BDO

Prawo pracy 2018/2019 - nowe regulacje dotyczące zatrudnienia. Nowe rozwiązania, koszty, problematyczne przypadki w pracy działów kadrowych (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 976818

Miejsce: Warszawa, Centrum miasta

Termin: 29 październik 2018 - 29 październik 2018

Cena: 520.00 zł +VAT

Cel szkolenia

Przełom 2018/2019 to kumulacja nowych rozwiązań, szczególnie istotnych z puntu widzenia działów kadrowych. Oceniamy wdrożenie RODO, wiemy o nowych regulacjach dotyczących dokumentacji pracowniczej, a trwają prace nad Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.  Niezależnie od tego przyjęto zmiany do ustawy o związkach zawodowych. Warto mieć na uwadze również obowiązujące przepisy w zakresie czasu pracy, umów terminowych, pracy tymczasowej oraz cudzoziemców w kontekście stanowisk organów i wyroków sądów. W roku 2018 po raz pierwszy upływają terminy ograniczające zawieranie umów na czas określony i pracy tymczasowej. Na rynku pojawiają się alternowane propozycje, które wymagają zachowania ostrożności.

W trakcie szkolenia omówione zostaną najbardziej istotne zagadnienia z punktu widzenia działów kadrowo-płacowych, w tym:

 • nowe zasady prowadzenia dokumentacji (zmiany w zakresie skrócenia i elektronicznej postaci), akty wewnątrzzakładowe (o czym warto pamiętać), wydawanie świadectw pracy,
 • nowe regulacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz pracownika - przetwarzania danych kandydatów, pracowników w stosunku pracy, różne formy monitoringu,
  - na czym mają polegać Pracownicze Plany Kapitałowe - kogo obejmą, obowiązki działów kadrowych, jakie koszty, terminy realizacji kolejnych obowiązków;
 • zmiana ustawy o związkach zawodowych,
 • umowy terminowe - upływ okresu 33 miesięcy/ praca tymczasowa upływ 18 miesięcy - co dalej?
 • outsourcing  - korzyści i zagrożenia ryzyka,
 • na co zwrócić uwagę w  zatrudnieniu cudzoziemców po zmianach,
 • rozliczanie czasu pracy - godziny nadliczbowe, podróż służbowa, a inne formy wyjazdu pracowników,
 • najnowsze orzecznictwo sądów i nowe stanowiska organów w zakresie instytucji prawa pracy, w tym czasu pracy, ustalania terminów,
 • inne procedowane projekty,

Poszczególne punkty prezentowane będą na przykładach, z uwzględnieniem orzecznictwa sądów i stanowiska właściwych organów oraz wzorcach dokumentów. Przedstawione zostaną również zagadnienia ostatnio podjęte w orzecznictwie sądów.

Program

I. Dokumentacja ze stosunku pracy - nowe kodeksowe regulacje dotyczące przechowywania akt osobowych, przetwarzania danych kandydatów  i pracowników 

1. Skrócenie okresu przechowywania akt i elektronicznej możliwość ich prowadzenia i przechowywania

 • nowa definicja dokumentacji pracowniczej - w jakim stopniu nowe rozwiązania wpłyną na obowiązki pracodawców,
 • kogo obejmie skrócony okres przechowywania akt (trzy kategorie pracowników),
 • co oznacza elektroniczne prowadzenie i przechowywania akt,
 • jak się zachować w okresie przejściowym - kiedy kontynuujemy prowadzenie akt osobowych zatrudniając ponownie pracowników?
 • nowe obowiązki w stosunku do ZUS-o, kogo obejmą? Terminy na wykonanie poszczególnych obowiązków.

2. Nowe rozporządzenie w sprawie zakresu i zasad prowadzenia i przechowania dokumentacji - zakres przechowywanych dokumentów - nowe dokumentu które muszą pojawić się w aktach.

3. Świadectwa pracy - obowiązujące od dnia 1 stycznia 2017 r. zasady wydawania świadectw pracy

 • treść świadectwa pracy i sposób jego wypełniania krok po kroku, w tym:
  - tryb i podstawa prawna rozwiązania lub podstawa prawna wygaśnięcia stosunku pracy,
  - korzystanie z uprawnień rodzicielskich, w tym urlopu ojcowskiego, rodzicielskiego, obniżonego wymiaru czasu pracy w okresie przysługiwania urlopu wychowawczego,
  - informacje wpisywane na wniosek pracownika,
 • wyjaśnienie dodatkowych kwestii:
  - terminy na wydanie świadectwa,
  - adres, na który wysyła się świadectwo pracy,
  - wydanie odpisu świadectwa pracy.

4. W jakich przypadkach pracownicy składają wnioski na piśmie a kiedy może mieć zastosowanie inna forma,
5. Liczba i sposób prowadzenia poszczególnych ewidencji przez pracodawców:

 • ewidencja czasu pracy,
 • ewidencja godzin pracy w ramach umów cywilnoprawnych - minimalna stawka godzinowa,
 • ewidencja osób wykonujących pracę tymczasową,

II. Przetwarzanie danych osobowych w zatrudnieniu

1. Wykonywanie obowiązków związanych z wdrożeniem RODO

 • zasady przetwarzania danych (godność z prawem, rzetelność i przejrzystość, minimalizacja danych, ograniczoność celu),
 • klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzule informacyjne dla kandydatów oraz pracowników - wzory,

2. Zmiany w Kodeksie pracy

 • dane jakich żąda się od kandydata oraz pracownika,
 • dane jakie można zbierać za zgodą kandydata/pracownika,

3. Monitoring

 • rodzaje monitoringu: obrazowy, poczty elektronicznej, inne postacie
 • różne przesłanki stosowania monitoringu,
 • tryb wprowadzania monitoringu - wzory postanowień aktów wewnątrzzakładowych, współpraca ze związkami zawodowymi.

4. Zmiany  w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

III.   Projekt ustawy ws.  Pracowniczych Planów Kapitałowych

 • system obowiązkowy dla zatrudniających, dobrowolny dla zatrudnionych,
 • kogo obejmie - pojęcie osoby zatrudnionej?
 • jak liczymy terminy realizacji kolejnych obowiązków,
 • wysokość wpłat, ich zróżnicowanie i zasady odprowadzania, prowadzenie dokumentacji,
 • współpraca z  przedstawicielami pracowników,
 • obowiązki podmiotów zatrudniających, w tym zawieranie umowy o zarządzanie PPK, umowy o prowadzenie PPK, forma umów i obowiązki związane z ich prowadzeniem,
 • wybór instytucji finansowej.

IV.  Umowy terminowe/praca tymczasowa - pierwszy upływ terminów na stosowanie tych  rozwiązań. Jakie alternatywy?

V.   Outsourcing  - korzyści i zagrożenia ryzyka

 • pojęcie outsourcingu - stanowiska sądów i ZUS-u,
 • ryzyka związane ze stosowanie outsourcingu,

VI.  Zmiany w ustawie o związkach zawodowych

 • rozszerzany katalog osób mogących tworzyć i wstępować do związków zawodowych - osoba wykonująca pracę zarobkową,
 • uprawnienia przyznane osobie wykonującej pracę zarobkową,
 • liczba członków wymaganej do realizacji uprawnień zakładowej organizacji,
 • zmienione zasady informowania o liczbie członków organizacji związkowej,
 • informacje niezbędne do prowadzenia działalności związkowej

VII.  Zatrudnianie cudzoziemców - wybrane zagadnienia

 • oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 
  - kiedy dopuszczalne,
  - procedura i długość wykonywania pracy,
  - przesłanki decyzji o odmowie wpisania oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń
 • przepisy przejściowe - jak działać w 2018 r.

VIII.  Ubezpieczenia społeczne

 • elektroniczne zwolnienia lekarskie - zasady funkcjonowania sytemu,

IX.   Wyroki sądów, interpretacja organów

 • czas pracy - kwestie przerw, podróż służbowa, rozliczanie godzin nadliczbowych,
 • wypowiedzenie umowy o pracy w związku z likwidacją stanowiska,
 • zakaz konkurencji,
 • przejście zakładu pracy a przejęcie pracowników,
 • urlop wypoczynkowy - powrót ze zwolnienia chorobowego,
 • uprawnienia rodzicielskie,

X.  Inne procedowane zmiany prawa pracy

 • Prezydencki projekt zmian w Kodeksie pracy
KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

     

Cena: 520 + 23% VAT*

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma.


Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Warszawa
Centrum miasta
ul. Postępu 12Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera