BDO

Praktyczny przewodnik Prawa Pracy z uwzględnieniem rewolucyjnych zmian w dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019r. (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 978518

Miejsce: Gdańsk, Centrum miasta

Termin: 18 październik 2018 - 18 październik 2018

Cena: 520.00 zł +VAT

Prowadzący
Piotr Olszewski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prawem Pracy zajmuje się od 10 lat. Ukończył aplikację inspektorską w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. prof. Jana Rosnera we Wrocławiu, gdzie zdając egzamin państwowy, nabył uprawnienia inspektora pracy. W latach 2008-2012 pracownik Państwowej Inspekcji Pracy.  Kontrolując przedsiębiorstwa o zasięgu krajowym i międzynarodowym przeprowadził szereg kontroli z zakresu prawa pracy. Po ukończeniu aplikacji radcowskiej w 2013r. zdał egzamin państwowy uprawniający do wykonywania zawodu radcy prawnego. Obecnie zajmuje stanowisko eksperta do spraw prawa pracy w jednostce kadrowo-płacowej jednej z największych polskich korporacji. W ramach wykonywanych obowiązków pełni rolę doradczą względem zespołów z obszarów: kadrowego, czasu pracy, płacowo-zasiłkowego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i umów cywilnoprawnych. Reprezentuje pracodawców podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. W ramach jednostki, w której jest zatrudniony opiniował m.in. założenia systemu kadrowo płacowego (SAP) oraz prowadził pilotażowy program dotyczący wdrożenia nowego systemu czasu pracy w organizacji. Jako radca prawny reprezentuje z sukcesem pracodawców w sporach z zakresu prawa pracy. W ramach obsługi świadczonej na rzecz przedsiębiorców opiniuje zdarzenia z zakresu prawa pracy i tworzy regulacje wewnątrzzakładowe (m.in. regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania czy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych). Z powodzeniem prowadzi szkolenia zamknięte oraz otwarte. Podczas szkoleń prezentuje praktyczne podejście do interpretacji przepisów prawa pracy i metodykę kontroli organów Inspekcji Pracy.

Cel szkolenia
Cel szkolenia:
zaznajomienie uczestników z zasadami, przesłankami przetwarzania danych osobowych pracowników pod rządami RODO. Chodzi zarówno o etap rekrutacji jak i zatrudnienia. Przedstawione zostaną również założenia nowelizacji ustawy związanej z elektronizacją akt osobowych i skróceniem okresu ich przechowywania, ostatnie zmiany Kodeksu pracy oraz tematyka związana z ustaniem stosunku pracy.
Program


1. Wpływ RODO na rekrutację i zatrudnienie pracowników.

 • jakich danych osobowych pracodawca może żądać od pracownika na etapie rekrutacji i po jej zakończeniu?
 • przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV.
 • zaświadczenie o niekaralności a ochrona danych osobowych.
 • zasady przetwarzania danych osobowych pracowników.
 • czy pracodawca może stosować własny wzór kwestionariusza osobowego?
 • referencje i zdjęcia pracowników w świetle ochrony danych osobowych.
 • czy pracodawca może przetwarzać dane osobowe członków rodziny pracownika?
 • prawidłowa ewidencja czasu pracy a ochrona danych osobowych.

2. Elektroniczne akta osobowe i skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych.

 • nowe obowiązki pracodawcy od dnia 01. stycznia 2019r.
 • skrócony okres przechowywania dokumentacji i wyjątki w tym zakresie.
 • zmiana postaci prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
 • przepisy przejściowe a okres przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika.

3. Zatrudnianie pracowników tymczasowych po nowelizacji przepisów.
4. Ochrona przedemerytalna od 01. października 2017r.
5. Jak zatrudniać na podstawie umowy zlecenia zgodnie z wymaganiami ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę?
6. Zmiany przepisów wdrożone w ramach pakietu ułatwień dla przedsiębiorców:

 • syndrom pierwszej dniówki wynikający z nowelizacji Kodeksu pracy a odpowiedzialność wykroczeniowa pracodawcy,
 • regulamin pracy i wynagradzania zasady tworzenia po nowemu,
 • zasady wydawania świadectwa pracy, obowiązująca treść świadectwa pracy, przepisy przejściowe w tym zakresie,
 • odpowiedzialność materialna pracownika za powierzone mu mienie w kontekście nowelizacji Kodeksu pracy,
 • odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę po nowelizacji Kodeksu pracy,
 • zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po nowelizacji.

7. Nowe zasady dotyczące zawierania umów o pracę na czas określony:

 • rodzaje umów o pracę po nowelizacji Kodeksu pracy,
 • przesłanki zawarcia umowy o pracę na okres próbny,
 • dopuszczalność ponownego zawarcia umowy o pracę na okres próbny,
 • umowa o pracę na czas określony determinowana maksymalnym okresem jej zawarcia i dopuszczalną liczbą tychże umów,
 • wyjątki od ograniczeń dotyczących zawierania umów o pracę na czas określony,
 • obowiązek zawiadomienia Okręgowego Inspektora Pracy o zawarciu umowy o pracę na czas określony,
 • cel lub okoliczności zawarcia umowy o pracę na czas określony jako element umowy o pracę,
 • konsekwencje nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie możliwości rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez każdą ze stron,
 • zrównanie okresów wypowiedzenia umów o pracę na czas określony z okresem wypowiedzenia umów o pracę na czas nieokreślony,
 • zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia jako prawo pracodawcy.

8. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

 • wpływ nowelizacji na rodzaje urlopów rodzicielskich,
 • zakres podmiotowy nowej regulacji,
 • termin na złożenie przez pracownicę wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego po urlopie macierzyńskim,
 • zasady rezygnacji pracownicy z pozostałej części urlopu macierzyńskiego, po wykorzystaniu przez nią 14 tygodni urlopu macierzyńskiego,
 • rezygnacja z części urlopu macierzyńskiego przez pracownicę legitymującą się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • przerwanie urlopu macierzyńskiego przez hospitalizowaną pracownicę,
 • wymiar urlopu rodzicielskiego po nowelizacji,
 • znowelizowane zasady udzielania urlopu rodzicielskiego.
 • zmiany dotyczące zasad udzielania urlopu ojcowskiego, urlopu wychowawczego,
 • opieka nad dzieckiem do lat 14 po nowemu.

9. Ustanie stosunku pracy. Studium przypadków z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa sądowego.

 • zasady rozwiązania umowy o pracę w trybie porozumienia stron.
 • rozwiązanie za wypowiedzeniem umowy o pracę na czas określony:
  a) ustalenie okresu wypowiedzenia,
  b) naruszenie przepisów o wypowiedzeniu umowy o pracę na czas określony a roszczenia pracownika w tym zakresie.
 • rozwiązanie za wypowiedzeniem umowy o pracę na czas nieokreślony:
  a) zasady formułowania wypowiedzeń,
  b) roszczenia pracownika w razie naruszenia przez pracodawcę przepisów o rozwiązaniu umowy o pracę na czas nieokreślony,
  c) różnice w wypowiedzeniu złożonym przez pracodawcę i pracownika,
  d) długotrwała nieobecność pracownika, utrata zaufania i inne przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę na czas nieokreślony.
 • rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia:
  a) przesłanki  rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia,
  b) konsekwencje naruszenia przepisów o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia.
 • zmiana trybu rozwiązania umowy o pracę w trakcie trwania stosunku pracy i po jego ustaniu.
 • jak skutecznie wycofać oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę? Kiedy wycofanie wypowiedzenia nie jest potrzebne, a stosunek pracy nie ustaje?
 •  możliwości rozwiązania umowy o pracę z pracownikami objętymi ochroną przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę.
 • porozumienie zmieniające a wypowiedzenie zmieniające. Różnice i warunki stosowania.
KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

  

Cena: 520zł + 23% VAT*

*
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma


Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na  7 dni robocze przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Gdańsk
Centrum miasta
Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera