracownicy z pozostałej części urlopu macierzyńskiego, po wykorzystaniu przez nią 14 tygodni urlopu macierzyńskiego,
 • rezygnacja z części urlopu macierzyńskiego przez pracownicę legitymującą się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • przerwanie urlopu macierzyńskiego przez hospitalizowaną pracownicę,
 • wymiar urlopu rodzicielskiego po nowelizacji,
 • znowelizowane zasady udzielania urlopu rodzicielskiego.
 • zmiany dotyczące zasad udzielania urlopu ojcowskiego, urlopu wychowawczego,
 • opieka nad dzieckiem do lat 14 po nowemu.
KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

  

Cena: 520zł + 23% VAT*

*
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma


Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na  3 dni robocze przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Poznań
Centrum Miasta
Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera