BDO

odw-PRAWO PRACY i CZAS PRACY W 2018 R. DLA WYMAGAJĄCYCH. Nowe przepisy, planowane zmiany oraz wybrane zagadnienia (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 499818

Miejsce: Zakopane, Hotel Czarny Potok

Termin: 13 maj 2018 - 16 maj 2018

Cena: 2350.00 zł +VAT

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie nowych przepisów prawa pracy oraz praktycznych aspektów stosowania tych przepisów a także omówienie planowanych zmian. Podczas szkolenia omówione zostaną wybrane zagadnienia z uwzględnieniem orzecznictwa

Adresaci szkolenia: osoby pracujące w działach kadrowo-płacowych i księgowych, specjaliści ds. kadr, menadżerowie personalni oraz wszystkie osoby zainteresowane poszerzeniem swoich wiadomości oraz aktualizacją wiedzy

Program

1. Zwolnienia lekarskie w 2018 r.

 • Jakie zasady w zakresie elektronicznych zwolnień lekarskich będą obowiązywały od 2018 r.?
 • Czy pracownik będzie miał obowiązek powiadamiać pracodawcę o zwolnieniu lekarskim?
 • Czy pracownik będzie mógł nie korzystać ze zwolnienia od pracy mimo, iż lekarz wystawi elektroniczne zwolnienie lekarskie?
 • Jakie obowiązki będzie miał pracodawca, w związku z wprowadzeniem zwolnień elektronicznych?

2. Dokumentacja kadrowa w 2018 r.

 • W jakich okolicznościach pracodawca będzie mógł prowadzić dokumentację kadrową w formie elektronicznej?
 • Czy forma elektroniczna będzie alternatywą czy obowiązkiem?
 • Czy będzie można łączyć prowadzenie dokumentacji kadrowej - w części w formie elektronicznej, a w części w formie papierowej?
 • Jakie obowiązki pracodawca będzie musiał spełnić w celu prowadzenia dokumentacji kadrowej w formie elektronicznej?
 • Jaki będzie nowy obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji kadrowej?
 • Czy nowy okres przechowywania dokumentacji kadrowej obejmie również dokumentację stworzoną przed wejściem nowych przepisów w życie?

3. Nowy katalog prac dopuszczalnych w niedziele i święta

 • Jaka jest definicja niedzieli i święta oraz jaki ma wpływ na planowanie i polecanie pracy w tym dniu?
 • Kiedy praca w dniu niedzielnym lub świątecznym nie jest uważana za pracę w niedzielę oraz święto?
 • Jak należy rekompensować pracę w niedzielę i święto - różne sposoby rekompensowania uzależnione od godzin wykonywania pracy w niedziele?
 • Kiedy za pracę w niedzielę należy się cały dzień wolny, kiedy tylko czas wolny lub dodatek?
 • Czym jest zakaz pracy w niedziele i święta w placówkach handlowych i jaki ma wpływ na pracę pracowników tych placówek?

4. Planowane zmiany przepisów w 2018 r.

 • Rozszerzenie katalogu okoliczności ze względna, na które pracodawca nie będzie miał prawa różnicować sytuacji pracowników - na czym ma polegać i jaki ma być skutek prawny?
 • Jakie nowe roszczenia ma zyskać pracownik w związku z mobbingiem?
 • Jakie nowe uprawnienia ma zyskać pracownik w razie niewydania przez pracodawcę świadectwa pracy w terminie?
 • Jakie pracownik ma mieć uprawnienia w sytuacji, gdy nie może uzyskać duplikatu świadectwa pracy od byłego pracodawcy?

5. Zasady wydawania świadectw pracy obowiązujące od 2017 r.

 • Jakie są nowe terminy wydawania świadectw pracy przy umowach na okres próbny, na czas określony oraz na czas nieokreślony - różne rozwiązania?
 • W jakich przypadkach i na jakich warunkach pracodawca nie ma obowiązku wydawania świadectwa pracy?
 • Jaki jest nowy wzór świadectwa pracy?
 • Czy nowy wzór świadectwa jest wymagany czy alternatywny do zastosowania?
 • Jaka jest nowa treść świadectwa pracy?
 • Jak w nowym świadectwie pracy należy zamieszczać informacje o skorzystaniu z uprawnień rodzicielskich - nowe oczekiwane rozwiązania?
 • Jak w nowym świadectwie pracy należy zamieścić informację o wykorzystanym i niewykorzystanym urlopie wypoczynkowym?
 • Czym są należności niezaspokojone, które należy opisać w świadectwie pracy i jak to prawidłowo należy zrobić?
 • Czym są dodatkowe informacje, które można zamieścić w świadectwie pracy?
 • Czy w nowym świadectwie pracy jest miejsce na nieusprawiedliwione nieobecności w pracy?
 • Czy, zgodnie z nowymi przepisami, pracodawca może rozszerzyć listę informacji zawieranych w świadectwie pracy?
 • Jakie są terminy na żądanie sprostowania świadectwa pracy oraz na samo sprostowanie?
 • Jakie są nowe obowiązujące sposoby składania żądania sprostowania świadectwa pracy?
 • Jakie są nowe obowiązujące sposoby oraz terminy informowania o sprostowaniu świadectwa pracy albo o odrzuceniu wniosku o takie sprostowanie?
 • Czy pracodawca może sprostować świadectwo tylko na wniosek pracownika czy może to zrobić bez takiego wniosku, jeśli sam zauważy błąd - jakie są terminy w tym zakresie?
 • Kiedy i w jakim terminie pracownik ma obowiązek zwrotu świadectwa pracy?
 • Kiedy pracodawca ma obowiązek usunięcia świadectwa z akt osobowych pracownika i w jakim terminie oraz po zastosowaniu jakich procedur musi to zrobić?
 • Kiedy pracodawca, który zmienia regulamin wynagradzania musi dać pracownikom wypowiedzenia zmieniające i czy takie wypowiedzenia można zastąpić porozumieniami?

6. Urlopy wypoczynkowe - studium najtrudniejszych przypadków i najczęstszych wykroczeń

 • Jak postąpić w sytuacji, gdy pracownik w czasie zatrudnienia donosi dokumenty potwierdzające prawo do urlopu w wyższym wymiarze?
 • Jak i kiedy można dzielić urlop na części?
 • Kiedy nie trzeba zapewniać pracownikowi ciągiem 14 dni urlopu wypoczynkowego, a kiedy trzeba to robić?
 • Na czym polega obowiązek udzielenia pracownikowi co najmniej jednego 14-dniowego urlopu wypoczynkowego - obowiązek pracownika czy pracodawcy?
 • Czy w sytuacji, gdy pracodawca tworzy plan urlopowy, pracownicy muszą składać wnioski urlopowe?
 • Czym jest urlop na żądanie i jakie problemy się z nim wiążą?
 • Czy pracownik może sam wziąć urlop na żądanie, czy też musi czekać na zgodę pracodawcy?
 • Kiedy skorzystanie z urlopu na żądanie może być przyczyną dyscyplinarki?
 • Kiedy pracodawca ma prawo odmówić udzielenia pracownikowi urlopu na żądanie?
 • Na jakich zasadach pracodawca powinien udzielić urlopu wypoczynkowego zaległego?
 • Czy pracodawca może sam wysłać pracownika na zaległy urlop wypoczynkowy?
 • Jak powinien postąpić pracodawca, w sytuacji, gdy pracodawca w sytuacji, gdy pracownicy nie chcą wykorzystać urlopów zaległych?
 • Czy można udzielić urlopu wypoczynkowego pracownikowi, który nie ma ważnych badań lekarskich?

7. Planowanie czasu pracy w 2018 r.

 • Godziny pracy do zaplanowania - w dobie, tygodniu, miesiącu i okresie rozliczeniowym
 • Ile godzin minimalnie oraz maksymalnie w danej dobie można zaplanować pracownikowi w zależności od stosowanego systemu czasu pracy?
 • Ile godzin w tygodniu można zaplanować pracownikowi do przepracowania w zależności od stosowanego systemu czasu pracy i okresu rozliczeniowego?
 • Kiedy i na jakich zasadach można planować pracownikowi więcej niż 40 godzin pracy w tygodniu?
 • Jaki wpływ na liczbę godzin do przepracowania mają święta przypadające w różnych dniach tygodnia?    
 • Czym jest doba pracownicza i jakie są jej konsekwencje w planowaniu czasu pracy?
 • Jakie są ograniczenia przy planowaniu pracy na różne godziny?
 • Na jakich zasadach i w jakich przypadkach można naruszać dobę pracowniczą?
 • Dla jakich pracowników można tworzyć rozkłady czasu pracy naruszające dobę pracowniczą (przewidujące różne godziny rozpoczynania pracy) po zmianie przepisów?
 • Jak prawidłowo wprowadzić możliwość planowania pracy z naruszeniem doby pracowniczej?
 • Czy można planować pracę z naruszeniem doby pracowniczej z ominięciem zdania związków zawodowych lub przedstawicielstwa pracowników?
 • Jakie są ograniczenia w planowaniu pracy na różne godziny w poszczególnych dniach?
 • Jak prawidłowo tworzyć harmonogramy z wykorzystaniem różnych godzin rozpoczynania pracy?
 • Jak prawidłowo planować odpoczynki dobowe w harmonogramie czasu pracy w różnych systemach czasu pracy?
 • Kiedy odpoczynek zaplanowany w grafiku może być skrócony oraz w jaki sposób i w jakim terminie należy go zrównoważyć?
 • Jak planować odpoczynki tygodniowe w harmonogramie czasu pracy w zależności od organizacji pracy?
 • Jakie są najczęściej popełniane błędy przy planowaniu odpoczynków tygodniowych?
 • Czy odpoczynek tygodniowy może zaczynać się na końcu jednego tygodnia i kończyć w następnym?
 • Z jakich udogodnień pracodawca może skorzystać przy planowaniu odpoczynków tygodniowych w zmianowej organizacji czasu pracy?
 • Kiedy i na jakich zasadach można skrócić zaplanowany w grafiku odpoczynek tygodniowy?
 • Jak prawidłowo planować dni wolne z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy w zależności od systemu czasu pracy i okresu rozliczeniowego i jak je oznaczać?
 • Jakie decyzje należy podjąć w związku z przypadającymi w 2017 r. świętami sobotnimi?
 • Jakim pracownikom w 2018 r. będzie trzeba udzielić dodatkowego dnia wolnego w związku ze świętami przypadającymi w sobotę, a którym taki dzień nie będzie się należał?
 • Jakich zasad trzeba przestrzegać wyznaczając w 2018 r. dni wolne za święta przypadające w soboty?
 • Na czym polega prawidłowe tworzenie harmonogramów czasu pracy w 2018 r.?
 • Kiedy pracodawca nie ma obowiązku sporządzania grafików?
 • Kiedy należy podać harmonogram do wiadomości pracowników?
 • Czy możliwe jest dokonywanie zmian w grafiku na wniosek pracownika?
 • W jaki sposób nanosić zmiany w harmonogramie czasu pracy?
 • Czy do zmiany harmonogramu potrzebna jest zgoda pracownika?
 • Na jaki okres trzeba tworzyć harmonogramy czasu pracy?
 • W jakich okolicznościach pracodawca może polecać pracę nadliczbową?
 • Czy pracownik może się nie zgodzić na pracę nadliczbową?
 • Jakie okoliczności uprawniają pracownika do niewykonywania pracy w nadgodzinach?

8. Szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe, bhp oraz wewnętrzne, a czas pracy

 • Czym jest szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe pracownika?
 • Kiedy i dlaczego czas szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe pracownika nie jest czasem pracy?
 • Jak należy zrekompensować pracownikowi czas szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe?
 • Kiedy pracownik ma prawo do rekompensaty za czas szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe?
 • W jaki sposób należy zrekompensować czas szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe pracownika?
 • Jak rozliczać czas szkolenia BHP przypadającego w czasie pracy oraz w czasie wolnym lub w dniu wolnym od pracy?
 • Czy czas szkolenia BHP może naruszać prawo do odpoczynku?
 • Czy pracownik, który ma zaplanowaną pracę na drugiej lub trzeciej zmianie może wziąć udział w szkoleniu BHP?
 • Jak rekompensata należy sie pracownikowi za czas szkolenia BHP - w dniu pracy, poza godzinami pracy oraz w dniu wolnym?
 • Czym jest szkolenie wewnętrzne i czym różni się od szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe?
 • Jak rozliczać szkolenia wewnętrzne?
 • Kiedy pracownik ma prawo do wynagrodzenia za czas szkoleń wewnętrznych?
 • Kiedy szkolenia wewnętrzne powodują powstanie godzin nadliczbowych?
 • Czy pracownik może odmówić udziału w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje zawodowe, w szkoleniu wewnętrznym albo w wyjeździe integracyjnym - jakie są konsekwencje różnych rozwiązań?

9. Badania lekarskie a czas pracy

 • Czy wstępne badania lekarskie robione w czasie pracy lub przed jej podjęciem są czasem pracy pracownika?
 • Czy pracownik może wykonać badania lekarskie po godzinach pracy lub w dniu wolnym od pracy - jakie są tego konsekwencje?
 • Czy na czas badań lekarskich pracownik powinien uzyskać zwolnienie z części czy z całego dnia pracy?
 • Kiedy pracodawca ma obowiązek wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za czas nieprzepracowany w związku z opóźnieniem w wykonaniu badań okresowych lub kontrolnych, a kiedy takiego obowiązku nie ma?

10. Podróże służbowe

 • Jak powinno być prawidłowo określone miejsce pracy w umowie o pracę?
 • Jak powinno być określone miejsce pracy pracownika mobilnego?
 • Kiedy pracownik ma czas pracy, a kiedy podróż służbową?
 • Jak i dlaczego nieprawidłowo określone w umowie o pracę miejsce pracy nie ma wpływu na pojmowanie podróży służbowej?
 • Kiedy źle określone w umowie miejsce pracy powoduje, że pracownik jest w podróży służbowej, nawet gdy
  pracownik pracuje w miejscu pracy? 
 • Czym jest podróż służbowa i dlaczego nie zawsze zależy od miejsca pracy określonego w umowie o pracę?
 • Czy za czas przejazdu w podróży służbowej pracownikowi należy się rekompensata?
 • Kiedy za pracę na komputerze podczas podróży należy się rekompensata, a kiedy nie? 
 • Czas podróży służbowej a czas pracy - jak rozliczać podróż służbową?
 • Kiedy za odbytą podróż służbową należy się wynagrodzenie, a kiedy nie?
 • W jakich sytuacjach podróż służbowa powoduje powstanie godzin nadliczbowych?
 • Czy pracownikowi należy się rekompensata za podróż służbową w dniu wolnym od pracy?
 • Kiedy za podróż służbową należy sie dzień wolny od pracy?
 • Kiedy czas prowadzenia pojazdu - służbowego lub prywatnego - w podróży służbowej jest czasem pracy, a kiedy nie?
 • Po ilu godzinach od zakończenia podróży służbowej pracownik powinien stawić się w pracy?
 • Jak powinien wyglądać prawidłowy druk polecenia podróży służbowej i dlaczego większość pracodawców go nie posiada?
 • Czy pracownik może odmówić odbycia podróży służbowej?
 • Czym różni się podróż służbowa od oddelegowania i jakie są prawne aspekty tych dwóch stanów?

11. Praca w godzinach nadliczbowych

 • Kiedy pracodawca nie może polecić pracownikowi pracy w nadgodzinach - różne okoliczności?
 • Czym jest pisemne, ustne i dorozumiane polecenie pracy w godzinach nadliczbowych?
 • Jakie zapisy dotyczące nadgodzin warto wprowadzić do przepisów wewnątrzzakładowych?
 • Kiedy mamy do czynienia z godzinami nadliczbowymi dobowymi w różnych systemach czasu pracy i w różnych okresach rozliczeniowych?
 • Jak ustalić godziny nadliczbowe średniotygodniowe w różnych systemach czasu pracy i w różnych okresach rozliczeniowych?
 • Jak prawidłowo rekompensować pracę nadliczbową w zależności od rodzaju nadgodzin?
 • W jaki sposób oraz kiedy wypłacać normalne wynagrodzenie i dodatki za nadgodziny - najczęściej popełniane błędy?
 • Jak ustalić wysokość wynagrodzenia, a jak dodatku za nadgodziny - najczęściej popełniane błędy w ustalaniu i momencie wypłaty?
 • Jakie są rodzaje i wielkości limitów godzin nadliczbowych i od czego one zależą?
 • Kiedy, mimo wykonywania pracy po godzinach, nie powstają godziny nadliczbowe?
 • Jakie są terminy na wypłatę należności za nadgodziny w zależności od składnika, rodzaju nadgodzin i okresu rozliczeniowego?
 • Kiedy i na jakich zasadach można udzielić pracownikowi czasu wolnego od pracy?
 • Jak udzielać czasu wolnego na wniosku a jak bez wniosku pracownika?
 • Kiedy oddanie czasu wolnego powoduje podwojenie kosztów nadgodzin i jest nieopłacalne?
 • Jak wypłacać wynagrodzenie przy oddawaniu czasu wolnego za nadgodziny - najczęściej popełniane wykroczenia?
 • Czy pierwszeństwo ma oddanie czasu wolnego czy wypłata dodatku za nadgodziny - kto o tym decyduje i czy pracownik ma na to jakiś wpływ?
 • Na co zwrócić szczególną uwagę rekompensując nadgodziny, w kontekście kontroli PIP?
 • Kiedy pracę nadliczbową należy zrekompensować w okresie rozliczeniowym, a kiedy można to zrobić nawet po jego zakończeniu?
 • Jakie są konsekwencje skorzystania przez pracownika ze zwolnienia lekarskiego w czasie wolnym udzielonym za pracę w nadgodzinach?
 • Jakim pracownikom nie należy się rekompensata za nadgodziny?
 • Kiedy mamy do czynienia z nadgodzinami w zadaniowym systemie czasu pracy?

12. Praca w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy

 • Czym jest dzień wolny wynikający z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (tzw. W5) i jak go planować w grafiku?
 • Kiedy pracodawca ma prawo wezwać pracownika w dniu wolnym W5 i czy pracownik może na takie wezwanie nie wyrazić zgody?
 • Jakie okoliczności uprawniają pracownika do niezastosowania się do wezwania w dniu wolnym W5?
 • Jak prawidłowo zrekompensować pracę w dniu wolnym W5?
 • W jakim czasie i na jakich zasadach powinien być udzielony dzień wolny za wezwanie w dniu W5?
 • Dlaczego nieoddanie dnia wolnego za wezwanie w W5 stanowi wykroczenia?
 • Jakie działania pracodawca może podjąć, aby móc wypłacać rekompensatę pieniężna za wezwanie do pracy w dniu wolnym W5 i by nie stanowiło to wykroczenia?
 • Jak wypłacać wynagrodzenie w przypadku oddawania dnia wolnego za pracę w dniu wolnym W5, a jak w przypadku wypłaty rekompensaty pieniężnej?
 • Jakie obowiązki dokumentacyjne powinien zachować pracodawca w przypadku wezwania pracownika w dniu wolnym W5 oraz w przypadku rekompensowania tego wezwania?
 • Jak postąpić w przypadku, gdy pracownik nie wyraża zgody na udzielnie dnia wolnego za wezwanie w dniu wolnym W5?
 • Jakie są konsekwencje skorzystania przez pracownika ze zwolnienia lekarskiego w dniu wolnym udzielonym za wezwanie w dniu W5?
 • Kiedy dodatkową pracę w dniu wolnym W5 wliczamy do limitu nadgodzin?

13. Praca w niedziele i święta

 • Kiedy pracodawca ma prawo planować oraz polecać dodatkową pracę w niedziele i święta?
 • Czy można planować lub polecać pracę w każdą niedzielę oraz każde święto?
 • Jaka rekompensata należy się za planowaną, a jaka za dodatkową pracę w niedzielę lub święto?
 • Kiedy i na jakich zasadach pracodawca może udzielić pracownikowi dnia wolnego za pracę w niedzielę lub święto?
 • Czy pracodawca może sam wyznaczyć dzień wolny za pracę w niedzielę lub święto, czy musi to zrobić w uzgodnieniu z pracownikiem?
 • Czy pracownik może odmówić odebrania dnia wolnego za pracę w niedzielę lub święto, żądając wypłaty dodatku z tego tytułu?
 • Kiedy pracodawca może nie oddać wolnego za wezwanie w niedzielę lub święto?
 • Jaki przysługuje dodatek za pracę w niedzielę lub święto niezrekompensowaną innym dniem wolnym?
 • Ile dodatków za wezwanie w niedzielę lub święto należy wypłacić?
 • Jakie są konsekwencje skorzystania przez pracownika ze zwolnienia lekarskiego w dniu wolnym udzielonym za wezwanie w niedzielę lub święto?
 • Kiedy dodatkową pracę w niedzielę lub święto wliczamy do limitu nadgodzin?
KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

       

Cena: 2350 zł + VAT/ osoba

Cena promocyjna: 2150 zł + VAT/osoba
*Cena promocyjna obowiązuje przy dokonaniu zgłoszenia do 13.04.2018r.

Płatności należy dokonać przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule numer faktury proforma.
 
Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, (istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju jednoosobowym za dodatkową opłatą - 290 zł),
 • pełne wyżywienie(od obiadokolacji 13.05 do obiadu 16.05.2018), przerwy kawowe,
 • korzystanie z centrum wodnego w hotelu: basen, jacuzzi, sauna fińska, sauna turecka.
 • kolacja regionalna
 • wycieczka do Doliny Chochołowskiej - łatwa - czas ok. 5 godzin
  Wycieczka do największej doliny w Tatrach Zachodnich. Ulubione miejsce spacerów Jana Pawła II. Dobrze zachowana osada pasterska, przejście do schroniska na Polanie Chochołowskiej.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Zakopane
Hotel Czarny Potok
ul. Tetmajera 20
018 20 20 215


Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera