BDO

Prawo pracy - aktualne zagadnienia 2017/2018, problematyczne przypadki w pracy działów kadrowych, nowe rozwiązania wprowadzane w 2018 r. (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 1091517

Miejsce: Warszawa, Centrum miasta

Termin: 15 styczeń 2018 - 15 styczeń 2018

Cena: 520.00 zł +VAT

Cel szkolenia

W 2017 r. wprowadzane są kolejne zmiany w prawie pracy, poszczególne rozwiązania pojawiają się w różnych aktach prawnych i oddziaływają nawzajem, coraz trudniej rozeznać się w przepisach i obowiązkach.
Rok 2018 to kolejne nowelizacje przepisów w zakresie szeroko pojmowanego zatrudnienia.
W trakcie szkolenia wyjaśnione zostaną rozwiązania wprowadzone w 2017 r., jak i projektowane na 2018 r., a także omówione najbardziej istotne zagadnienia z punktu widzenia działów kadrowo-płacowych, w tym:

 • prowadzenie dokumentacji (również projektowane zmiany w zakresie skrócenia i elektronicznej postaci), umowy o pracę, akty wewnątrzzakładowe (o czym warto pamiętać), wydawanie świadectw pracy,
 • projektowane regulacje dotyczące gromadzenia  danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika - przetwarzania danych kandydatów, pracowników w stosunku pracy,
 • obowiązki pracodawców w zakresie prowadzenie poszczególnych ewidencji w prawie pracy,
 • na co zwrócić uwagę w pracy tymczasowej i zatrudnieniu cudzoziemców po zmianach,
 • zmiany w ustawie o związkach zawodowych,
 • tzw. "ochrona przedemerytalna",
 • podróż służbowa, a inne formy wyjazdu pracowników,
 • na czym polegają założenia Pracowniczych Planów Kapitałowych,
 • najnowsze orzecznictwo sądów i nowe stanowiska organów w zakresie instytucji prawa pracy, w tym czasu pracy, ustalania terminów.

Poszczególne punkty prezentowane będą na przykładach, z uwzględnieniem orzecznictwa sądów i stanowiska właściwych organów. Przedstawione zostaną również zagadnienia ostatnio podjęte w orzecznictwie sądów.

Program

I. Dokumentacja ze stosunku pracy - w tym opracowywane nowe kodeksowe regulacje dotyczące przetwarzania danych kandydatów  i pracowników oraz przechowywania akt osobowych

1. Świadectwa pracy - obowiązujące od dnia 1 stycznia 2017 r. zasady wydawania świadectw pracy,

 • treść świadectwa pracy i sposób jego wypełniania krok po kroku, w tym:
  - tryb i podstawa prawna rozwiązania lub podstawa prawna wygaśnięcia stosunku pracy,
  - korzystanie z uprawnień rodzicielskich, w tym urlopu ojcowskiego, rodzicielskiego, obniżonego wymiaru czasu pracy w okresie przysługiwania urlopu wychowawczego,
  - informacje wpisywane na wniosek pracownika,
 • wyjaśnienie dodatkowych kwestii:
  - terminy na wydanie świadectwa,
  - adres, na który wysyła się świadectwo pracy,
  - wydanie odpisu świadectwa pracy.
 • świadectwo pracy w przypadku pracy tymczasowej,

2. Prowadzenie akt osobowych - na jakie dokumenty zwrócić uwagę - przesunięcie urlopu wypoczynkowego  na kolejną umowę,
3. Staż pracy - uwzględnienie okresów pracy wykonywanej za granicą,
4. Umowa o pracę - elementy istotne - dodatkowe postanowienia - czego unikać w umowach o pracę,

 • umowa o pracę a zakres czynności (obowiązków);

5. W jakich przypadkach pracownicy składają wnioski na piśmie a kiedy może mieć zastosowanie inna forma,
6. Projekt ustawy ws. skrócenie okresu przechowywania akt i elektronicznej możliwość ich prowadzenia i przechowywania

 • kogo obejmie skrócony okres przechowywania akt,
 • co oznacza elektroniczne prowadzenie i przechowywania akt,
 • jak się zachować w okresie przejściowym - współpraca z ZUS.

7. Projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych

 • zakres gromadzenia  danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika,
 • kwestia zgody,
 • instytucja "monitoringu", jako szczególna forma przetwarzania danych osobowych pracowników.

II. Liczba i sposób prowadzenia poszczególnych ewidencji przez pracodawców:

 • ewidencja czasu pracy,
 • ewidencja godzin pracy w ramach umów cywilnoprawnych - minimalna stawka godzinowa,
 • ewidencja osób wykonujących pracę tymczasową,

III.  Akty wewnątrz zakładowe - co warto mieć na uwadze - przykładowe rozwiązania
1. Regulamin pracy - kwestia modyfikacji rozkładów czasu pracy, zasady potwierdzania obecności a ewidencjonowanie czasu pracy, prace wzbronione,
2. Regulamin wynagradzania -  regulacja premii a nagroda, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

IV.  Ochrona przedemerytalna
Obniżenie od 1 października 2017 r. wieku emerytalnego a wpływ na szczególną ochronę pracowników w okresie "przedemerytalnym". Jak będzie się kształtować szczególna ochrona w okresie przejściowym - art. 39 k.p?
 
V. Zmiany w ustawie o zatrudnieniu pracowników tymczasowych - na co powinien zwrócić uwagę pracodawca użytkownik podpisując umowę z agencją

 • doprecyzowanie ograniczeń w zakresie powierzania wykonywania pracy tymczasowej,
 • maksymalny okres wykonywania pracy tymczasowej:
  - nowe zasady liczenia okresu zatrudnienia na rzecz jednego pracodawcy użytkownika;
  - zaliczanie okresów wykonywania pracy w ramach umów cywilnoprawnych;
  - dodatkowe obowiązki administracyjne po stronie agencji pracy tymczasowych i pracodawców użytkowników: wystawianie zaświadczeń, świadectw, prowadzenie ewidencji osób wykonujących pracę  tymczasową;
  - przepisy przejściowe - kwestia uwzględniania okresów poprzedzających wejście w życie  ustawy.
 • wykonywanie pracy tymczasowej na podstawie umów prawa cywilnego
KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

   

Cena: 520zł + 23% VAT*

*
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma


Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Warszawa
Centrum miasta
ul. Postępu 12Aktualności
Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera