BDO

PRAWO PRACY w 2018 i 2019 r. - DLA WYMAGAJĄCYCH. Nowe przepisy, planowane zmiany oraz wybrane zagadnienia z uwzględnieniem orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz stanowisk Państwowej Inspekcji Pracy - wykład z elementami warsztatów (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 1088018

Miejsce: Poznań, Centrum Miasta

Termin: 11 grudzień 2018 - 11 grudzień 2018

Cena: 520.00 zł +VAT

Program

1. Nowe uprawnienia pracowników-rodziców i pracowników spodziewających się dziecka w zakresie czasu pracy w 2019 r.

 • Jakie wnioski w zakresie czasu pracy pracodawca musi uwzględnić w przypadku, gdy są składane przez  pracownika-rodzica lub pracownika spodziewającego się dziecka?
 • Jakie systemy i rozkłady czasu pracy pracodawca ma obowiązek zastosować na wniosek pracownika  rodzica lub pracownika spodziewającego się dziecka?
 • Kiedy pracodawca nie musi uwzględniać wniosku pracownika rodzica lub pracownika spodziewającego się  dziecka o wprowadzenie systemu przerywanego czasu pracy, pracy z naruszeniem doby pracowniczej,
    ruchomej organizacji czasu pracy lub indywidualnego rozkładu czasu pracy?
 • Do jakiego wieku pracownik rodzić może korzystać z żądania wprowadzenia dla niego indywidualnego  systemu lub rozkładu czasu pracy?
 • W jakich przypadkach nawet po ukończeniu przez dziecko 18 lat, pracodawca ma obowiązek zastosować do pracownika-rodzica indywidualnego systemu lub rozkładu czasu pracy?

2. Nowa zasada wypłacania wynagrodzenia na konto pracownika obowiązująca od 1 stycznia 2019r.

 • Z czym wiąże się obowiązek wypłaty wynagrodzenia na konto pracownika?
 • Kiedy pracodawca będzie mógł wypłacać wynagrodzenie do rak pracownika i jakie warunki musi w tym  zakresie spełnić?
 • Z jakim obowiązkiem pracodawcy wiąże się zmiana prawnej zasady wypłaty wynagrodzenia na konto bankowe - jakie procedury musi przejść pracodawca  od 1 stycznia 2019 r. w związku z taką zmianą?
 • O czym po 1 stycznia 2019 r. musi pamiętać pracodawca, który dotychczas, co do zasady, wypłacał  wynagrodzenia na konta bankowe pracowników?

3. Nowe zasady monitorowania pracowników w 2018 i 2019 r.

 • Na jakich zasadach pracodawca może monitorować pocztę elektroniczną pracowników?
 • Jakie procedury pracodawca musi zastosować, aby monitorowanie poczty elektronicznej pracowników było dopuszczalne?
 • Kiedy i w jaki sposób pracodawca może monitorować pracowników?
 • Jakie muszą być spełnione warunki, aby pracodawca mógł zamontować lub stosować monitoring w zakładzie pracy?
 • W jakich pomieszczeniach jest dopuszczalne, a w jakich nie - stosowanie monitoringu?
 • Przez jaki czas dopuszcza się przechowywanie nagrań z monitoringu?
 • Jaką dokumentację oraz jakie zapisy wewnątrzzakładowe pracodawca ma obowiązek stworzyć, aby móc stosować monitoring?

4. Nowe zasady prowadzenia i przechowywania akt osobowych wchodzące w życie 1 stycznia 2019r.

 • Czy pracodawca będzie miał obowiązek powiększyć zakres teczki osobowej o dodatkową część D?
 • W jakich okolicznościach pracodawca będzie mógł prowadzić dokumentację kadrową w formie elektronicznej?
 • Czy forma elektroniczna będzie alternatywą czy obowiązkiem?
 • Czy będzie można łączyć prowadzenie dokumentacji kadrowej - w części w formie elektronicznej, a w części w formie papierowej?
 • Jakie obowiązki pracodawca będzie musiał spełnić w celu prowadzenia dokumentacji kadrowej w formie elektronicznej?
 • Jaki będzie nowy obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji kadrowej?
 • Czy nowy okres przechowywania dokumentacji kadrowej obejmie również dokumentację stworzoną przed wejściem nowych przepisów w życie?
 • Jakie dokumentu pracodawca będzie miał obowiązek wręczyć pracownikowi w momencie zakończenia stosunku pracy?
 • Kiedy i przy zachowaniu jakich procedur pracodawca będzie niszczył dokumentację pracowniczą?
 • Jakie są przepisy przejściowe dotyczące dokumentacji wytworzonej przed 2019 r.?
 • Kiedy i w jakich okolicznościach pracownik będzie mógł zażądać przekazania mu dokumentacji dotyczącej  jego zatrudnienia?
 • W jakiej formie i na jakich zasadach pracodawca będzie prowadził ewidencję czasu pracy po zmianie  przepisów?

5. Nowe przepisy o związkach zawodowych wchodzące w życie 1 stycznia 2019 r.

 • Jaki będzie nowy krąg osób uprawnionych do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych?
 • Jaki będzie minimalny skład zrzeszonych w zakładowej organizacji związkowej i kto do tego składu będzie mógł być wliczony?
 • W jaki sposób i z jaką częstotliwością organizacja związkowa będzie musiała informować o liczbie swoich  członków i jakie będą realne konsekwencje nie przekazania tej informacji?
 • Czym będzie możliwość kwestionowania liczby członków organizacji związkowej i jaki będzie efekt takiego działania pracodawcy?
 • Jaki będzie kształt prawa organizacji związkowej do informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej?
 • Jakie będą zasady ochrony działaczy związkowych?
 • Jakie będą nowe terminy wyrażania zgód przez zarząd organizacji związkowej i jaki będzie skutek ich  niedotrzymania?
 • Jaki będzie skutek rozwiązania umowy o pracę bez zgody zarządu związku zawodowego?

6. Nowe zasady stosowania telepracy w 2018 r.

 • Kiedy mamy do czynienia z telepracą?
 • Czym telepraca różni się od tzw. pracy w domu (Home Office)?
 • Jakie warunki musi spełnić pracodawca, aby móc stosować telepracę?
 • Jakie nowe procedury należy przeprowadzić, aby skutecznie wprowadzić telepracę?
 • Jakie nowe procedury należy przeprowadzić, aby telepracownik powrócił do pracy w miejscu pracy?
 • Za jakie przepisy BHP odpowiada pracodawca  względem telepracownika?
 • Jak ustalić zasady rekompensowania pracownikowi używania jego własnego sprzętu do wykonywania telepracy?

7. Konsekwencje śmierci pracodawcy

 • Jaki skutek dla pracownika ma śmierć pracodawcy, zgodnie z nowymi przepisami?
 • Kiedy w związku ze śmiercią pracodawcy wygasa umowa o pracę, a kiedy taki skutek nie następuje?
 • Czym jest zarząd sukcesyjny i jaki ma skutek dla pracownika?
 • Czym charakteryzuje się okres pomiędzy śmiercią pracodawcy a wygaśnięciem umowy o pracę, jaki ma  charakter prawny oraz z jakimi uprawnieniami i obowiązkami pracownika się wiąże?

8. Nowe zasady zatrudniania pracowników młodocianych

 • Jaka jest nowa definicja pracownika młodocianego.
 • Jaki jest wpływ nowej definicji pracownika młodocianego na możliwość zatrudniania osób, które nie ukończyły 18 lat.

9. Zasady wydawania świadectw pracy - trudne przypadki.

 • Jakie są nowe terminy wydawania świadectw pracy przy umowach na okres próbny, na czas określony oraz na czas nieokreślony - różne rozwiązania?
 • W jakich przypadkach i na jakich warunkach pracodawca nie ma obowiązku wydawania świadectwa pracy?
 • Jaki jest nowy wzór świadectwa pracy?
 • Czy nowy wzór świadectwa jest wymagany czy alternatywny do zastosowania?
 • Jaka jest nowa treść świadectwa pracy?
 • Jak w nowym świadectwie pracy należy zamieszczać informacje o skorzystaniu z uprawnień rodzicielskich - nowe oczekiwane rozwiązania?
 • Jak w nowym świadectwie pracy należy zamieścić informację o wykorzystanym i niewykorzystanym urlopie wypoczynkowym?
 • Czym są należności niezaspokojone, które należy opisać w świadectwie pracy i jak to prawidłowo należy zrobić?
 • Czym są dodatkowe informacje, które można zamieścić w świadectwie pracy?
 • Czy w nowym świadectwie pracy jest miejsce na nieusprawiedliwione nieobecności w pracy?
 • Czy, zgodnie z nowymi przepisami, pracodawca może rozszerzyć listę informacji zawieranych w świadectwie pracy?
 • Jakie są terminy na żądanie sprostowania świadectwa pracy oraz na samo sprostowanie?
 • Jakie są nowe obowiązujące sposoby składania żądania sprostowania świadectwa pracy?
 • Jakie są nowe obowiązujące sposoby oraz terminy informowania o sprostowaniu świadectwa pracy albo o odrzuceniu wniosku o takie sprostowanie?
 • Czy pracodawca może sprostować świadectwo tylko na wniosek pracownika czy może to zrobić bez takiego wniosku, jeśli sam zauważy błąd - jakie są terminy w tym zakresie?
 • Kiedy i w jakim terminie pracownik ma obowiązek zwrotu świadectwa pracy?
 • Kiedy pracodawca ma obowiązek usunięcia świadectwa z akt osobowych pracownika i w jakim terminie oraz po zastosowaniu jakich procedur musi to zrobić?
 • Kiedy pracodawca, który zmienia regulamin wynagradzania musi dać pracownikom wypowiedzenia  zmieniające i czy takie wypowiedzenia można zastąpić porozumieniami?

10. Nawiązanie umowy o pracę w 2018 r. w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego - wybrane zagadnienia budzące wątpliwości

 • Jakie rodzaje umów o pracę można wykorzystać w zatrudnieniu?
 • Jakie są nowe zasady zawierania umów na okres próbny?
 • Ile i jakiej długości umowy na okres próbny mogą być zawierane z jednym pracownikiem po zmianie przepisów?
 • Jaki jest okres wypowiedzenia umowy na okres próbny?
 • Ile umów terminowych można podpisać z jednym pracownikiem?
 • Jakie jest ograniczenie co do długości trwania jednej lub kilku umów na czas określony?
 • Czy w ograniczeniu długości lub ilości umów na czas określony mają znaczenie przerwy pomiędzy tymi umowami?
 • W jakich okolicznościach pracodawca nie jest ograniczony ilością ani długością umowy na czas określony?
 • Jakie mogą być okoliczności uzasadniające podpisanie długiej umowy na czas określony?
 • Z jakimi dodatkowymi obowiązkami wiąże się podpisanie długiej umowy na czas określony?
 • Jakie są konsekwencje zawarcia umowy na czas dłuższy niż dopuszczony nowymi przepisami lub w większej liczbie niż dopuszczalna?
 • Jaki jest okres wypowiedzenia umowy na czas określony zgodnie z nowymi regulacjami?
 • Czy pracodawca, w związku z nowymi przepisami, ma obowiązek uzasadnić wypowiedzenie umowy na czas określony?
 • Jak nowe przepisy wpłynęły na regulację umów zawieranych na zastępstwo?
 • Ile można podpisać umów na zastępstwo?
 • Do kiedy trwa umowa na zastępstwo i jak się rozwiązuje?
 • Czy trzeba zawrzeć w umowie na zastępstwo termin końcowy jej trwania?
 • Jak długo może trwać umowa na zastępstwo, zgodnie z nowymi przepisami?
 • Jak prawidłowo należy określić termin trwania umowy na zastępstwo?
 • Jaki jest okres wypowiedzenia umowy na zastępstwo po zmianie przepisów?
 • Jak sformułować umowę na zastępstwo, aby nie było problemów z jej rozwiązaniem?
 • Jakie są nowe regulacje dotyczące zawierania umów sezonowych?
 • Ile umów sezonowych można zawrzeć z jednym pracownikiem i jak długo mogą one trwać?
 • Jakich obowiązków dokumentacyjnych dokonać, żeby nie popełnić wykroczenia w zakresie zawierania umów terminowych?
 • Jakie są przepisy przejściowe dotyczące umów na czas określony i umów na zastępstwo?
 • Do których umów terminowych (na okres próbny, na czas określony oraz na zastępstwo) należy stosować nowe przepisy, a do których dotychczasowe?
 • Jak liczyć długość okresu wypowiedzenia umów trwających przed wejściem nowych przepisów w życie, a obowiązujących po wejściu tych przepisów?
 • Jakie ograniczenie ilościowe należy stosować do pracownika, który miał zawartą umowę na czas określony przed wejściem nowych przepisów w życie i ma mieć zawartą kolejną umowę po wejściu tych przepisów?
 • Jak liczyć dopuszczalny czas zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony w przypadku dotychczas trwających umów i zawieranych po dniu wejścia nowych przepisów w życie?
 • Czym różni się umowa o pracę od umowy cywilnoprawnej i kiedy taka umowa może być zastosowana zamiast umowy o pracę?

10. Rozwiązanie umowy o pracę - różne tryby i skomplikowane przypadki - w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego

 • Jak prawidłowo rozwiązać umowę o pracę na mocy porozumienia stron?
 • Kiedy kończy się umowa rozwiązana na mocy porozumienia?
 • Kiedy kończy się umowa na zastępstwo - jak ją rozwiązać po zmianie przepisów?
 • W jakich sposób ostatnia zmiana przepisów wpłynęła i utrudniła rozwiązywanie umów na zastępstwo?
 • W jakich okolicznościach można rozwiązać umowę na mocy wypowiedzenia?
 • Przyczyny, które mogą stać się okolicznością uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pracę, a które w  niektórych przypadkach lub w ogóle są niedopuszczalne - wiek, nabycie uprawnień emerytalnych, nieprzyjemne zachowania pracownika wobec innych pracowników, złe stosunki pracownika z przełożonymi lub podwładnymi, brak umiejętności pracy w zespole, konfliktowość pracownika, częste zwolnienia lekarskie, zmiany organizacyjne, likwidacja lub restrukturyzacja stanowiska,  jako przyczyny uzasadniające wypowiedzenie umowy o pracę.
 • Utrata zaufania do pracownika jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę?
 • Okoliczności, w których pracodawca lub pracownik nie mają prawa wypowiedzieć umowy o pracę.
 • W jakich przypadkach pracodawca może wypowiedzieć umowę pracownikowi, który jest nieobecny w pracy?
 • Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem umowy lub warunków umowy - trudne przypadki.
 • Rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika - trudne zagadnienia.
 • Rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika - trudne przypadki.
 • Długotrwała choroba pracownika (przekraczająca okres zasiłkowy) - obowiązek czy prawo pracodawcy do rozwiązania umowy o pracę?
 • Zwolnienie pracownika z obowiązku wykonywania pracy podczas okresu rozliczeniowego - nowe uprawnienie pracodawcy.
 • Czym należy pamiętać zwalniając pracownika z obowiązku wykonywania pracy w okresie wypowiedzenia?
 • Jak formalnie przeprowadzić zwolnienie z obowiązku wykonywania pracy podczas okresu wypowiedzenia?

11. Urlopy wypoczynkowe - studium najtrudniejszych przypadków i najczęstszych wykroczeń - w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego

 • Jak postąpić w sytuacji, gdy pracownik w czasie zatrudnienia donosi dokumenty potwierdzające prawo do urlopu w wyższym wymiarze?
 • Jak i kiedy można dzielić urlop na części?
 • Kiedy nie trzeba zapewniać pracownikowi ciągiem 14 dni urlopu wypoczynkowego, a kiedy trzeba to robić?
 • Na czym polega obowiązek udzielenia pracownikowi co najmniej jednego 14-dniowego urlopu wypoczynkowego - obowiązek pracownika czy pracodawcy?
 • Czy w sytuacji, gdy pracodawca tworzy plan urlopowy, pracownicy muszą składać wnioski urlopowe?
 • Czym jest urlop na żądanie i jakie problemy się z nim wiążą?
 • Czy pracownik może sam wziąć urlop na żądanie, czy też musi czekać na zgodę pracodawcy?
 • Kiedy skorzystanie z urlopu na żądanie może być przyczyną dyscyplinarki?
 • Kiedy pracodawca ma prawo odmówić udzielenia pracownikowi urlopu na żądanie?
 • Na jakich zasadach pracodawca powinien udzielić urlopu wypoczynkowego zaległego?
 • Czy pracodawca może sam wysłać pracownika na zaległy urlop wypoczynkowy?
 • Jak powinien postąpić pracodawca, w sytuacji, gdy pracodawca w sytuacji, gdy pracownicy nie chcą wykorzystać urlopów zaległych?
 • Czy można udzielić urlopu wypoczynkowego pracownikowi, który nie ma ważnych badań lekarskich?
KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

  

Cena: 520zł + 23% VAT*

*
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma


Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na  7 dni robocze przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Poznań
Centrum Miasta
Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera